Vad är normer? 

Publicerad: mars 4, 2021 (Senast uppdaterad april 25, 2024)

En guide till vår normverksamhet.

Våra normer utgör gemensamma spelregler som ökar tryggheten och säkerheten i samhället för privatpersoner, verksamheter och egendom. Nyfiken på hur det går till när nya normer skapas? Då är denna guide för dig!

Vad är normer?

SSF Stöldskyddsföreningen ger ut aktuella normer och regelverk inom säkerhetsområdet.

Normerna beskriver krav kopplade till framför allt säkerhet och funktion i olika produkter, men även personer och tjänster. Kraven kommer exempelvis från Svensk Försäkring, myndigheter och andra aktörer.

Vi ser kontinuerligt över våra normer för att säkerställa att de är aktuella och uppdaterade. Normerna riktar sig främst till försäkringsbolag, kravställare, projektörer, leverantörer och slutanvändare.

Vårt normarbete bidrar till ökad trygghet och säkerhet i samhället, både för privatpersoner, verksamheter och egendom. SSF verkar även som opinionsbildare och informationsspridare i det brottsförebyggande arbetet.

Våra grundprinciper 

Vårt normarbete vilar på fyra viktiga grundprinciper:

  • Öppenhet – det är öppet för alla juridiska personer i Sverige att delta och bevaka utvecklingen av normer inom ramen för arbetsgrupper och remissgrupper
  • Frivillighet – det är frivilligt att delta i normframtagningen och det är frivilligt att använda normer
  • Intressentstyrt – det är intressenterna som deltar och bidrar till normframtagningen och SSF uppmuntrar ett brett deltagande och därmed bred förankring av innehållet i de normer som tas fram
  • Konsensus – framtagandet av normer strävar efter att alla deltagare ska kunna acceptera innehållet i de normer som tas fram

Hur tas nya normer fram?

SSF har det övergripande ansvaret för normarbetet och projektleder berörda arbetsgrupper, agerar som sekreterare och förberedande arbete inför arbetsgruppsmöte för att på bästa sätt och med god mötesdisciplin föra arbetet framåt.

Arbetet med att ta fram nya normer sker i arbetsgrupper och remissgrupper som ges möjlighet att delta och bidra med sin kunskap. Arbetsgrupper består av sakkunniga från berörda branscher och intresseorganisationer och består vanligtvis av ca 8 – 12 personer. Det kan exempelvis röra sig om aktörer inom privat- och offentlig sektor, små och medelstora företag, lärosäten och intresseorganisationer. 

Efter arbetsgruppens slutförda arbete skickas normförslaget vidare till en bredare grupp av remissmottagare, varefter remissvarsmöte med arbetsgrupp och därefter publicering sker (om inte ny remissrunda krävs efter remissvarsmöte).

I normarbetet ansvarar SSF för följande delar:

  • Fatta beslut om att bilda, omstrukturera eller avveckla en arbetsgrupp och/eller en remissgrupp
  • Vidta skäliga åtgärder för att tillgodose att publicerade normer inte strider mot nationella författningar
  • Aktivt verka för att normarbetet får ett brett deltagande med intressenter från skilda verksamheter inom säkerhetsområdet
  • Förvalta normprodukter vilket innefattar att samordna översyn av publicerade normer

Så går det till när nya normer skapas

SSF Normprocess

En ny norm kan skapas utifrån en idé eller uppstå ur ett särskilt behov. En förutsättning för att normarbetet ska starta är att det finns intressenter, företrädesvis med olika perspektiv och ingångsvärden, som vill delta i normframtagningen. Därtill behöver finansieringen och representationen vara tillräcklig. Om allt ser bra ut tas beslut om uppstart. 

Hur finansieras normer?

Behovet av extern finansiering och val av avgiftsmodell fastställs utifrån omfattningen av normprojektet. Grundregeln är att normarbete finansieras av SSF. Kostnader för deltagarnas arbetsinsatser, deltagande i arbetsgruppen och remissgruppens möten och aktiviteter ligger utanför SSF:s finansiering. 

I de fall intressenter efterfrågar nyutveckling av normer gör SSF en bedömning kring externa medel som utgör hela eller delar av finansieringen. I dessa fall bereder och godkänner SSF finansieringen baserat på en föreslagen plan under förutsättning att finansieringen är hållbar och har stöd bland intressenter.

Vilka arbetar med att ta fram normer?

Organisationer som deltar i normarbetet utser sina egna representanter till arbetsgruppen för normarbetet. Dessa deltagare deltar i normarbetet och bidrar med sin kunskap för att skapa normens innehåll.

Hur fungerar remisser?

Innan en ny norm publiceras sker en remiss där även organisationer som inte deltar i arbetsgruppen ges möjlighet att ge synpunkter och förbättringsförslag samt få information om innehållet i kommande norm. Samtliga inkomna synpunkter och förslag beaktas men den ansvariga arbetsgruppen har ingen skyldighet att inarbeta alla kommentarer.

Intresseanmälan för deltagande i remisser.

Hur tas beslut kring normer?

I normarbetet ska alltid konsensus i största möjliga mån eftersträvas. Beslut kan fattas på möten, per korrespondens, via mejl eller omröstning. Vid en omröstning har varje deltagande organisation en röst oavsett antalet deltagande personer. Då gäller enkel majoritet bland de som deltar i omröstningen. Vid lika röstetal har SSF utslagsröst.  Resultatet av röstningen dokumenteras på ett spårbart sätt och SSF avgör om mötet är beslutsfört.

SSF kan ensidigt fatta beslut om att lägga ned en arbetsgrupp och normarbete om det inte finns tillräckligt med intressenter eller finansiering för att fortsätta bedriva arbete. Om hållbar finansiering saknas kan SSF också besluta om att ändra eller begränsa omfattningen och/eller omorganisera arbetsgruppen eller förändra ett normarbete. Om en grupp inte är aktiv bör arbetet avslutas.

Vad är en normprodukt?

Normprodukter avser exempelvis normer, tolkningar, handböcker och guidelines. SSF förvaltar normprodukter som tagits fram av SSF.

Vad innebär en certifiering?

Certifieringsorgan som uppfyller kraven i en av våra normer kan ansöka om ett tillstånd från SSF att utfärda certifikat.

Certifieringsorganen är en viktig länk inom normområdet vars uppgift är att bedöma t.ex. om en anläggarfirma, med personer och produkter, kan installera anläggningar som uppfyller ställda krav enligt SSF-normer. Kravställare, beställare eller försäkringsgivare ska kunna lita på alla utfärdade certifikat oavsett certifieringsorgan. SSF utfärdar tillstånd till certifieringsorgan som uppfyller kraven enligt vår egen norm, SSF 1130. 

Läs mer om certifieringsorgan här.