Normnyhet: SSF svarar på remiss för framtidens säkra samhällsbyggnad

I februari inlämnade SSF Stöldskyddsföreningen svar på remissen ”Modellkoncept för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande 2023”. Syftet är ta en aktiv position och bidra med vår kunskap för att stötta det fortsatta arbetet med implementering av strategin.

Strategin är ett led i att Boverket genomför förändringar i bygg- och konstruktionsreglerna och vilka är planerade att börja gälla i mitten av 2024. Därefter förväntas sektorn ta ett större ansvar för att presentera godtagbara lösningar och verifiering av dessa i relation till Boverkets funktionskrav. Standarder och normer kan då vara ett stöd.

SSF tillstyrker ”Modellkoncept för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande 2023” med kommentarer. Vi har en gedigen normportfölj (cirka 85 st) inom säkerhet och brottsförebyggande åtgärder. Dessa normer uppfyller Svensk försäkrings tekniska rekommendationer (FTR), vilka de utfärdar till sina medlemsföretag. Mot denna bakgrund är vår önskan att ta en aktiv position i det fortsatta arbetet med implementering av den nationella strategin för standardisering inom samhällsbyggnad, då mer specifikt mot brottsförebyggande åtgärder.

SSF ser att frågor som berör personsäkerhet och inbrottsäkerhet har fått ett ökat intresse och det är viktigt att säkerhetstekniska frågor hanteras tidigare i byggprocessen för att möta dagens behov.  Vi ser att detta initiativ kommer att gynna miljö, ekonomi och effektivitet på ett positivt sätt.