Avtalsvillkor Normer & Regler

Användaravtal

Normer & Regler Abonnemang

Användaravtalet omfattar produkterna Normer och Regler, digitalt abonnemang, nedan benämnda Produkterna, enligt bilaga 1. Användandet av innehållet i produkterna Normer och Regler, regleras av detta avtal. Version se sidfot.

1. Upphovsrätt till Produkterna

SSF Service AB (SSF) innehar upphovsrätt och distributionsrättigheter till innehållet i Produkterna. För publikationer och dokument som ingår, där inte SSF är utgivare, har SSF distributionsrättigheter enligt separata avtal med respektive upphovsrättsinnehavare.

Abonnemangsinnehavaren är medveten om och accepterar att Produkterna tillhör upphovsrättsinnehavaren, och att Produkterna är skyddade av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Abonnemangsinnehavaren är också medveten om och accepterar att samtliga rättigheter till Produkterna tillkommer respektive Upphovsrättsinnehavare.

2. Upplåtelse av nyttjanderätt

2.1 Digitalt abonnemang

Abonnemangsinnehavarens abonnemang är strikt personligt och denne äger rätt att använda innehållet i digital (-a) version (-er) via dator, mobiltelefon eller surfplatta samt via utskrift för eget bruk. Abonnemangsinnehavaren äger således inte rätt att lämna ut sina inloggningsuppgifter till annan person, spara ner materialet på nätverk med gemensam användaråtkomst eller sprida materialet på annat sätt, t ex genom utlämnande eller duplicering av utskrifter till annan. Detta gäller även de eventuella dokument/publikationer som inom ramen för abonnemanget distribueras i pappersform.

2.2 Uppdateringar

Om inte annat anges, kommer abonnemangsinnehavaren av Produkten att erhålla förekommande uppdateringar och eventuella tolkningar av de i abonnemanget ingående dokumenten. Användning av uppdateringar och kopior av uppdateringar regleras i sin helhet av bestämmelserna i detta Avtal.

Uppdateringar och eventuella tolkningar publiceras löpande i den digitala versionen och för de dokument som levereras i pappersform via post.

2.3 Begränsningar i nyttjanderätten

Abonnemangsinnehavaren äger inte rätt att anpassa, förändra, översätta, hyra ut, sälja, exportera, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta Produkterna, helt eller delvis, på annat sätt än som anges i detta Avtal. Abonnemangsinnehavaren får inte heller ta bort eller förändra någon upplysning om upphovsrätt, äganderätt eller licensiering som finns på Produkten. Abonnemangsinnehavaren är vidare skyldig att tillse och ansvara för att de upplysningar om upphovsrätt, äganderätt, licensiering och användarinformation som finns på originalexemplaret av Produkten också finns återgivna på samtliga utskrifter som görs enligt detta Avtal.

2.4 Abonnemangsinnehavarens organisation och kontaktperson

Abonnemangsinnehavaren åtager sig i samband väsentlig omorganisation av den egna organisationen eller vid ändring av kontaktperson, skriftligen underrätta SSF om sådan förändring.

3. Ersättning, betalningsvillkor, leverans, förändring av antal licensierade Produkter

3.1 Abonnemangsavgift

Abonnemangsinnehavaren ska som ersättning för den upplåtna nyttjanderätten erlägga de avgifter som anges i Bilaga 1.

3.2 Betalningsvillkor m.m.

Betalningsvillkor anges i Bilaga 1.

3.3 Leverans

Produkterna distribueras till Abonnemangsinnehavaren via inloggning på digital plattform som nås via www.stoldskyddsforeningen.se. Abonnemangsinnehavaren erhåller inloggningsuppgifter i samband med tecknande av abonnemanget.

Enskild norm digital utgåva: Vänligen notera att det kan ta upp till 2 arbetsdagar innan du får tillgång till din digitala upplaga.
Enskild norm tryckutgåvor: Print on demand vid behov. Leverans 7-10 arbetsdagar.

3.4 Förändring av Abonnemanget

Önskar Abonnemangsinnehavaren förändra abonnemanget ska detta ske efter skriftlig överenskommelse med SSF.

4. SSF:s ansvar och ansvarsbegränsning

4.1 SSF:s ansvar

SSF ansvarar för att innehållet i den textmassa som Produkterna omfattar levereras till Abonnemangsinnehavaren i det skick som den kommit SSF tillhanda i de fall då inte SSF är upphovsrättsinnehavare.

4.2 Ansvarsbegränsning

Med undantag för vad som anges i punkten 4.1 ovan är Abonnemangsinnehavaren medveten om och accepterar att Produkterna licensieras för aktuell utgåva.

Varken SSF eller upphovsrättsinnehavaren (om annan) ger några garantier vad gäller användning av eller resultatet av användningen av Produkterna.

Abonnemangsinnehavaren är vidare medveten om och accepterar att de skyldigheter som SSF och/eller upphovsrättsinnehavaren har gentemot Abonnemangsinnehavaren avseende Produkterna uteslutande regleras av detta Avtal, och SSF och upphovsrättsinnehavaren friskriver sig helt från såväl direkta som indirekta skador i anledning av användning av Produkterna.

5. Avtalstid och uppsägning

5.1 Avtalstid

Detta Avtal gäller under hela perioden som abonnenten innehar ett abonnemang på Produkten. Abonnemangen förnyas årligen och avtalet fortsätter gälla tills förnyelse av abonnemang ej sker och abonnemanget därmed upphör. Abonnemangsinnehavarens skyldigheter enligt ovan gäller även efter avslutat abonnemang avseende de publikationer och dokument som ingår. Avgift erlagd för abonnemangsperiod återbetalas ej.

5.2 Åtgärder vid Avtalstidens slut

Vid Avtalstidens slut, kommer inga uppdateringar att ske från SSF men Abonnemangsinnehavaren förbinder sig att inte sprida eventuella utskrifter eller nedladdade dokument vidare, utan enbart använda dessa för eget bruk. Vid avtalstidens slut upphör åtkomst till dokumentationen för Abonnemangsinnehavaren.

6. Övriga bestämmelser

6.1 Tvist

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras genom skiljedom i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman.

6.2 Meddelanden, ändringar och tillägg

Meddelanden enligt detta Avtal ska ske via e-post alternativt via den digitala tjänsten. Ändringar eller tillägg till detta Avtal ska meddelas Abonnemangsinnehavaren via e-post eller via godkännande i den digitala tjänsten av SSF för att äga giltighet. Om ändringarna inte godkänns upphör tillgång till den digitala tjänsten.

6.3 Giltighet

Parternas åligganden i enlighet med punkt 1, 2.1, 2.3, 4.2, 5.1 och 5.2 äger tillämpning även efter utgången av detta Avtal.

6.4 Kontaktperson

Abonnemangsinnehavaren är kontaktperson mot SSF.

6.5 Sekretess

Parterna förbinder sig att inte för tredje man yppa eller i övrigt göra Avtalsinnehållet tillgängligt.

7. Policy kunduppgifter

Med anledning av Dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018-05-25 har vi en integritetspolicy som utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679/EG), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

En av SSF:s viktigaste tillgångar är våra kunder. Hur våra kunduppgifter hanteras ser vi som mycket viktigt. Att följa de bestämmelser som finns i GDPR och att hantera kunduppgifterna med respekt och enligt våra egna höga kvalitetskrav ser vi som självklart.

Läs vår integritetspolicy här.