Säkerhetschef – Diplomutbildning

Arbetar du som säkerhetsansvarig och vill diplomera dig? Säkerhetschef – Diplomutbildning stärker dig i din yrkesroll och ger dig ett kvitto på din kompetens. Den pedagogiska modellen underlättar för dig att genomföra utbildningen samtidigt som du jobbar. Utbildningen startar den 12 oktober.
Kontakta oss

I takt med att säkerhetskrav ökar och förändras för företag och organisationen får den diplomerade säkerhetschefen en allt viktigare roll. Säkerhetschef Diplomutbildning tar dig vidare i karriären som säkerhetschef genom att fördjupa din befintliga kompetens inom såväl traditionella säkerhetsområden som inom exempelvis affärsmannaskap och ekonomi.

Om Säkerhetschef – Diplomutbildning

SSF Stöldskyddsföreningen är Sveriges ledande säkerhetsutbildare. Vi har ett en stor kunskapsbank och ett stort nätverk inom det allt bredare området säkerhet som utvecklas i takt med nya behov. Under utbildningstiden undervisas du av säkerhetsbranschens bästa kursledare som är sakkunniga inom sina områden. Vi har tagit fram en pedagogisk modell som underlättar för dig att genomföra utbildningen samtidigt som du arbetar.

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer. Läs mer om våra nya utbildningskoncept här.

Varför en utbildning mitt i karriären?

Säkerhetsarbetet har förändrats och består idag av mycket mer än de traditionella säkerhetsområden, som fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Du ska även ha förståelse för företagets processer och ha kunskap i affärsmannaskap. Det gäller att förstå syftet med säkerhetsarbetet och inte bara hitta lösningar och implementerar dem. Utöver detta förväntas du som säkerhetschef ha förståelse för hur säkerheten bidrar till organisationens övergripande och verksamhetsplan. Du behöver ha inblick och förståelse för verksamhetens processer samt på ett affärsmässigt sätt kunna påvisa säkerhetsarbetets mätbara effekter.

Framtidens säkerhetschef behöver ständigt vara öppen för nya utmaningar. Det här innebär att du behöver kunna omvärldsbevaka, följa med i teknikutvecklingen, analysera och bedöma risker och hotbilder – som ständigt är i förändring.

Säkerhetschef Diplomutbildning är framtagen i ett nära samarbete med näringsliv och relevanta intresse­organisationer och är under ständig utveckling.

SSF Säkerhetschef Diplomutbilding ger dig en helhetssyn, kompetens och verktyg att lyfta din verksamhets säkerhet till en högre nivå.

Det viktiga nätverket

Under utbildningstiden skaffar du dig ett oumbärligt nätverk med verksamma säkerhetschefer från olika branscher. Nätverket av diplomerade säkerhetschefer kan bidra med lösningar, spetskompetenser och unika erfarenheter och blir mycket viktiga kontakter under din kommande karriär.

Jag har kontinuerlig kontakt med mitt nätverk från utbildningstiden – det är så värdefullt

Diplomering – varför då?

Genom att diplomera dig som säkerhetschef synliggör du din viktiga kompetens och fleråriga erfarenhet i yrket. Diplomeringen är din kvalitetsstämpel och ett bevis på att du håller dina kunskaper aktuella. Den skapar trygghet både för dig och din organisation.

Fördelar med diplomering för din organisation

 • Det bidrar till verksamhetens kvalitetssäkring.
 • Garant för ni har aktuell kompetens och rätt verktyg i verksamheten.
 • Signalerar kvalitetssäkrat säkerhetsarbete för kunder/intressenter.
 • Garant för gällande metoder och rutiner i verksamhetens säkerhetsarbete.
 • Inhousekompetens minskar antal konsulttimmar.

Fördelar för dig som blir diplomerad säkerhetschef

 • Breddar och fördjupar din kompetens.
 • Du får ett nätverk i branschen.
 • Du får verktyg/kompetens som hjälper dig att arbeta proaktivt.
 • Ger dig verktyg för att få fram säkerhetsfrågorna i din verksamhet.
 • Det är en formell bekräftelse på din kompetens och erfarenhet.
 • Tar dig vidare i din karriär.

