Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Reviderad/Revised SSF Norm SSF 011 Utgåva/Edition 3

Reviderad/Revised SSF Norm SSF 011 Utgåva/Edition 3

Cykellås Krav och provning/Bicycle locks Requirements and testing
I denna utgåva är omfattningen förtydligad och inkluderar elektriskt manövrerade cykellås/In this edition the scope is clarified and includes electrically operated bicycle lock.

Övriga ändringar från föregående utgåva 2, SSF 011 (2004-08-12)
• Referenserna är uppdaterade
• Kraven är utökade för att inkludera elektriskt manövrerade cykellås
• Ny Tabell 1
• Tabeller omnumrerade. Ny Tabell 1 införd.
• Tabell 2 omarbetad och krav för elektriskt manövrerade cykellås infört.
• Provmetoder förtydligat gällande fast monterade och ej fast monterade mekaniska och elektriskt manövrerade cykellås

Other changes in relation to SSF 011 Edition 2 (2004-08-12)
• The references are updated.
• The requirements are extended to include electrically operated bicycle locks.
• Tables re-numbered. New Table 1 inserted.
• Table 2 revised and requirements for electrically operated bicycle locks introduced.
• Test methods clarified for permanently mounted and non-mounted mechanically and electrically operated bicycle locks.

Norm SSF 011 utgåva 3, gäller från 2019-02-26 och ersätter
SSF 011 utgåva 2 som dras in från och med 2019-08-26

This norm SSF 011 edition 3, is valid from 2019-02-26 and replaces
SSF 011 edition 2 which is withdrawn at 2019-08-26