Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Hur reagerar dina kollegor och du själv i en hotfull situation? För att få ett bra skydd är det viktigt att ni förbereder er för olika situationer.

Kunskap om konflikthantering är centralt både för att veta hur ni ska agera i den akuta situationen men också för hur du ska ta hand om drabbade efteråt. Även ett till synes obetydligt hot kan få stora konsekvenser för den drabbade vilket också påverkar verksamheten i övrigt. Hur känner man igen varningssignaler i god tid och hur ska man agera före under och efter en hot och våldssituation? Genom ett bra förebyggande arbete ökar du också tryggheten på arbetsplatsen.

Kursen behandlar åtgärder för att förebygga och minimera hot och våldssituationer. Konflikthantering, samtalsmetodik samt människors reaktioner på traumatiska upplevelse är andra viktiga aspekter som berörs under dagen.

Kursen omfattar teoretisk kunskap tillsammans med relevanta exempel och anpassas utifrån er verksamhets specifika behov.

Målgrupp

Personer inom företag och förvaltning som kan utsättas för våld eller hot om våld på sin arbetsplats samt ansvariga chefer, skyddsombud, HR etc.

Kursstart och plats
Rikstäckande
Utbildningens längd
Företagsanpassad
Kursavgift
34 000 kr
exkl. moms per dag. Lärares eventuella resor och logi, samt eventuella kostnader för kurslokal tillkommer.
Vi anlitar SSF löpande för att utbilda vår personal inom hot och våld, SSFs skräddarsydda kurs och professionella kursledare är ett mycket lyckat koncept. Kursen lär oss att hantera besvärliga eller hotfulla situationer och därmed öka tryggheten både för vår personal och våra passagerare.
Daniel Almgren

Stockholms Sjötrafik