Allmänna villkor SSF webbtjänster

Allmänna villkor SSF webbtjänster; SSF Spärrtjänst och eller SSF Stöldskyddsregister.

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor avser SSFs webtjänster SSF Spärrtjänst och eller SSF Stöldskyddsregister.

Tjänsterna erbjuds till myndiga personer i abonnemangsform under ett- eller treårsperioder. Kunden har rätt att säga upp avtalet, alternativt välja att inte erlägga betalning inför ny abonnemangsperiod. Kunden väljer själv på vilken period abonnemanget ska förlängas. Erläggs avgift för ny period förlängs avtalet automatiskt på ett eller tre år beroende på vilken avgift som erläggs. Dessa villkor omfattar både SSF Stöldskyddsregister och SSF Spärrtjänst. Ett godkännande av dessa villkor från kundens sida innebär enbart att kunden godkänt de allmänna villkoren och de villkor som hör samman med de tjänster som kunden faktiskt har abonnemang på (se punkt 2, 3 och 6 nedan).

2. Beskrivning och omfattning av tjänsten SSF Stöldskyddsregister

Tjänsten omfattar stöldskyddsregistrering av värdeföremål såsom cykel, kamera, mobiltelefon, hemelektronik eller smycken med tillgänglighet för tjänstgörande polis att göra sökning av upphittat gods. Detaljerad tjänstebeskrivning kan du läsa mer om här.

Beskrivning och omfattning av tjänsten SSF Spärrtjänst

Tjänsten omfattar registrering av kontokort (som bankkort, betalkort, kreditkort, bensinkort och andra kort med betalfunktion), mobiltelefon och andra värdehandlingar (såsom körkort, Pass och annan ID-handling). Förlustanmälan/anmälning om spärrning av handling sker via telefon eller via tjänsten. Anmälan tas emot och hanteras dygnet runt utan dröjsmål av handläggare som i sin tur kontaktar aktuella utgivare av kontokort, mobiloperatör och värdehandlingar för spärrning av dessa. Detaljerad tjänstebeskrivning finns tillgänglig här.

3. Bemyndigande för SSF gällande SSF Stöldskyddsregister

Genom aktivering av tjänsten, genom personlig inloggning med användarnamn och lösenord eller insändande av uppgifter via post, bemyndigas SSF att för kundens räkning lämna ut ägaruppgifter på de stöldskyddsregistrerade objekten till tjänstgörande polis. I de fall tjänstgörande polis anträffar upphittat eller befarat stulet värdeföremål kan de med hjälp av serienummer, ramnummer eller stöldmärkningskod etc. göra en sökning i SSFs databas för att hitta ägaruppgifter.

Bemyndigande för SSF gällande SSF Spärrtjänst

Genom aktivering av tjänsten, genom inloggning med användarnamn och lösenord eller insändande av uppgifter via post bemyndigas SSF att själva eller via av SSF bemyndigad underleverantör företräda kunden för spärr av registrerade kort samt mobiltelefonabonnemang.

4. Sekretess

All information som lämnas av kunden i tjänsten handhas med sekretess och lämnas inte ut till tredje man i annat fall än de som beskrivs i dessa villkor. All vår informationshantering, inklusive systemutveckling, styrs av strukturen enligt den internationella standarden för informationssäkerhet SS-ISO/IEC 17799.

5. Ansvarsbegränsning

Det är kundens ansvar att granska och meddela SSF eventuella ändringar i registrerade uppgifter. SSF fritar sig från allt ansvar för information från kunden som är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande.

Om SSF anser att kundens användande av tjänsten står i strid med lagstiftning, god sed eller om misstanke om missbruk föreligger kan SSF, utan ansvar, underlåta att utföra tjänsten samt säga upp avtalet med omedelbar verkan utan att utge ersättning eller återbetala av kunden erlagd betalning för tjänsten.

SSF ansvarar inte för indirekt skada eller förluster som kunden lider i anledning av eventuella fel eller brister i tjänsten. SSF ansvarar inte för skada som kan drabba kunden vid förlust förutsatt att SSF inte har varit direkt vållande till skadan eller förlusten. SSF ansvarar inte för fel i tjänsten som orsakats av exempelvis driftsavbrott eller bristande tillgänglighet samt andra händelser som beror på förhållanden som ligger utanför SSFs kontroll eller force majeure.

Det åligger kunden att kontrollera att kunden i förhållande till tredje part, har rätt att vidta de åtgärder och lämna ut den information som erfordras för tjänstens utförande.

Kunden ansvarar för att de personliga inloggningsuppgifterna inte lämnas ut till annan och att den förvaras på ett säkert sätt. SSF har inget ansvar för skador som uppkommit genom att kunden hanterat uppgifterna på ett ovarsamt sätt. SSF har inte något ansvar i det fall kunden agerar i strid med dessa allmänna villkor.

