fbpx

Hur kan vi hjälpa till?

Normer & Regler på nätet

Normer & Regler  – ny del av SSFs Webbtjänster

Nu kan du köpa digitala utgåvor av alla SSFs enskilda normer och abonnemang och komma åt dina dokument via dator, surf-platta eller mobil*.

Du kan välja mellan tre olika abonnemangsformer:

  • digitalt
  • pappersutgåva.
  • kombination (digitalt och pappersutgåva)

Dessa abonnemang erbjuder SSF idag:

Om du har frågor, vill ha hjälp att komma igång eller är intresserad av våra övriga förlagstjänster så ring oss gärna på 0771-773 773 eller skicka ett mail till info@stoldskyddsforeningen.se.

* för vissa tjänster kommer ett fåtal dokument även fortsättningsvis distribueras på papper oavsett vald abonnemangsform.

Vår normverksamhet

Vår normverksamhet utgör grunden för vår övriga verksamhet. Syftet är att ge ut aktuella normer och regelverk inom området säkerhet.

Målgruppen är marknadens parter – från kravställare och projektörer till leverantörer och slutanvändare.

Normerna tas fram i ett kontinuerligt samarbete med kravställare och intressenter, och ska kunna tillämpas för produkter, personer och företag inom områden som stöder SSF:s vision och kravställarnas intressen.

En viktig del av verksamheten är att se över de befintliga normerna och regelverken, och vid behov, revidera dem eller ta fram nya.

De grundläggande regelverken ges ut på uppdrag av Svensk Försäkring. Anpassningen av befintliga normer och utvecklingen av nya, präglas av att en mängd europeiska standarder har publicerats.

Europa standarder är en viktig grundsten i de normer och regelverk som finns i Sverige. SSF deltar därför aktivt i olika standardiseringsprojekt i Europa inom CEN och CENELEC, och i Sverige, genom SIS och SEK.

Normer

SSF har sedan år 2000 i uppdrag av Svensk Försäkring att utfärda normer med koppling till försäkringsvillkor via FTR.

Det grundläggande syftet med normarbetet är att bidra till att förebygga och begränsa skadors omfattning, och därmed ge lägre skadekostnader. Syftet är också att skapa en tydlighet mot branschen och mot försäkringsbolagens kunder.

Försäkringsbolagen är i många fall kravställare när det gäller skydd mot inbrott. Även andra kravställare, som ex. myndigheter, refererar till SSF:s normer.

Publiceringen och revidering av Europastandarder inom området inbrottsskydd har ökat kontinuerligt de senaste åren. Arbetet med att säkerställa prestanda- och kvalitetsnivåer i den utvecklingen har i många fall gett ett gott resultat, och tillämpningen av Europastandarder ökar kontinuerligt på den svenska marknaden.

Idag agerar marknadens aktörer snabbt. Nya produkter och tjänster utvecklas ständigt, mycket beroende på teknikutvecklingen inom bl.a. IT och elektronik. Normer och regelverk måste därför anpassas för att ge kravställare, tillverkare och kunder tydliga förutsättningar.

Normverksamheten består bl.a. av att:

Förvalta och utveckla normer och regelverk med relation till FTR. Löpande genomföra tolkningar, uppdateringar, tillämpningar och förtydliganden till normer och regelverk.Vid behov initiera och revidera befintliga normer och regelverk. Aktivt delta i olika arbetsgrupper, bl.a. med fokus på mekaniska byggprodukter, inbrottsskydd, larm och lås, värdeförvaring och brand m.fl. Bevaka teknik- och branschutveckling. Delta och driva samverkansgrupper med branschföreningar, t.ex. Dialogforum. Medverka vid bransch- och företagsträffar för att informera om regelverk och normverksamhet. Delta i Nordiska tekniska möten inom försäkring.

Läs om vår policy för att hantera intressekonflikter i SSF:s normverksamhet.

Kontakt Normer och Regler

Tf normchef

Mats Moberg
mats.moberg@stoldskyddsforeningen.se Tel: 08-783 75 18 Mobil: 0709-81 65 80

Teknisk expert

Inge Lidén
inge.liden@stoldskyddsforeningen.se