Hur kan vi hjälpa till?

Frågor och svar om vår normverksamhet

Publicerad: mars 4, 2021 (Senast uppdaterad augusti 16, 2023)

Verksamhetens inriktning styrs av SSF:s stadgar, vilka fastställs av föreningens medlemmar. SSF har ingen politisk koppling och föreningen är öppen för alla.

Varför finns normer och varför utfärdar SSF normer?

Normer tas fram på områden där kravställarna anser att produkter/tjänster/personer bör motsvara en lägstanivå. Normerna ger då svar på vad denna lägstanivå innebär och vägleder i sin tur kunder/användare i valet av leverantör. Normer finns på många områden i samhället, men de normer som publiceras av SSF Stöldskyddsföreningen omfattar enbart säkerhetsområdet, dock inte brand.

Vad är en norm?

En norm är ett kravdokument som sätter upp krav och utvärderingsmetoder mot vilka en produkt/tjänst eller person kan certifieras. Normer tas fram i arbetsgrupper med intressenter från exempelvis polisen, försäkringsbolag, branschorganisation, tillverkare och certifieringsorgan.

Normerna utgår från marknadens krav och förutsättningar. Det är därför nödvändigt att normerna ger en sammanvägd bild av hur kravställare, leverantörer och slutkunder bedömer förutsättningarna att erhålla en produkt/tjänst som motsvarar det behov som föreligger.

Normerna anger klassning, krav och provnings-/utvärderingsmetoder och refererar, där det är möjligt, till klasser i Europastandarder. Inom de områden där Europastandarder saknas och/eller behöver kompletteras, finns svenska normer.

Vad innebär certifiering och vilka villkor ställer SSF på certifieringsorgan?

Certifiering intygar att produkten/tjänsten/personen uppfyller de krav som är definierade i normen som certifiering sker mot.

Ett certifieringsorgan som utfärdar certifikat mot SSF normer ska vara ackrediterat samt uppfylla kraven enligt SSF 1130.

Ytterligare information om certifiering och certifieringsorgan finns här.