Diplomeringen skapar trygghet för både dig själv och din organisation!

Vad innebär diplomerad säkerhetschef?

Genom att diplomera dig som säkerhetschef synliggör du din viktiga kompetens och fleråriga erfarenhet i yrket. Diplomeringen är din kvalitetsstämpel och ett bevis på att du håller dina kunskaper aktuella.

Krav för diplomering

Diplomeringen är frivillig men både du och din uppdragsgivare har mycket att vinna på att du genomför diplomeringen. För att få SSF-Diplom krävs att du har uppfyllt utbildningsprogrammets uppsatta kriterier.

Kriterier för titeln Diplomerad Säkerhetschef:

 • Samtliga e-learningmoduler genomförda
 • Samtliga digitala inlämningsuppgifter genomförda
 • 70% närvaro, högt engagemang och väl förberedd vid de lärarledda kurstillfällena
 • Samtliga delprov godkända
 • Godkänt projektarbete*

*Projektarbetet löper under utbildning och redovisas skriftligt och muntlig för examinatorerna i slutet av utbildningen.

Kursstart och plats

12 okt 2021, Stockholm

Utbildningens längd

27 dagar, där vissa genomförs på distans.

Kursavgift

99 500 exkl. moms

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetens inom följande områden:

 • Kunna leda och genomföra organisationens säkerhets- och riskhanteringsarbete.
 • Göra säkerhetsfrågan till en viktig del av din organisations verksamhet.
 • Kunna tillämpa aktuell lagstiftning inom säkerhetsområdet.
 • Kunna driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete.

Kursnnehåll

Säkerhetschefens roll omfattar ett allt bredare område vilket innebär att kompetensbehov uppstår inom såväl traditionella säkerhetsämnen som ämnen inom affärsmannaskap.

Kursämnena som ingår i utbildningen speglar de områden dagens säkerhetschefer hanterar och ger säkerhetschefen goda förutsättningar och en helhetssyn där säkerheten ingår som en naturlig del i organisationens övergripande verksamhetsplan.

Utbildningen består av ett tjugotal kursämnen och är uppdelad i sju avsnitt. Varje kursämne innebär såväl lärarledd undervisning som egna studier, huvudsakligen i form av e-learnings.

Klicka på delkurserna för att få mer info.

Säkerhetschef – del kurser
Introduktion Fysisk säkerhet Affärsmannaskap Säkerhetsskydd Riskhantering & riskanalys

Introduktion

I introduktionen ges en presentation av utbildningens helhet och kursplaner. Kursdeltagarna får möjlighet att lära känna såväl SSF-representanter som varandra. Vi tar också en guidad tur i utbildningsportalen som fungerar som ett nav under hela utbildningstiden.

Kursmål

 • Få en övergripande förståelse för utbildningen
 • Lära känna kurskollegor och kursansvariga på SSF
 • Få förståelse för hur utbildningsportalen kommer att användas

Kursledare

Teeda Drammeh, kursansvarig Säkerhetschef Diplomutbildning
Maria Dahlstedt, Projektansvarig Säkerhetschef Diplomutbildning

Fysisk säkerhet

 • Mekaniskt skydd och förvaring
 • Besökshantering
 • Inbrottslarm, tillträdeskontroll
 • Personella skydd och bevakning
 • Lagar, regler och normer

Affärsmannaskap

 • Vision, affärsidé, mål, strategi.
 • Affärslogik, branschkunskap, konkurrens.
  – hur ser förutsättningarna ut?
 • Säkerhet som strategiskt konkurrens- medel.
 • Vad innebär övergripande mål och strategier för företagets säkerhetsorganisation.
 • Säkerhetsavdelningens bidrag till övergripande målsättningar, mål för säkerhetsarbetet.
 • Nulägesanalys.
 • Säkerhetsplanering som del av verk- sam-hetsplaneringen, uppföljning.

