Certifieringsorgan

Publicerad: september 30, 2021 (Senast uppdaterad mars 12, 2024)

Certifiering och certifikat

SSF tar fram normer som till stor del är baserade på nationella, europeiska och internationella standarder. Normerna beskriver krav kopplade till framför allt säkerhet och funktion i olika produkter, personer och tjänster rörande inbrottsskydd. Kraven kommer exempelvis från Svensk Försäkring, myndigheter och andra aktörer. Olika företag provar sin produkt eller tjänst genom ett certifieringsbolag. SSF rekommenderar certifierade personer, tjänsten och produkter.

Certifieringsorganens uppgift

Certifieringsorganen är en viktig länk inom normområdet vars uppgift är att bedöma t.ex. om en anläggarfirma, med personer och produkter, kan installera anläggningar som uppfyller ställda krav enligt SSF-normer. En kravställare, beställare eller försäkringsgivare ska kunna lita på alla utfärdade certifikat oavsett certifieringsorgan. Därför är ackreditering för certifieringsorgan via (i Sverige) SWEDAC en viktig faktor i detta. Certifieringsorganen utför kontinuerligt revisioner och kontroller av personer, företag och produkter för att verifiera att kraven i respektive SSF-norm fortlöpande uppfylls. Ett certifikat kan dras in om certifieringsorganet upptäcker brister i förhållande till ställda krav i SSF-normer.

SSF utfärdar tillstånd till certifieringsorgan som uppfyller kraven enligt normen SSF 1130. Vid oklarheter i ansökan, klagomål mot rekommenderat certifieringsorgan eller avslag på tillståndsansökan kan SSF komma att handlägga ärendet.

SSF tar ut en ut en årlig tillståndsavgift för certifieringsbolag som certifierar enligt SSF normer. Avgifterna för certifikaten omfattar en årlig tillståndsavgift per utfärdat certifikat för företag, person och produktcertifikat.

För 2024 gäller följande avgifter som grund för certifiering:

Företagsnormer 795 kr/certifikat
Personnormer 670 kr/certifikat
Produktnormer 485 kr/certifikat

Tillstånd certifieringsorgan

Följande certifieringsorgan uppfyller kraven i SSF 1130 och har tillstånd att certifiera mot SSF-normer.

För detaljerad information om vilka normer tillståndet omfattar klicka på länkarna nedan:

Förteckning över tillstånd SBSC.
Förteckning över tillstånd SCAB.
Förteckning över tillstånd RISE.