6. Spärr av värdehandlingar med hjälp av tjänsten SSF Spärrtjänst

Spärr av värdehandlingar kan ske dygnet runt på telefonnummer 0771-772 772 (kort kan begäras spärrade via tjänsten och bekräftas via mail). När SSF mottagit förlustanmälan, och kunden är identifierad, vidtas utan dröjsmål spärr av begärda handlingar. Ovan angivet telefonnummer kan komma att ändras. Vid var tid gällande telefonnummer återfinns på SSFs hemsida. Vid ändringar av telefonnummer meddelas kunden före det att ändringen genomförs.

Efterlysning av förlorade värdeföremål med hjälp av tjänsten SSF Stöldskyddsregister

När en efterlysning av registrerat värdeföremål görs via tjänsten SSF Stöldskyddsregister publiceras den på SSF hemsida med uppgifter om föremålet. Inga ägaruppgifter publiceras.

7. Tvister

Svensk lag är tillämplig på de allmänna villkoren. Eventuella tvister med anledning av tjänsten och de allmänna villkoren ska hanteras av Stockholm Tingsrätt som första instans, förutsatt att inte RB 10 kap 8a § är tillämplig.

8. Avgifter

Aktuella årsavgifter för tjänsten finns tillgängliga på SSFs hemsida, www.stoldskyddsforeningen.se.

9. Avtalets ikraftträdande

De allmänna villkoren träder ikraft och SSF tillhandahåller och ansvarar för tjänsten i och med att kunden har aktiverat tjänsten via personliga inloggningsuppgifter eller insändande av registreringsuppgifter per post.

I och med att kunden aktiverar tjänsten, enligt ovan, accepterar och förbinder sig kunden att iaktta vad som anges i dessa allmänna villkor.

10. Avtalets förtida upphörande och förändring av tjänsten

SSF har rätt att modifiera tjänsten eller ändra de allmänna villkoren under avtalstiden. Om ändringarna inte är marginella justeringar ska SSF meddela kunden, per post eller e-post, ändringens omfattning samt tidpunkt då ändringarna träder i kraft. Kunden har rätt till förtida uppsägning av tjänsten om ändringarna är av sådant slag att tjänsten inte längre i huvudsak kan anses vara likvärdig tidigare utformning. Rätt till återbetalning av erlagd avgift för outnyttjad tid till kunden föreligger om det återstår sex (6) månader eller mer av avtalstiden.

SSF har rätt att omedelbart säga upp avtalet, utan återbetalning av erlagd avgift till kunden, om kunden missbrukar tjänsten, är vårdslös med handlingarna eller agerar i strid med de allmänna villkoren. SSF har vidare rätt att omedelbart säga upp avtalet, utan att återbetala av kunden erlagd avgift, om kundens samtycke till databehandling enligt punkten elva (11) nedan återkallas.

11. Behandling av personuppgifter

Med anledning av Dataskyddsförordningen 2016/679/EG som träder i kraft 2018-05-25 har vi en integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information. Läs vår integritetspolicy här.

En av SSF:s viktigaste tillgångar är våra kunder. Hur våra kunduppgifter hanteras ser vi som mycket viktigt. Att följa bestämmelser som finns i Dataskyddsförordningen och att hantera kunduppgifter med respekt och enligt våra egna högt ställda krav ser vi som självklart.

Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679/EG), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

a) Kunden samtycker till att de uppgifter som lämnas till SSF kommer att behandlas i datasystem av SSF eller av annan part i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten.
b) Uppgifterna, eller delar därav, kommer även att nås av underleverantörer till SSF, som agerar enligt tydliga instruktioner och under sekretess, samt polisen.
c) Kunden accepterar att kunduppgifterna kan komma att användas för marknadsföring av SSFs övriga utbud. Kunden kan när som helst genom skriftlig anmälan till SSF återkalla samtycket avseende behandling av personuppgifter för marknadsföring.
d) Reklamation och synpunkter gällande SSFs behandling av personuppgifter sker skriftligen till SSFs personuppgiftsombud, Box 27052, 102 51 Stockholm eller e-post [email protected].

12. Ångerrätt

I enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) har kunden rätt att frånträda avtalet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingicks.

Kunden frånträder avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande till SSF, Kundservice, Box 27052, 102 51 Stockholm. För det fall att kunden inom ångerfristen har aktiverat sin inloggning och tjänsten genom det har påbörjats upphör ångerrätten omedelbart.

13. Gällande avtalsvillkor

Vid var tid gällande allmänna villkor finns att tillgå på SSFs hemsida, www.stoldskyddsforeningen.se