Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Godtrosförvärv av lösöre och häleri/häleriförseelse

Det finns en lag om godtrosförvärv av lösöre ”Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre”. Sedan 2003 är lagen ändrad så att man som köpare inte kan hävda att man handlat i god tro (och därmed ska få behålla det man köpt) om varan/egendomen är stulen eller tagen från den rätte ägaren under hot eller tvång.

1. Lagen gäller förvärv (köp, byte gåva) i god tro av rätt till lösöre. Till lösöre räknas bland annat lös egendom som inte utgörs av pengar eller värdepapper. Exempel på lösöre är varor, möbler och husgeråd.

2. Lagens grundinställning är att om någon har köpt varor från någon som hade varan hos sig, men varken var ägare till den eller hade rätt att sälja den, får köparen äganderätt till varan, om han har fått den och var i god tro.  Detta gäller dock inte om varan var stulen eller övertagen från den ursprunglige ägaren under hot eller tvång, se punkt 4 nedan.

3. Den som köper anses bara ha varit i god tro om varan var i ett för omständigheterna rimligt skick, försäljningssituationen inte verkade märklig som sådan och att köparen inte hade anledning att misstänka att säljaren inte hade rätt att sälja den.

I dessa fall är det särskilt viktigt att köparen är extra vaksam när det gäller värdefulla föremål (smycken, konst, pälsar, antikviteter o. dyl.) eller varor som ofta säljs med återtagandeförbehåll (TV, video, kameror, motorfordon o. dyl.). När det gäller motorfordon måste köparen kontrollera att säljaren är registrerad i bilregistret samt granska köpehandlingar. Privatperson bör vid reguljär handel (affärer) normalt inte ha undersökningsplikt, om det inte kan anses finnas särskild anledning till misstanke (till skillnad från vid handel “på gatan”). Om priset är lågt har köparen anledning att vara misstänksam. Särskild försiktighet ska iakttas vid köp från någon som uppger sig sälja varor åt någon annan.

4. Även om förutsättningarna för godtrosförvärv enligt ovan är uppfyllda, består den ursprunglige ägarens rätt till varan om den blivit stulen eller någon tilltvingat sig den genom våld på person eller genom hot som innebar eller för den hotade framstod som trängande fara.

Det är alltså inte längre möjligt att göra godtrosförvärv av varor som stulits från ägaren eller där ägaren tvingats lämna ifrån sig varan genom s.k. råntvång. I dessa situationer kvarstår den ursprungliga ägarens rätt till varan och ägaren har rätt att få varan tillbaka utan att lösa ut den ”nye ägaren”. Om ursprungsägaren frivilligt lämnat ifrån sig varan till den som sedan säljer den kan den nya ägaren hävda god tro och den ursprunglige ägaren kan inte hävda sin rätt till varan.

När det gäller varor som någon säljer, men som den personen kommit över genom bedrägeri eller genom så kallat olovligt förfogande, gäller fortfarande god tro för köparen. Ett exempel på det är om någon säljer till exempel en båt som de hyrt. I detta fall har köparen rätt till varan eller rätt till ersättning/lösen om den ursprunglige ägaren kräver den tillbaka.

5. För att ha rätt att kräva tillbaka sin vara måste den ursprunglige ägaren göra det inom sex månader från det tillfälle han eller hon fått kännedom om att varan köpts av någon annan. Om han eller hon inte gör det får den nya ägaren rätt att behålla varan. OBS! Det kan dock hända att det tar flera år innan den ursprunglige ägaren får veta att varan sålts till någon annan och det är först då som de sex månaderna börjar räknas.

6. Person som köper vara som visar sig vara stulen kan om denne borde misstänkt detta eller vetat om detta åtalas för häleriförseelse alternativt häleri med böter eller fängelse i högst 6 år som påföljd.

Hävd

7. Efter tio år får den nya ägaren behålla varan även om den ursprunglige ägaren upptäcker att den nye ägaren köpt den vara som från början tillhört honom/henne. Men den nye ägaren får oavsett tid inte behålla varan om han/hon vid tiden för köpet eller efter köpet borde ha misstänkt att säljaren inte hade rätt att sälja den.

Samma regler gäller om varan sålts eller på annat sätt överlåtits vidare på grund av till exempel arv, testamente, bodelning eller liknande. Villkoret om god tro gäller alla som vid något tillfälle har köpt/ägt varan efter ursprungsägaren.

Lösen

8. Den som blivit av med en vara på annat sätt än via stöld eller under hot/tvång och vill kräva tillbaka den har rätt till detta men måste då lösa ut varan. Det betyder alltså att man måste betala den nya ägaren för att få tillbaka den.

Den som vill lösa till sig varan måste kräva att få göra detta inom sex månader från det att han/hon fick eller måste antas ha fått kännedom om att varan köpts/övertagits av någon annan. Om det går längre tid än så är rätten att få tillbaka egendomen förlorad.

Lösen skall motsvara ägarens kostnader för köp av varan och de kostnader som den nye ägaren eventuellt lagt ner på att förbättra den. Har den nye ägaren fått varan genom gåva, arv, testamente eller bodelning skall även kostnad som den som den nye ägaren fått varan från och kostnader som han/hon eventuellt haft för att förbättra den inräknas i lösenbeloppet. Detta gäller dock bara under förutsättning att den personen (som den nye ägaren fått varan från) själv skulle haft rätt till lösen om kravet hade framställts mot honom. Det vill säga att även denne person varit i god tro.

Vid bestämmandet av lösen tas hänsyn till förändringar i penningvärdet. Lösen skall högst motsvara varans värde i den allmänna handeln.

Lösenbeloppet skall betalas till varans nye ägare. Har någon till säkerhet för en fordran en rätt till varan som är skyddad mot ägarens borgenärer, skall dock så mycket av lösenbeloppet betalas till honom som svarar mot värdet av denna fordran. Har någon i annat fall en rätt till varan som är skyddad mot ägarens borgenärer, skall så mycket av lösenbeloppet betalas till honom som svarar mot värdet av denna rätt.


Vi friskriver oss för eventuella fel i denna tolkning av lagtexten.

Cykel

Varannan cykelägare har någon gång blivit bestulen på sin cykel. Antalet anmälda cykelstölder är närmast oförändrat, men anmälningarna av stulna cykeldelar ökar kraftigt.

Mer info

Moped

En enkel åtgärd för att minska risken för stöld är att låsa din moped med ett godkänt lås och sätta fast den i ett fast objekt. Fler tips om hur du håller din moped säker hittar du här!

Mer info

Surfa säkert

Att surfa på nätet är smidigt och går snabbt. Lika snabbt kan det gå för bedragare att komma åt dina inloggningsuppgifter, om det vill sig illa. Här kommer råd om hur du skyddar dig.

 

Mer info

Skydda dina värdesaker

Det finns en hel del du kan göra för att skydda dina värdesaker från stöld. DNA-märkning, värdeskåp och en extra koll i folksamlingar är några av dem. Fler tips får du här.

Mer info
Mer säkerhetsrådgivning