Säkerhetsskydd

 • Lagstiftningen.
 • Säkerhetsskyddsanalys.
 • Informations- och IT-säkerhet.
 • Personalsäkerhet - Säkerhetsprövning.
 • Fysisk säkerhet.
 • SUA.

Riskhantering & riskanalys

Avsnittet fördjupar kursdeltagarnas kunskaer och färdigheter kring hur ska verksamhetens resurser ska användas för att skydda mot skador och förluster samt för att nå uppställda mål. Presentation av riskanalysmodeller samt hur säkerhetschefen ska tänka kring risker och åtgärdsplaner för att effektivt minimera eller eliminera dessa.

Med utgångspunkt från verksamhetens risksituation samt de ekonomiska samband ger kursen också ge kunskaper om val av lämpliga och ekonomiskt försvarbara skyddsåtgärder.

Stor vikt läggs vid att belysa förankring, ramverk och styrdokumentens centrala roll i säkerhetsarbetet.

Kursmål

 • Innebörden av risk management.
 • Begrepp inom RM.
 • RM som en del av verksamhetens övriga ledningsprocesser.
 • RM och säkerhetspolicy.
 • Val av skyddsåtgärder.
 • ISO 31000:2009

Kursledare

Ulrik Odén, Oden & Oden

Säkerhetschef Diplomutbildning sträcker sig över ett år och motsvarar totalt 27 utbildningsdagar. Utbildningen består av ett tjugotal ämnen och är uppdelad i sju avsnitt. Varje ämne innebär såväl lärarledd undervisning som egna studier, huvudsakligen i form av e-learnings.

Den pedagogiska modellen

Den pedagogiska modellen underlättar väsentligt för dig som kursdeltagare att genomföra utbildningen samtidigt som du arbetar. Vissa delar av utbildningen är på distans, där du själv kan styra över din tid, medan andra ligger på fastställda datum.

 • E-learningmoduler genomförs i huvudsak före de lärarledda kurstillfällena och består av en mix av korta videoföreläsningar, fakta, interaktiva övningar, quiz, reflektionsfrågor, checklistor, relevanta länkar och fallbeskrivningar. De utgör dessutom en fantastisk kunskapsbank som man alltid kan gå tillbaka och repetera om man behöver. E-learningmodulerna genomför du på tider som passar dig.
 • Vid läraledda kurstillfällen fördjupas de redan inhämtade kunskaperna. Tillsammans sätter kursledare och kursdeltagare teorier i sitt sammanhang, lyfter och diskuterar frågeställningar. Den lärarledda undervisningen består av en mix av föreläsningar och socialt lärande som till exempel gruppövningar, erfarenhetsutbyten, diskussioner, lagtolkningar och fallbeskrivningar. Detta utgör grundfundamenten i undervisningen. Den lärarledda undervisningen sker på fastställda tider och datum.
 • Varje avsnitt avslutas med ett digitalt delprov som genomförs på tid som passar dig som kursdeltagare.
 • Under utbildningstiden arbetar du löpande med ett eget projektarbete som har någon form av koppling till ditt egna säkerhetsarbete. Projektarbetet utgör ett av grundkriterierna för diplomering.
  Projektarbetet genomför du på tider som passar dig.

Examinationen sker på fastställt datum.

Vilka förkunskaper behöver jag?

För att söka till Säkerhetschef Diplomutbildning behöver du ha flerårig erfarenhet inom säkerhetsarbetet samt haft en ledande befattning minst två år. Din nuvarande yrkesroll kan vara exempelvis som säkerhetschef eller säkerhetssamordnare.

Antagning sker efter individuell prövning. I samband med din ansökan genomgår du en intervju i formen av en enkät kompletterad med en kortare telefonintervju.

