Säkerhetssamordnare – Diplomutbildning

Säkerhetssamordnare - Diplomutbildning lär dig att hantera de viktigaste säkerhetsfrågorna och ger dig kunskap i hur du bäst sköter det dagliga säkerhetsarbetet.
Anmälan

Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation. SSF:s diplomutbildning Säkerhetssamordnare är en bred säkerhetsutbildning på totalt nio dagar, fördelade på tre avsnitt om tre dagar vardera. Här får du en bra grund för att möta de utmaningar som ingår i yrkesrollen.

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om våra utbildningskoncept här.

Om diplomutbildningen Säkerhetssamordnare

Utbildningen sträcker sig över nio dagar och inkluderar både teoretiska och praktiska moment, i form av redovisning, grupparbete samt ett projektarbete. Under andra och tredje avsnittet kommer deltagare få presentera sina hemuppgifter och diskutera dem tillsammans med gruppen.

Under utbildningens första del får du lära dig mer om säkerhetsarbetets syfte och dess olika roller och ansvarsförhållanden. Därefter kommer grundläggande kriminologiska teorier att behandlas, du kommer även få lära dig mer kring betydelsen av riskhantering och en verksamhets säkerhetspolicy. Målet är att du redan efter den första delen av utbildningen Säkerhetssamordnare kommer besitta kunskap för att kunna genomföra egna riskanalyser.

Den andra delen av utbildningen tar avstamp i riskanalysen för att du ska få kunskap i hur du väljer de mest relevanta skyddsåtgärderna för din verksamhet. Vidare syftar utbildningen till att ge dig kunskap och information gällande krav, lagar och regler kopplade till säkerhetsarbetet för att du bl.a. ska känna till dina juridiska befogenheter och kunna medverka i din verksamhets brandskyddsplanering. Målet är att du efter den andra delen också ska kunna bedöma värdet av olika skyddsinsatser och besitta kunskap om vikten av informationssäkerhet.

Den tredje och sista delen i utbildningen Säkerhetssamordnare ger dig kunskap i krishantering, säkerhetsupphandling och hur du upprättar ett förebyggande skydd mot hot och våld. Sist men inte minst ger utbildningen dig värdefulla insikter i hur du kan förbättra motivationen kring säkerhetsarbetet på din egen arbetsplats, både bland medarbetare och ledning. Du kan läsa mer om innehållet i utbildningen Säkerhetssamordnare i vårt kursblad för Säkerhetssamordnare – Diplomutbildning.

Vem riktar sig diplomutbildningen Säkerhetssamordnare till?

Utbildningen vänder sig till dig som inom privat eller offentlig verksamhet fått ansvar för eller på andra sätt kommer att handlägga säkerhetsfrågor och önskar bli diplomerad säkerhetssamordnare.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

16 Nov 2021, Stockholm och online

Utbildningens längd

9 dagar, uppdelat på tre avsnitt

Kursavgift

41 000 kr exkl moms

Utbildningens innehåll

Avsnitt 1

Du får;

 • kunskap om säkerhetsarbetets allmänna mål och inriktning, roller och ansvarsförhållanden,
 • kännedom om grundläggande kriminologiska teorier om brottslighet och dess orsaker,
 • kunskap om vikten av en säkerhetspolicy och betydelsen av riskhantering,
 • kunskap för att genomföra riskanalyser med avseende på riskidentifiering, riskvärdering samt fastställande av risknivå.

Avsnitt 2

Du får;

 • med utgångspunkt från genomförd riskanalys kunskaper i att välja relevanta skyddsåtgärder för aktuell verksamhet,
 • fördjupade kunskaper om det mekaniska och elektroniska skyddet samt gällande krav och regler,
 • information om de lagar som styr en verksamhets brandskydd och med utgångspunkt från dessa kan du medverka i den egna
 • verksamhetens brandskyddsplanering,
 • kunskap för att bedöma värdet av olika skyddsinsatser i förhållande till förväntad skyddseffekt,
 • kännedom om relevant lagstiftning och kunskap om juridiska befogenheter,
 • kunskap om vikten av informationssäkerhet och informationssäkerhetsklassificering.

Avsnitt 3

Du får;

 • kunskap för att kunna etablera ett bra förebyggande skydd mot hot och våld,
 • kunskap i hur man agerar i olika krissituationer,
 • kunskap i de olika momenten inom säkerhetsupphandling,
 • insikt om olika möjligheter/vägar att väsentligt förbättra medarbetarnas och ledningens motivation för säkerheten i den egna verksamheten.

Kursens mål

Kursens mål är att ge kunskaper för att kunna möta utmaningar i rollen som Säkerhetssamordnare.

Längd

Nio dagar, uppdelat på tre avsnitt.

Datum och platser

Kursstart höstterminen: 16 november 2021

 • Avsnitt 1, 16-18 november, genomförs online (distans)
 • Avsnitt 2, 6-8 december (i Stockholm hos SSF)
 • Avsnitt 3, 25-27 januari 2022 (i Stockholm hos SSF)

Kursblad för Säkerhetssamordnare – Diplomutbildning.

Föreläsare

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet med att delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters säkerhetsarbete, bl.a. för kommuner, stora myndigheter, kärnkraftverk, landsting, mm. Tomas har även under lång tid genomfört utbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl.a. inom hot och våld, konflikt-, kris- och risk-hantering samt säkerhetsskydd. Han driver även bloggen ”Om säkerhet..” som b.la. tar upp frågor rörande säkerhetsskydd.

Tommy Sköld, Senior säkerhetskonsult Projsec AB

Jeanette Lesslie, VD2Secure AB

Kursavgift

41 000 kr exkl moms.

Kurslitteratur

Handboken Praktisk säkerhet och översiktstabellen för SSF 200 ingår som kurslitteratur (värde 1 573 kr).

Diplomering

I utbildningen ingår även möjligheten att bli SSF-diplomerad säkerhetssamordnare. För att få SSF-diplom krävs godkänt resultat på samtliga prov, godkänt projektarbete samt minst 80% närvaro under utbildningen.

Mer information

Maria Dahlstedt
08-7837534
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se

Kursanmälan Säkerhetssamordnare - Diplomutbildning

*uppgifterna är obligatoriska

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Anmälan