FÖRETAG > Säkerhetsrådgivning > Riskhantering och riskanalys

Riskhantering och riskanalys

Risk Management, eller Riskhantering som är det begrepp som vanligen används i Sverige, har till ändamål att reducera framtida förluster/skador. Det handlar då om att samordna aktiviteter för att styra och leda organisationen med avseende på risk.

Ett bra säkerhetsarbete kan inte fungera utan en effektiv riskhantering. Det är helt enkelt meningslöst att investera i olika skyddsåtgärder om dessa inte är avvägda mot de hot och risker som finns.

För att risker ska kunna identifieras och bedömas måste det strategiska sammanhanget vara klarlagt. Uppgiften för riskhanteringen är att på ett optimalt sätt skydda organisationen, dess verksamhet och resurser mot förluster, skador och störningar.

Riskhantering som begrepp är inte nytt. Detta systematiska arbete startade inom näringslivet på 1970-talet och har sedan också utvecklats inom myndigheter av olika slag.

Riskanalysens faser:

  • Riskidentifiering
  • Riskutvärdering
  • Riskbehandling

Riskanalys är en bra metod för att hitta rätt nivå på säkerhetsarbetet och för att kunna motivera föreslagna investeringar eller utbildningsinsatser. Ofta har den säkerhetsansvarige en god uppfattning om vilka risker som är uppenbara och som bör vara ledande för kommande skyddsåtgärder. Men det är nödvändigt att också hela organisationen genomsyras av ett bra säkerhetsmedvetande.

Det egentliga arbetet startar med identifiering av organisationens risker. När själva riskidentifieringen är klar ska varje risk värderas var för sig. En kortfattad beskrivning med möjliga orsaker och konsekvenser bör genomföras. Sannolikhet och konsekvens bedöms enligt de skalor som fastställts under förberedelserna.

Identifieringsfasen bör kännetecknas av flexibilitet och fantasi medan analysfasen kräver fakta, statistik, kunskap och erfarenhet för att man ska kunna bedöma sannolikhet såväl som konsekvens på ett professionellt sätt.

När väl riskerna är identifierade och värderade är det dags för riskbehandlingen. Beroende på vilken typ av risk det handlar om kan man nu välja att eliminera det som orsakat risken, skydda sig mot risken eller varna för den. Därtill finns möjligheten att finansiera risken genom försäkring eller på annat sätt.

Säkerhetspolicy
Med utgångspunkt från riskanalysen utarbetas en säkerhetspolicy. Denna policy är företagsledningens viljeyttring för en säkerhet på rätt nivå. Säkerhetspolicyn och riskanalysen är två instrument för att kunna genomföra en effektiv planering av skyddsåtgärder.

Checklista för att underlätta riskanalysen (Pdf)

Förbindelse om tystnadsplikt - anställd (Pdf)

Förbindelse om tystnadsplikt - entreprenör (Pdf)

Förslag till regler för Internetanvändning (Pdf)

Hur Internet får användas på arbetsplatsen (Pdf)

Blankett för nyckelkvittens (Pdf)

Förslag till lista över kontaktmän (Pdf)

 

Tips!

Hos oss kan du utbilda dig till Certifierad Säkerhetschef.

 

 

 

Läs mer här

Nyhetsbrev

Anmäl dig för vårt nyhetsbrev så får du löpande nyheter, erbjudanden och förebyggande råd och tips från SSF.news letter

 


Klicka för anmälan

Nyckelbricka för företag

 

Läs mer och beställ