Pågående revidering av SSF 130 – Projektering och installation av inbrotts- och överfallsalarmanläggning

SSF 130 har reviderats och ska skickas på remiss inom kort. Den nya utgåvan kompletteras med nya definitioner, nya hänvisningar till SSEN standards och avsnitt om överfallslarmanläggning. Målet är att den nya utgåvan av SSF 130 ska publiceras under hösten.

SSF 130 gäller för centralanslutna inbrotts- överfallslarmanläggningar för användning inomhus i bostäder, affärer, lager, industrier etc. I den nya utgåvan, har många av avsnitten i normen förtydligats eller kompletterats.

Överfallslarmanläggning indelas i två kategorier: överfallslarm och bråklarm. Generellt gäller att ett överfallslarm tillkallar väktare eller polis och att ett bråklarm tillkallar hjälp från egen personal eller väktare.

Reglerna klassificerar larmanläggningarna i fyra larmklasser beroende på skyddsbehovet för den egendom som ska larmövervakas. Larmklass 1 är lägsta larmklassen och larmklass 4 är högsta larmklassen.

Reglerna omfattar krav på anläggningars: projektering, installation, injustering, provning, anläggningsinnehavare, anläggningsskötare, provdrift och dokumentation.

Beskrivning av anläggningsinnehavarens skyldigheter och anläggningskontroll i form av allmänna råd ingår som informativa bilagor. Bilagorna kan tjäna som underlag för försäkringsbolagens villkor eller annan kravställares avtal.

En inbrottslarmanläggnings uppgift är att så tidigt som möjligt ge larm vid inbrott i den lokal som är skyddad eller vid försök till tillgrepp av punktövervakad egendom.

Projektering och installation av en inbrotts- överfallslarmanläggning kräver förutom sakkunskap på larmområdet även kännedom om de tillvägagångssätt som kan förekomma vid inbrott samt skyddsmetodik.