Användarvillkor appen Grannsamverkan

Allmänna villkor SSF webbtjänster; SSF Spärrtjänst och eller SSF Stöldskyddsregister.

1. Allmänna villkor och bestämmelser

Dessa villkor gäller för appen Grannsamverkan (nedan ”Tjänsten”) som är en programvara från SSF Stöldskyddsföreningen (org.nr 802003-2952) men administreras av SSF Service AB (org. nr 556024-9236). Med SSF menas fortsättningsvis både SSF Stöldskyddsföringen och SSF Service AB. Appen Grannsamverkan (nedan ”Tjänsten”, ”appen”) kan användas på iPhone 4S eller senare med iOS 8 eller nyare och Android 4.1 eller senare. Tjänsten tillhandahålls för privatpersoner och Polisen (nedan ”Användaren”, ”du”, ”din”, ”Polisen”) och är kostnadsfri.

Syftet med Tjänsten från SSF Stöldskyddsföreningen är att underlätta Grannsamverkan. Den sprider kunskap om Grannsamverkan och underlätta kommunikation. Tjänsten förenklar för redan etablerade grupper och ger information till intresserade om hur man startar Grannsamverkan i nya område. I Tjänsten ges aktuella råd om hur man bäst skyddar sig, sitt hem och värdesaker. Poliser kan enkelt beställa material, komma åt filmer och broschyrer, få in tips samt kommunicera ut information till sina Grannsamverkansområden.

Uppgifter och bilder som registreras i Tjänsten kommer att bli tillgängliga för SSF, Grannsamverkan, och Polisen samt eventuella partners som SSF använder för att fullgöra sina åtagande mot dig som kund.

Genom att installera eller använda Tjänsten ingår du ett juridiskt bindande avtal med SSF och Grannsamverkan gällande användningen av Tjänsten. Läs noga igenom användarvillkoren innan du godtar dem och installerar appen.

Vid uppdatering av våra användarvillkor kommer du att få information om de nya användarvillkoren i förväg innan de träder i kraft. Har du inte samtyckt till de nya användarvillkoren senat den dag de träder i kraft kommer du inte kunna fortsätta att använda Tjänsten.

Har du frågor om Tjänsten kontaktar du vår kundservice på 0771-773 773 eller [email protected]

2. Integritetspolicy

Genom att registrera dig som Användare samtycker du till att de uppgifter som lämnas till Tjänsten och SSF kommer att behandlas i datasystem av SSF eller av annan part i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten.

SSF:s integritetspolicy för behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Personuppgiftsansvarig

Svenska Stöldskyddsföreningen Org.nr. 802003-2952 och SSF Service AB Org.nr. 556024-9236 Box 27052, 102 51 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som organisationerna (SSF) samlar in. Personuppgifter kommer att överföras mellan dessa organisationer för information- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter

Du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till SSF. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

SSF behandlar personuppgifter när du:

 • Skapar ett användarkonto
 • beställer en produkt eller tjänst från SSF (Gäller endast Polis)

Ändamål med registrering av personuppgift

 • För att kunna fullgöra SSF rättsliga förpliktelser – Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav.
 • För att kunna hantera kundserviceärenden – Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice via telefon eller digitala kanaler t.ex. sociala medier för att kunna fullgöra avtal med den registrerade eller rättslig förpliktelse.
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system – Anpassning av tjänster för att förenkla och bli mer användarvänliga att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
 • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget – Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • För att kunna administrera din abonnerade tjänst – Skapandet av inloggningsfunktion. Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Beställning och köp kan göras inuti Tjänsten men endast av Polisen. Köpevillkor finns att läsa och godkänna vid beställning.

Känsliga personuppgifter

SSF registrerar inte känsliga personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar är:

 • Namn
 • Personnummer (gäller endast Admin)
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • Mejladress

Vi använder cookies.

I övrigt använder sig SSF endast av dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat dem.

Samtycke vid behandling av personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke.

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

I den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden i de fall det krävs av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning i enlighet med våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifterna till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna.

Genom avtal förbinder de sig att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och vidta vissa tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SSF i ett maskinläsbart format.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till ändring

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

Sparande av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas dina uppgifter omgående efter avslutad tjänst men dock senast 36 månader efter avslutad hantering. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra SSFs verksamhet sparas under en tid om 12 månader efter den senast kontakten.

Integritetsskyddsmyndigheten – Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att SSF hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning eller om Du är missnöjd med vår behandling har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du SSF

SSF tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. SSF vidtar fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.