Datum 2021/2022
Utbildningsstart:                      12 oktober 2021
Plats:                                               Stockholm
Examination:                             17 och 18 maj 2022

Kostnad:
99 500 exkl. moms

Tidigare deltagare på SSF Säkerhetssamordnare får 15% rabatt på kursavgiften.

Vill du prata med någon av oss direkt?

Maria Dahlstedt
08-783 75 34 
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se

Intresserad av SSF Säkerhetschef

Fyll i det här formuläret så kontaktar vi dig. *Uppgifterna är obligatoriska.

”Nyttan med utbildningen SSF Säkerhetschef har varit stor då den har gett mig en stärkt plattform att stå på. Utbildningen tar upp vad vi som säkerhetschefer till stor del möter i vår vardag och den lyckades mycket bra med att kombinera säkerhetsavsnitt med ämnen inom affärsmannaskap. Titeln Diplomerad Säkerhetschef är ett formellt bevis på ett yrkeskunnande som jag är stolt över.”

Stefan Persson
Säkerhetschef
Ekerö kommun

 

”Utbildningen har gett mig ett bredare perspektiv över säkerhet och utökad förståelse för mina kunders utmaningar.”

Fredrik Doverot,
Key Account Manager
Gunnebo Nordic AB

 

”Att göra säkerhet till en viktig och naturlig del av affären är och kommer bli en viktig framgångsfktor för många av dagens företag.”

Fredrik Gemzell,
Säkerhetschef
Gröna Lunds Tivoli

 

”Utbildningen har gett mig ökat självförtroende och öppnat många dörrar. Ska du gå en Säkerhetschefsutbildning så är det den här!”

Maria Fast
Hjo kommun

Lär känna några av våra kursledare

Günther Hiltmann

Günther Hiltmann är föreläsare på SSF Säkerhetschef, avsnittet för organisation och ledarskap. Günther har under 25 år arbetat med affärs-, verksamhetsutveckling och ledarskap och är specialist på att organisera en verksamhet för framgång, skapa lönsamma affärer, utveckla organisationskulturer som stödjer mål och vision, ledningsgruppsutveckling samt ledarskap. Passionen hos honom som kunskapsledare är att inspirera yrkesverksamma till professionell utveckling och framgång.


 

Olle Segerdahl

Olle Segerdahl är en rutinerad cybersäkerhetskonsult, med dryga 18 års erfarenhet av att såväl bygga säkra lösningar som att försöka ta sig förbi dem. Han har bland annat tillbringat sju år på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) med att säkra känsliga system och verifiera kryptografilösningar. Han är en van talare vid cybersäkerhetskonferenser, var med och grundade SEC-T-konferensen i Stockholm och är en av programledarna för podcasten Säkerhetssnack.


 

Chris Hellstrand

Chris Hellstrand är kriminalkommissarie och har mångårig utredningsvana i alla typer av brott, bl.a. vålds, tillgrepps- och bedrägeri, trafik, miljö o arbetsmiljöbrott. Tidigare chef Eko Bedrägerirotel, förundersökningsledare. Lärare och examinator Polishögskolan. Utbildat utredande poliser,förhörskurser, grundläggande juridik m.m. Han har haft ledarskaps och chefsutbildningar, samarbetat med säkerhetschefer i ett flertal ärenden.


 

Fredrik Hammarström
Fredrik Hammarström, VD och grundare till Valtam Group AB som inriktat sig mot operativ utredningsverksamhet. Fredrik har sin bakgrund från både bevakningsbranschen och Polismyndigheten där han arbetat med operativ utredningsverksamhet, spaning och personsäkerhetsarbete i lite mer än 20 år.


 

Lars Brodin
Lars Brodin

Lars Brodin är brandingenjör med en bakgrund inom räddningstjänsten. Lars har de senaste 18 åren arbetat på Brandskyddsföreningen, är sakkunnig inom bland annat systematiskt brandskyddsarbete och har skrivit flertalet böcker med fokus på brandsäkerhet. Lars är också aktiv i samarbetet med andra brandskyddsföreningar i Europa inom CFPA (Confederation of Fire Protection Associations) – Guideline commission.


