Hur kan vi hjälpa till?

Normer och regler – vad är vad?

Publicerad: januari 26, 2021 (Senast uppdaterad augusti 16, 2023)

Vad är skillnader mellan en normer och regler? Vad är räknas som en standard, handbok, rekommendation och guidlines – vi reder ut de olika begreppen.

SSF Norm

Norm och standard är olika namn på samma sak. SSF har valt att kalla det norm för att tydliggöra att det är ett dokument från SSF. En SSF-norm tas fram där det saknas internationell- eller nationell annan standard samt i de fall där vissa kravnivåer eller prestanda ska definieras. De är frivilliga att tillämpa, men kan användas som en obligatorisk referens i t.ex. olika föreskrifter från myndigheter och vid en upphandling.

En norm är en kravspecifikation som möjliggör certifiering av företag, person eller produkt. I normen beskrivs vilka krav som ställs för att ett certifikat ska kunna utfärdas. Det förväntas att alla krav som ställs i normen uppfylls under hela certifikattidens gällande.

Normalt utfärdas certifikat utav av ett oberoende tredjepartsorgan.

Exempel på certifieringar är låsprodukter, anläggarfirma eller behörig ingenjör.

Normer och regler. SSF 200

Standarder

Benämningen standarder används för dokument som publiceras av SIS eller SEK eller andra erkända standardiseringsorgan. De är frivilliga att tillämpa om inte lagkrav finns eller om annat avtalats. De kan vara certifieringsbara och de kan användas som en obligatorisk referens i t.ex. olika föreskrifter från myndigheter vid en upphandling.

Tolkningar

I väntan på att en norm ska revideras kan det ibland behövas skriva tolkningar, då informationen i normen behöver justeras eller förtydligas.

SSF-regler

En SSF-regel är en beskrivning av lämpligt utförande av t.ex. ett projekteringsarbete eller installation. De kan även beskriva krav på utformning av byggnader. Regler underlättar vid en upphandling eller när avtal skrivs eftersom det blir tydligare vad som ingår i leveransen från beställaren till leverantören.

Handböcker

Handböcker ger vägledning till hur lagar, regler, föreskrifter och liknande kan tolkas och tillämpas. Den kan även ge exempel på lösningar och ge råd på en lämplig utformning eller nivå.

Rekommendationer

Rekommendationer är tydliga ställningstagande och ger information om sakliga eller verifieringsbara egenskaper för t.ex. produkter, företag eller personer. SSF rekommenderar enbart tjänster och produkter som är certifierade mot en given norm eller standard. SSF pekar aldrig på enskilda leverantörer av produkter/tjänster.

Guidlines

Guidlines ges ut i syfte att förklara och förtydliga innehåll i normer och standarder.