Vid frågor har vi särskilda medarbetare som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på 0771-773 773 eller [email protected]

Postadress:
SSF Stöldskyddsföreningen
Box 27052
102 51 Stockholm

Ändringar i SSF policy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid i appen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på stöldskyddsföreningen.se och via e-post (ifall du har angivet e-post). När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Sekretess

All information som lämnas av kunden i Tjänsten handhas med sekretess och lämnas inte ut till tredje man i annat fall än de som beskrivs i dessa villkor.

3. Licens

I enlighet med användarvillkoren tilldelas du av SSF en icke exklusiv, icke överförbar, upphävbar licens att installera Tjänsten och använda Tjänsten för icke-kommersiella syften.

Tjänsten är licensierad, inte såld, och SSF förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor. Förutsatt att du följer dessa villkor, garanterar SSF en begränsad, icke exklusiv, icke-underlicensierbar och icke-överlåtbar licens att ladda ned och installera Tjänsten på den mobilenhet som du äger eller kontrollerar.

4. SSF:s äganderätt

Varumärket Grannsamverkan, upphovsrätter (copyright) och andra immaterialrättigheter av något slag rörande Tjänsten (appen Grannsamverkan), samt underliggande programkod, är SSF:s egendom. Du åtar dig att respektera SSF:s äganderätt och endast använda denna immateriella egendom enligt användningsvillkoren. För eventuell annan användning krävs ett föregående skriftligt medgivande från SSF.

Äganderätten till allt Användargenererat Material som du laddar upp i Tjänsten tillhör dig eller den tredje part som du har fått tillstånd från att ladda upp materialet. För att kunna leverera Tjänsten måste vi ha rätt att använda ditt Användargenererade Material och du ger oss därför en licens enligt nedan till ditt Användargenererade Material. Utan denna licens kan vi inte leverera Tjänsten.

Du ger oss härmed en världsomspännande, icke-exklusiv, oåterkallelig, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, modifiera, lagra, publicera, distribuera, överföra, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Användargenererat Material för att tillhandahålla Tjänsten. Licensen omfattar bara situationer som behövs för att tillhandahålla Tjänsten och inte för någon annan situation, och endast under så lång tid som vi sparar Användargenererat Material.

Du garanterar att du har samtliga nödvändiga rättigheter för att visa upp och ladda upp Användargenererat Material, att använda Användargenererat Material på alla övriga sätt och att bevilja oss licens till Användargenererat Material enligt ovan.

5. Användarens uppförande

Appen Grannsamverkan får endast användas av dig i personligt och icke-kommersiellt syfte. Du samtycker till att du inte kommer att använda appen (eller någon del därav) för olagligt ändamål och förbinder dig att använda appen i enlighet med gällande rätt. För tydlighets skull åtar du dig att inte göra följande (utan begränsning):

 • reproducera, ladda ner, ladda upp, överföra, distribuera, kopiera, skriva ut, offentliggöra eller på annat sätt använda någon del av Tjänsten eller dess innehåll på ett sätt som inte uttryckligen tillåts i användningsvillkoren.
 • bakåtkompilera, dekompilera, disassemblera, ändra eller skapa härledda arbeten som baseras på Tjänsten eller någon del därav.
 • kringgå någon teknik som används av SSF, dess licenstagare eller någon tredje part för att skydda innehåll som är åtkomligt via Tjänsten.
 • använda via Tjänsten på något sätt som strider mot användarvillkoren.
 • uppträda regelvidrigt på sociala medier när du ansluter till dessa via Tjänsten.
 • Tjänsten är en kostnadsfri konsumenttjänst. Om du använder Tjänsten för kommersiella ändamål, är du skyldig att kompensera SSF för all skada som de kan åsamkas.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för all sin användning av Tjänsten och för att personlig och användarspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter och lösenord, som kan användas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett tryggt sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska du omedelbart ändra ditt lösenord och kontakta SSF.

Användargenererat material

Vid din användning av Tjänsten kommer vi även att automatiskt samla in och behandla viss information. Du kan exempelvis ladda upp innehåll såsom kommentarer, meddelanden, data, text, fotografier, och annan information (”Användargenererat material”) i Tjänsten.

Du accepterar och garanterar att du inte kommer ladda upp eller sprida Användargenererat material via Appen som:

 • gentemot andra är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt,
 • främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet,
 • är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet (så som en nationell eller etnisk grupp),
 • utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande,
 • utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt,
 • utgör förolämpning eller förföljelse mot en person,
 • på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken), eller
 • i övrigt strider mot vår Tjänsts avsedda syften.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort Användargenererat Material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller Tjänstens Användare.