 

Lotta Salomonsson

Lotta Salomonsson är VD och grundare av företaget Fairdeal Group, ett oberoende kompetensföretag som är specialiserade på inköp/upphandling inom bland annat Säkerhetsbranschen. Lotta har lång erfarenhet av upphandlingar, inköp och avtalsfrågor från både beställar- och leverantörssidan. Hennes specialistområden är affärsmannaskap, upphandling och inköp.


 

Ulrik Odén

Ulrik Odén driver Oden & Oden AB som stödjer företag och andra organisationer med att implementera och underhålla god riskhantering, kontinuitet, robusthet, säkerhetsskydd och krishantering. Ulrik är brandingenjör, utbildad försäkringsmäklare och har mer än 25 års erfarenhet av riskhantering. Helhetssyn, engagemang och lösningar som fungerar i verkligheten är ledord.


 

Vincent Blomberg

Vincent Blomberg är konsult med inriktning mot ekonomistyrning och hur verksamhetsansvariga kan arbeta med och ta fram beslutsunderlag med målet att öka organisationens effektivitet och i förlängningen dess lönsamhet. Vincent har 10 års erfarenhet av att utbilda säkerhetsansvariga med påståendet att ” Säkerhet är lönsamt men det är upp till säkerhetsavdelningen att visa detta”.


 

Eva Dickner

Eva Dickner arbetar på SJ och är ansvarig för förbättra och utveckla kontinuitetsarbetet i koncernen. Dessförinnan som säkerhetschef inom Skandia, IKEA och Axfood. Hon brinner för möten med människor och att skapa förståelse för de viktiga säkerhets- frågorna som om berör oss alla.


 

Tomas Devenyi

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet av säkerhetsutbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl a inom hot och våld, konflikt-, kris- och riskhantering samt säkerhetsskydd.


 

Markus Lahtinen

Markus Lahtinen arbetar som lärare och forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Utifrån ett lednings- och teknikperspektiv har Markus – i dialog med säkerhetsbranschen och säkerhetschefer – mångårig erfarenhet av frågor som rör teknikförändring inom säkerhetsbranschen samt säkerhetschefens roll och ökade professionalisering.


 

Andreas Wadström

Andreas Wadström kommer senast från 10. Psyopsförbandet där han arbeta med att utveckla funktionen psykologiska operationer under de senaste 8 åren. Andreas var där verksam som operativ-, stabs- och avdelningschef och har även engagerat sig i Försvarsutbildarna och Psyopsförbundet genom att föreläsa om informationspåverkan.


 

Mats Bohman

Mats Bohman är senior konsult på Practise Risk och arbetar främst med ledningsfrågor kopplat till kris, säkerhet och organisationsutveckling. Ett av hans stora intresseområden är att se helheten kopplat till kombinationen av strukturerade ledningsfrågor och planverk samt behovet av kultur och ledarskap. Innan Mats var med och grundade Practise var han utbildningschef på polisens Nationella Insatsstyrka.


 

Elin Richarz

Elin Richarz är VD och senior konsult på Practise Risk. Hon har lång erfarenhet av att bygga krisorganisationer och genom övning och utbildning vidareutveckla krishanteringsförmågan hos organisationens deltagare. Elin har varit ledare för alltifrån operativa momentövningar till stora nationella övningar. Elin kommer närmast från en tjänst som Corporate Crisis Manager för den statliga flygplatskoncernen Swedavia.


 

Thomas Wiberg

Thomas Wiberg undervisar i arbetsrätt för SSF Stöldskyddsföreningen. Ledamot av Sveriges advokatsamfund. Styrelseledamot och styrelseordförande i ett antal bolag, bl a ett börsbolag. Undervisar på bl a Stockholms universitet, IHM Business School samt Företagsuniversitetet. Han har mångårig erfarenhet av säkerhetsbranschen och har bl a varit styrelseledamot i Svensk BevakningsTjänst AB.


