Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

 

Riskhantering och säkerhetskultur

Alla verksamheter står inför hot och risker och det är av vikt att det finns förståelse, både hos personal och ledning, om analys och hantering av dessa. Utgångspunkten är att ha ett gott säkerhetsmedvetande och att regelbundet genomföra riskanalyser för att på ett professionellt sätt upptäcka och hantera risker och hot. Läs mer >>

Hot och våld – före, under och efter

Hur reagerar dina kollegor och du själv i en hotfull situation? Hur ska ni agera i den akuta situationen? Hur tar ni hand om drabbade efteråt? Genom ett bra förebyggande arbete ökar du tryggheten på arbetsplatsen. Se till att ni är förberedda!
Läs mer >>

Säkerhet i reception 

För att du ska vara säker i din yrkesroll måste det finnas fungerande rutiner och en förberedelse för hur du ska agera i olika situationer. Vår utbildning ger dig verktyg för att nå ett bra samspel mellan service och säkerhet.
Läs mer >>

Säkerhetsskydd

Skyddsplanering är grunden till ett bra inbrottsskydd. Vad är viktigt och i vilken ordning ska åtgärderna prioriteras? Avskräcka, upptäcka, fördröja och åtgärda är viktiga delar i skyddsplaneringen. En bra kunskap i ämnet ger goda möjligheter
till ett bra samarbete med kunderna. 

Krishantering

Vilka riktlinjer ska gälla för den egna verksamheten i händelse av en kris? Vilken organisation ska finnas och vilka ska ingå i den. Rutiner för kontakt med massmedia, anställda och berörda. Vilken information ska lämnas ut och genom vilka kanaler? Ska krisledningen behöva ledas från någon annanplats? Detta är exempel på frågor som kommer tas upp i kursen och som måste vara besvarade innan en eventuell kris
inträffar.
Läs mer >>

"Krishanteringsutbildningen med SSF var väldigt bra och nyttig för oss. Hjälper oss vidare i vårt arbete gällande säkerhet och krishantering- säkerhet är ju vår första prioritering. Bra kursledare som på ett tydligt och förståeligt sätt såg till att vi fick ett
otroligt bra utbyte av denna dag."
Nina Tano, VD Furuviksparken

Säkerhetsutbildning – regelverk och teknik

Har ni behov av utökade tekniska kunskaper för att få en bra plattform och en större grundtrygghet i arbetet? Vill ni höja kompetensen i säkerhetsfrågor, inom exempelvis mekanisk säkerhet, larm, kameraövervakning, värdeförvaring  eller värdetransporter? Utbildningen lär ut om skyddsklasser samt hur man läser intyg och hanterar avvikelser i dessa. Utbildningen visar även på metoder att kontrollera att skyddet uppfyller angiven skyddsklass.

Konkurrenskraft genom risk- och behovsanalys

För dig som är leverantör av säkerhetslösningar och produkter,
är kunskap i riskanalys ett viktigt verktyg för att öka försäljningen.
Riskanalysen hjälper kunden att se på sin säkerhet med ett helhetsperspektiv, vilket gör dig till en viktigare säkerhetspartner.
Utbildningen erbjuds i samverkan med Sällma AB.