fbpx

Hur kan vi hjälpa till?

Frågor och svar om vår normverksamhet

Publicerad: mars 4, 2021 (Senast uppdaterad november 30, 2022)

Verksamhetens inriktning styrs av SSF:s stadgar, vilka fastställs av föreningens medlemmar. SSF har ingen politisk koppling och föreningen är öppen för alla.

SSF – en ideell förening

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) är en ideell förening som drivs utan vinstintresse. SSF är en oberoende organisation. Detta innebär att det inte finns några ägare som ställer krav på avkastning eller verksamhetens inriktning. Verksamhetens inriktning styrs av SSF:s stadgar, vilka fastställs av föreningens medlemmar. SSF har ingen politisk koppling och föreningen är öppen för alla.

Hur finansierar SSF sin verksamhet?

För att kunna finansiera föreningens verksamhet bedrivs näringsverksamhet inom bolaget SSF Service AB, som ägs till fullo av föreningen. Samtliga verksamheter inom servicebolaget lever upp till SSF:s vision om ett tryggare samhälle. Det överskott som servicebolaget genererar bidrar till att finansiera föreningens ideella verksamhet.
Föreningen får inga bidrag från staten eller från allmänheten.

Vad är en norm?

En norm är ett kravdokument som sätter upp krav och utvärderingsmetoder mot vilka en produkt/tjänst eller person kan certifieras. Normen skrivs på uppdrag av en kravställare som kan vara exempelvis polisen, försäkringsbolag eller en branschorganisation.

Hur framställs en norm?

Normerna utgår från marknadens krav och förutsättningar. Det är därför nödvändigt att normerna ger en sammanvägd bild av hur kravställare, leverantörer och slutkunder bedömer förutsättningarna att erhålla en produkt/tjänst som motsvarar det behov som föreligger.

Normerna anger klassning, krav och provnings-/utvärderingsmetoder och refererar, där det är möjligt, till klasser i Europastandarder. Inom de områden där Europastandarder saknas och/eller behöver kompletteras, finns svenska normer.


Varför finns normer och varför utfärdar SSF normer?

Normer tas fram på områden där kravställarna anser att produkter/tjänster/personer bör motsvara en lägstanivå. Normen ger då svar på vad denna lägstanivå innebär och vägleder i sin tur kunder/användare i valet av leverantör. Normer finns på många områden i samhället, men de normer som publiceras av SSF Stöldskyddsföreningen omfattar enbart säkerhetsområdet, dock inte brand.

SSF förvaltar och utvecklar normer på uppdrag av bl a Svensk Försäkring.

Vad innebär certifiering och vilka villkor ställer SSF på certifieringsorgan?

Certifiering intygar att produkten/tjänsten/personen uppfyller de krav som är definierade i normen som certifiering sker mot.

Ett certifieringsorgan som utfärdar certifikat mot SSF normer ska vara ackrediterat samt uppfylla kraven enligt SSF 1130.

Ytterligare information om certifiering och certifieringsorgan finns här.

Vad innebär ”SSF rekommenderar”?

SSF rekommenderar enbart tjänster och produkter som är certifierade mot en given norm eller standard. SSF pekar aldrig på enskilda leverantörer av produkter/tjänster.

Hur kan SSF utfärda normer och sedan sälja produkter som är godkända enligt normen?

Det är aldrig SSF som är kravställare i en norm. När SSF säljer produkter eller tjänster som är certifierade enligt en norm är dessa produkter och tjänster hanterade på exakt samma sätt som andra leverantörers. D v s det är alltid ett externt certifieringsbolag som godkänner produkter/tjänster mot normer.

Hur kan man vara säker på att SSF:s produkter och andra företags produkter bedöms på samma sätt utifrån normerna?

Provning och certifiering utförs av en tredje part enligt fastställda standarder och normer. Provningen och certifieringen följer fastställda regler och är i många fall ackrediterade av Swedac, www.swedac.se.

SSF har inget med själva certifieringen att göra och saknar helt insyn i enskilda ärenden för provning och certifiering.

Hur kan man vara säker på att normerna inte utvecklas för att passa SSF:s produkter?

SSF normer tas fram på uppdrag av kravställare och i samverkan med berörda aktörer. SSF är aldrig kravställare i normarbetet. Normframtagningen är också skild från SSFs övriga verksamhet.

Varför säljer SSF produkter som inte är certifierade mot någon norm?

För vissa produkter och tjänster finns ingen norm att certifiera mot. Normalt/oftast sett på grund av att det inte finns någon tydlig kravställare i samhället. Däremot svarar de tjänster SSF erbjuder, t ex tjänster som baserar sig på databaser, mot andra krav- och sekretessnivåer samt hanteras i enlighet med regelverket i Dataskyddsförordningen.

Vilka rutiner finns för att säkerställa att SSF själva inte har några fördelar i normarbetet?

Den tydliga rollfördelningen mellan kravställare, normutfärdare (SSF) och certifieringsorgan (extern part) bidrar till att säkerställa att SSF:s eventuella näringsintressen inte påverkar normutformningen.

För att undanröja varje tvivel om att SSF:s näringsintressen skulle påverka normverksamheten följs följande rutiner vid utfärdande av normer:

  • Arbetet med att utfärda normer är funktionellt avskilt från övrig näringsverksamhet inom SSF. All information om pågående normarbete hålls konfidentiell inom den arbetsgrupp som arbetar med den aktuella normen.
  • Beslut om att ta fram nya, eller revidera befintliga normer, fattas av beställare av normer, d v s kravställare, slutkunder och berörda branschorganisationer. När ett förslag till norm är framtaget, skickas normen på remiss till olika intressenter. Efter insamling och sammanställning av synpunkter presenteras normen för beställare av normen som accepterar densamma. Därefter fastställs normen av SSF:s styrelse.
  • Klagomål på en norms utformning får lämnas av den som berörs av normen. Klagomålet ska vara ställt till SSF:s styrelse. Av klagomålet ska framgå vad i normens innehåll som anses felaktigt eller bristfälligt och vilka ändringar den klagande vill få till stånd.
  • Efter varje kalenderår sammanställer SSF en rapport om SSF:s hantering av normprocessen. I rapporten ska redogöras för eventuellt inkomna klagomål och om hur dessa hanterats. Rapporten ska tillställas de av SSF:s intressenter som berörs av normverksamheten.
  • Om styrelsen görs uppmärksam på eller annars har anledning att anta att någon medarbetare brutit mot denna policy och/eller om det framkommer att SSF låtit intressekonflikter inverka på normverksamheten ska styrelsen snarast låta genomföra en utredning.