 

Hans
Hans Fornwall
Hans Fornwall är idag aktiv som konsult, föreläsare och moderator med fokus på affärsutveckling av individer, ledare och organisationer.
Har undervisat på Diplomerad SSF Säkerhetschef sedan första utbildningsomgången. Hans är civilekonom från Uppsala Universitet
och har tidigare arbetat med strategiskt förändringsarbete. Mångårig reklambyråerfarenhet som projektledare och strategic planner.


 


Mikael Hammarström
Mikael Hammarström arbetar som senior säkerhetskonsult på Knowit där skydd av samhällskritiska verksamheter ligger i fokus. Mikael har 20 års erfarenhet av arbete inom fysisk säkerhet med säkerhetstekniska system som främsta specialområde. Inom detta område har Mikael en unik kunskapsbredd inom kamerabevakning med lång erfarenhet av teknisk support, utbildning, upphandling, projektering och kvalificerad rådgivning.

I det fortlöpande utvecklingsarbetet med SSF Säkerhetschef Diplomutbildning vi hjälp av SSF Advisory Board. Medlemmarna i Advisory Board delar med sig av värdefull kompetens, erfarenhet och insikt och bidrar till att hålla utbildningen relevant och aktuell för branschen.
Medlemmarna utses av SSF med hänvisning till sakkunskap, pedagogisk kunskap samt branschkoppling. Representationen speglar både privat och offentlig sektor.

Medlemmar SSF Advisory Board:

 • Anna-Karin Jonsson, Head of Protective Security, SEB Group Security
 • Annika Hahr, Säkerhetschef, H&M Sverige
 • Christina Boman, Säkerhetschef, SVT
 • Eva Dickner, Säkerhetsstrateg, SJ
 • Fredrik Gemzell, Säkerhetschef, Gröna Lund
 • Joakim Söderström, VD, Säkerhetsbranschen
 • Lotta Salomonsson, VD, Fairdeal Group
 • Lotta Thyni, Tf biträdande lokalpolisområdeschef, Lokalpolisområde Eskilstuna
 • Markus Lahtinen, Forskare, Lunds Universitet
 • Per Löndahl, Säkerhetschef, Grand Hotel
 • Peter Klarström, Head of L&D at Scandinavian Risk Solutions
 • Peter Lilius, Säkerhetschef, Apoteket
 • Philip Schwab, Säkerhetschef, MSB

Villkor för utbildningen SSF Säkerhetschef

Din anmälan är bindande. Avanmälan som sker senast åtta veckor före utbildningsstart medför ingen utbildningsavgift. Avanmälan som sker senare än åtta veckor före utbildningsstart, men före startdatum medför betalningsskyldigheter för deltagaren motsvarande en halv utbildningsavgift. Om avanmälan sker efter utbildningsstart är deltagaren betalningsskyldig för hel utbildningsavgift. Erlagda avgifter kan tillgodoräknas som delbetalning vid annan utbildningsstart, på samma eller någon annan av SSFs utbildningar, i det öppna kursutbudet och som påbörjas inom ett år. Avgifter för slutförande av utbildningen uppräknas till aktuell utbildningsavgift för årskullen. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg kan uppvisas debiteras ingen utbildningsavgift. Avanmälan sker skriftligen. Utebliven betalning av utbildningsavgift gäller ej som avanmälan. Deltagare som inte kan nyttja sin utbildningsplats kan efter överenskommelse med SSF överlåta platsen till en annan person, under förutsättning att denna uppfyller gällande antagningskrav. SSF förbehåller sig rätten att inte starta utbildningen om antalet anmälningar är för få. I dessa fall meddelar vi dig så snart vi kan.

Antagningskrav

Gymnasiekompetens samt att man under de senaste åren arbetat både praktiskt och administrativt med säkerhetsfrågor, där de huvudsakliga arbetsuppgifterna har utgjorts av planering och ledning av säkerhetsarbete.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en Integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.c

Kontakta oss