Tillbakablick på 2022 – årets höjdpunkter från normer, förlag och utbildning

Våra normer är ett viktigt instrument för att stärka samhällets säkerhet. Genom normsystemet bygger vi trygghet i både produkter och tjänster som nyttjas av såväl företag som allmänheten. Även genom våra utbildningar bidrar SSF till ett säkrare samhälle. Under 2022 såg vi glädjande fortsatt stort intresse för våra normer och normabonnemang samt en hög efterfrågan på våra utbildningar.

Normer – nu tydligare och mer tillgängliga

SSF Stöldskyddsföreningen ger ut aktuella normer och regelverk inom säkerhetsområdet. Syftet är att förebygga och begränsa skador samt att skapa en tydlighet för branschen och för försäkringsbolagens kunder. Vår rådgivning, förlagsverksamhet och utbildning är kopplade till och bygger på våra normer. 

Vi ser kontinuerligt över våra normer, där en viktig del är att utvärdera och ta ställning till förändrade hotbilder, dagens teknik och nya områden. En annan central del är att kontinuerligt bredda arbetsgrupperna kopplat till normer med experter, för att säkerställa rätt kompetens inom alla ämnesområden. Under 2022 startade vi upp ett arbete med att tydliggöra nyttan med våra normer samt att forma grunden till en ny plattform som ska tillgängliggöra våra normer på ett bättre sätt. Detta arbete hoppas vi kunna dela med oss mer av inom kort. 

Nytt och viktigt initiativ 

Under 2022 startade vi på SSF det nya initiativet Smarta Säkra Fastigheter, och på mässan SKYDD 2022 presenterade vi initiativet samt genomförde en enkät i ämnet för att ta in relevanta synpunkter från intressenter. Vi har också kartlagt de befintliga normer som SSF erbjuder för Smarta Säkra Fastigheter. Under 2023 planerar vi att ta ännu fler och större kliv för att alla intressenter inom Smarta Säkra Fastigheter på ett lätt sätt ska känna till krav på produkter och tjänster inom området.

Utveckling av brottsförebyggande normer

För att kunna blicka framåt fortsätter vi att utveckla vår redan befintliga portfölj av brottsförebyggande normer. Nu pågår bland annat en total översyn av normen SSF 200, Regler för mekaniskt inbrottsskydd. Det är vår enskilt mest kända, sålda och använda norm, vilket även återspeglas i den stora mängd rådgivningsärenden vi genomför per telefon och e-mail, där användare av våra normer kan ställa frågor om hur kraven ska tolkas.

SSF Utbildning

Hög efterfrågan på utbildningar och förlagsprodukter

Under året var abonnemangen Inbrottslarm och Kamerabevakningssystem CCTV fortsatt våra absolut mest efterfrågade förlagsprodukter inom Normer & Regler, och de förberedande utbildningar för certifiering till Behörig ingenjör – inbrottslarm och Kamerabevakningssystem CCTV var två av våra absolut mest bokade utbildningar. Det var även hög efterfrågan på andra utbildningar inom säkerhet, till exempel diplomutbildningarna Säkerhetschef samt Säkerhetssamordnare och många utbildade sig inom säkerhetsskydd.

Kampanjer till allmänheten

Tillsammans med MSB och Polisen genomförde vi under 2022 två kampanjer Tänk säkert på regeringens uppdrag för att höja informations- och cybersäkerheten hos allmänheten och svenska företag. Kampanjerna pågick från maj till december med olika teman och budskap under tidsperioden. Över 8 miljoner av Sveriges befolkning nåddes, både i digitala medier som utomhusreklam och dags- och lokaltidningar.

Högst observation sågs i målgruppen 15-24 år. Oavsett åldersgrupp har kampanjen uppskattats av målgruppen för att vara rolig såväl som informativ och tydlig med ett bra och viktigt budskap. Av de som sett kampanjerna har närmare hälften tagit någon form av åtgärd, där främst den yngre målgruppen anger att de har blivit mer försiktiga och lärt sig mer om riskerna. Kampanjerna har drivit till en kampanjsida där över 100 000 unika besökare tog del av förebyggande tips till både allmänheten och små- och medelstora företag gällande hur man skyddar sig mot nätfiske samt dataintrång.