FÖRETAG > Säkerhetsrådgivning > Säker byggarbetsplats

Säker byggarbetsplats

Stölder och skadegörelse på byggarbetsplatser kostar varje år miljontals kronor. Dessutom medför det komplikationer i form av förlorade arbetsredskap och leveransförseningar som ofta kan leda till produktionsavbrott.

Genom bra information, god riskkontroll och väl avvägda skyddsåtgärder är det möjligt att skapa förutsättningar för en säkrare byggarbetsplats. Dessa råd och rekommendationer kan användas som en övergripande checklista.

Innan byggstart
Börja alltid med en enkel riskanalys. Detta innebär bl. a att kartlägga hur brottsprofilen i området ser ut. Polisen och kommunens brottsförebyggande råd kan ge värdefull information.

Se till att det utarbetas enkla och klara riktlinjer. Alla som ska jobba på bygget inklusive entreprenörer och leverantörer av material behöver få en grundläggande information om de rutiner och riktlinjer som ska gälla på arbetsplatsen. Målet är att skapa en säkerhetskultur som innebär en säker och trevlig arbetsplats för alla.

Områdesskydd
En första åtgärd är att göra byggområdet så säkert som möjligt. Det handlar då om t ex inhägnad och inkörningsskydd, tillträdeskontroll, belysning, kameraövervakning och bevakning.

En stabil inhägnad är själva grunden för ett bra områdesskydd. Grindar bör låsas med hänglås och kätting i lägst klass 4/grade 5 enligt SSF:s norm för hänglås. Inkörsvägar kan blockeras med betongfundament, kraftiga låsbara bommar eller liknande.

Rutiner och krav bör upprättas för vilka som ska ha tillträde till området – både anställda och leverantörer.

Bra belysning förebygger brott. Särskilt viktigt är bra belysning på utsatta ställen och tänkta angreppsvägar. Placera armaturerna så att de inte kan förstöras – kupa/skiva av okrossbar polykarbonat. Säkerställ att inkommande elkraft inte kan brytas/saboteras av obehöriga. Eluttag för arbetsmaskiner ska göras strömlösa när inget arbete pågår på området.

Kameraövervakning kan förebygga skadegörelse och stöld. Det är viktigt att övervakningen projekteras utifrån vilket syfte övervakningen ska ha. Det behövs en annan kamerautrustning för att kunna identifiera en inkräktare, än om behovet bara är att kunna konstatera att någon obehörig finns på området. Kamerautrustningen kan integreras med inbrottslarm. Vid all kameraövervakning krävs tydlig skyltning.

Yttre och inre bevakning med ronderande väktare är ofta en effektiv skadeförebyggande åtgärd. Täta ronder kan dock bli dyrbart. En kombination av kameraövervakning och bevakning kan då vara en bra lösning. Det kan fungera så att en obehörig rörelse på byggplatsen registreras och skickas till en larmmottagare som då ser till att en väktarinsats rycker ut. Poängen är att kamerorna på detta sätt ska hjälpa till att avstyra incidenter redan innan de inträffat, inte att identifiera gärningsmän i efterhand. Ta hjälp av en certifierad anläggarfirma för att få bästa tänkbara lösning.

Inbrottslarm rekommenderas i bygg- och förrådsbyggnader samt i containers. Larmet bör ge indikation när dörrar öppnas och när obehöriga rör sig i lokalen. Larmet ska överföras till larmcentral för väktarinsats. Larmet bör installeras av certifierad anläggarfirma.

Bygg och förrådsbodar
Dörrar bör förses med certifierad låsenhet i lägst klass 3. Används hänglås ska dessa ha klass 3/grade 4 för invändig låsning och klass 4/grade 5 för utvändig låsning. Motsvarande klasser/grades gäller för hänglåsbeslag.

Containers
Placeras så att ett angrepp försvåras och att risken för upptäckt är stor. Se till att containern har en stabil konstruktion med minst 1,5 mm stålplåt runt om. Lås med låsbom och hänglås i lägst klass 4/grade 5.

Säkerhetsskåp
Förvara särskilt stöldbegärliga mätutrustningar och verktyg i säkerhetsskåp som ska vara certifierat enligt SS 3492. Skåpet bör bultas fast i golv- och väggkonstruktionen. Nycklar och passerkort kräver aktsamhet vid hantering och förvaring.

Stöldmärkning
Stöldbegärlig egendom ska tydligt märkas med t ex organisationsnummer. Gravera eller eller märk föremålen med SSF DNA-märkning.

Upprätta inventarieförteckning över maskiner, verktyg och övrig utrustning. Förteckningen ska förvaras på säkert ställe.

Brandskydd
Risken för att en brand ska uppstå kan vara högre på byggarbetsplatsen än i den verksamhet som byggnaden dimensioneras för. Branden kan dessutom bli omfattande om alla skyddsåtgärder inte är färdigställda. Läs mer i Brandskyddsföreningens rekommendation Brandskydd på byggarbetsplatser.