Vår normverksamhet

Publicerad: mars 4, 2021 (Senast uppdaterad november 15, 2023)

Verksamhetens inriktning styrs av SSF:s stadgar, vilka fastställs av föreningens medlemmar. SSF har ingen politisk koppling och föreningen är öppen för alla.

Varför finns normer och varför utfärdar SSF normer?

Normer tas fram på områden där kravställarna anser att produkter/tjänster/personer bör motsvara en lägstanivå. Normerna ger då svar på vad denna lägstanivå innebär och vägleder i sin tur kunder/användare i valet av leverantör. Normer finns på många områden i samhället, men de normer som publiceras av SSF Stöldskyddsföreningen omfattar enbart säkerhetsområdet, dock inte brand.

Vad är en norm?

En norm är ett kravdokument som sätter upp krav och utvärderingsmetoder mot vilka en produkt/tjänst eller person kan certifieras. Normer tas fram i arbetsgrupper med intressenter från exempelvis polisen, försäkringsbolag, branschorganisation, tillverkare och certifieringsorgan.

Normerna utgår från marknadens krav och förutsättningar. Det är därför nödvändigt att normerna ger en sammanvägd bild av hur kravställare, leverantörer och slutkunder bedömer förutsättningarna att erhålla en produkt/tjänst som motsvarar det behov som föreligger.

Normerna anger klassning, krav och provnings-/utvärderingsmetoder och refererar, där det är möjligt, till klasser i Europastandarder. Inom de områden där Europastandarder saknas och/eller behöver kompletteras, finns svenska normer.

Vad innebär certifiering och vilka villkor ställer SSF på certifieringsorgan?

Certifiering intygar att produkten/tjänsten/personen uppfyller de krav som är definierade i normen som certifiering sker mot.

Ett certifieringsorgan som utfärdar certifikat mot SSF normer ska vara ackrediterat samt uppfylla kraven enligt SSF 1130.

Ytterligare information om certifiering och certifieringsorgan finns här.

Standarder

Benämningen Standarder används för dokument som publiceras av SIS eller SEK eller andra erkända standardiseringsorganisationer. De är frivilliga att tillämpa om inte lagkrav finns eller om annat avtalats. De kan vara certifieringsbara och de kan användas som en obligatorisk referens i tex olika föreskrifter från myndigheter vid en upphandling.

Stöldskyddsföreningen deltar aktivt i standardiseringsarbetet i olika kommittéer både nationellt och internationellt genom medverkan i  CEN och CENELEC med Europastandarder och nationellt i SIS och SEK.

Tolkningar

I väntan på att en norm ska revideras kan det ibland behövas skriva tolkningar, då informationen i normen behöver justeras eller förtydligas.

SSF regler

En SSF regel är en beskrivning av lämpligt utförande av tex. ett projekteringsarbete eller installation. De kan även beskriva krav på utformning av byggnader. Regler underlättar vid en upphandling eller när avtal skrivs eftersom det blir tydligare vad som ingår i leveransen från beställaren till leverantören.

Handböcker

Handboken ger vägledning till hur lagar, regler, föreskrifter och liknande kan tolkas och tillämpas. Den kan även ge exempel på lösningar och ge råd på en lämplig utformning eller nivå.

Rekommendationer

En rekommendation är ett tydligt ställningstagande och en information om sakliga eller verifieringsbara egenskaper för tex en produkt, ett företag eller en person. SSF rekommenderar enbart tjänster och produkter som är certifierade mot en given norm eller standard. SSF pekar aldrig på enskilda leverantörer av produkter/tjänster.

Guidlines Guidlines ges ut i syfte att förklara och förtydliga innehåll i normer och standarder.