Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Alla verksamheter står inför hot och risker och det är av vikt att det finns förståelse, både hos personal och ledning, om analys och hantering av dessa. Utgångspunkten är att ha ett gott säkerhetsmedvetande och att regelbundet genomföra riskanalyser för att på ett professionellt sätt upptäcka och hantera risker och hot.

Kursen ger deltagaren kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet riskanalys och riskhantering. Exempel på till synes små misstag som lett till stora konsekvenser på grund av bristfällig säkerhetskultur presenteras och diskuteras. Kursen ger också kunskaper om hur val av lämpliga och ekonomiskt försvarbara skyddsåtgärder görs.

Målgrupp

Den här utbildningen passar verksamhetens samtliga anställda, oavsett om din roll är som HR, säkerhetsansvariga, frontdeskpersonal, servicepersonal eller chef.

 

Kursstart och plats
Rikstäckande
Utbildningens längd
Företagsanpassad
Kursavgift

34 000 kr moms per dag. Lärares eventuella resor och logi, samt eventuella kostnader för kurslokal tillkommer.
Som ett led i att höja kompetensen inom hela svenska ABB och få en enhetlig nivå på vårt säkerhetsarbete så valde vi att ta fram en säkerhetsutbildning i samverkan med SSF Stöldskyddsföreningen. Konceptet blev lyckat då det blev både en generell säkerhetsutbildning och en företagsanpassad utbildning. Utbildningen ökade kompetensen hos våra säkerhetskoordinatorer och förtroende för deras kompetens ökade hos våra linjechefer och därigenom får vi en tryggare och säkrare arbetsplats på alla våra etableringar.
Lars Svärd
Security Manager
ABB Sweden