6. Förändring av tjänst och avtalets förtida upphörande

SSF kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten i användbart skick. SSF har rätt att modifiera tjänsten eller ändra de allmänna villkoren under avtalstiden. Om ändringarna inte är marginella justeringar kommer SSF att meddela kunden, via Tjänsten eller e-post, ändringens omfattning samt tidpunkt då ändringarna träder i kraft. SSF har rätt att, med 14 dagars varsel, säga upp avtalet om SSF beslutar sig för att sluta tillhandahålla någon av tjänsterna som levereras genom Tjänsten. SSF har rätt att omedelbart säga upp avtalet om så krävs till följd av lag- och/eller regleringsändring av en tillsyns- eller kontrollmyndighet. Vid uppsägning av avtalet, ska alla rättigheter som beviljats av dessa villkor rörande användningen av Tjänsten omedelbart upphöra, du ska sluta använda Tjänsten och dess tjänster samt omedelbart avinstallera Tjänsten från din mobilenhet. Användaren har rätt till förtida uppsägning av Tjänsten om ändringarna är av sådant slag att Tjänsten inte längre i huvudsak kan anses bestå i samma tjänst.

SSF har rätt att omedelbart säga upp avtaletom Användaren missbrukar Tjänsten, är vårdslös med handlingarna eller agerar i strid med de allmänna villkoren.

7. Ansvarsbegränsning

Användaren ansvarar för all sin användning av Tjänsten och för att personlig och användarspecifik information, såsom inloggningsuppgifter och lösenord, som kan användas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett tryggt sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Om Användaren misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska Användaren omedelbart ändra sitt lösenord och kontakta SSF. SSF har inget ansvar för skador som uppkommit genom att kunden hanterat uppgifterna på ett ovarsamt sätt.

Det är kundens ansvar att granska och meddela SSF eventuella ändringar i registrerade uppgifter. SSF fritar sig från allt ansvar för information från kunden som är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande.

Om SSF anser att kundens användande av tjänsten står i strid med lagstiftning, god sed eller om misstanke om missbruk föreligger kan SSF, utan ansvar, underlåta utföra Tjänsten samt säga upp Användaren med omedelbar verkan.

SSF ansvarar inte för indirekt skada eller förluster som Användaren lider i anledning av eventuella fel eller brister i tjänsten.

SSF ansvarar inte för fel i tjänsten som orsakats av t ex driftsavbrott och bristande tillgänglighet samt andra händelser som beror på förhållanden som ligger utanför SSF:s kontroll eller force majeure.

Det åligger Användaren att kontrollera att Användaren i förhållande till tredje part, har rätt att vidta de åtgärder och lämna ut den information som erfordras för tjänstens utförande.

SSF har inte något ansvar i det fall kunden agerar i strid med dessa allmänna villkor.

Användaren samtycker härmed uttryckligen till att Användaren använder Tjänsten på egen risk och att installationen av Tjänsten kan påverka användbarheten hos programvaror från andra tillverkare. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst garantier. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger sig SSF härmed alla garantier gällande Tjänsten, både uttryckliga och underförstådda, med avseende på Tjänstens kvalitet, innehåll, tillgänglighet eller lämplighet för ett visst syfte.

8. Skadeslöshet

Användaren åtar sig att skydda och hålla SSF skadeslöst gentemot eventuella krav (inklusive men inte begränsat till skäliga advokatkostnader) från tredje part som uppstår på grund av eller i samband med att Användaren brutit mot användningsvillkoren eller mot någon lag, föreskrift eller tredje parts rättighet.

9. Löptid och uppsägning

Användningsvillkoren börjar gälla när Användaren installerar eller använder Tjänsten och fortsätter gälla tills avtalet sägs upp. Se enligt punkt ett (1), fem (5), sex (6) och tio (10).

Avtalet mellan dig som Användare och SSF, som kommer till uttryck i dessa användningsvillkor, kan när som helst sägas upp av någondera parten.

När avtalet sägs upp återkallas alla licensrättigheter som Användare beviljats och du måste upphöra med användningen av Tjänsten.

10. Köpevillkor – avser Polisens beställning av Grannsamverkanmaterial

Beställning och köp kan göras inuti Tjänsten men endast av Polisen. Köpevillkor finns att läsa och godkänna vid beställning.

11. Tvist

Tvist om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska parterna i första hand söka slita genom förlikning. Om så ej sker, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.