Säkerhetssamordnare – Diplomutbildning

Säkerhetssamordnare - Diplomutbildning lär dig att hantera de viktigaste säkerhetsfrågorna och ger dig kunskap i hur du bäst sköter det dagliga säkerhetsarbetet.
Boka utbildningen

Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som handhar säkerhetsfrågorna i en organisation. SSF:s diplomutbildning Säkerhetssamordnare är en bred säkerhetsutbildning på totalt nio dagar, fördelade på tre avsnitt om tre dagar vardera. Här får du en bra grund för att möta de utmaningar som ingår i yrkesrollen, läs mer och ladda ned PDF om utbildningen här.

Om diplomutbildningen Säkerhetssamordnare

Utbildningen sträcker sig över nio dagar och inkluderar både teoretiska och praktiska moment, i form av redovisning, grupparbete samt ett projektarbete. Under andra och tredje avsnittet kommer deltagare få presentera sina hemuppgifter och diskutera dem tillsammans med gruppen.

Under utbildningens första del får du lära dig mer om säkerhetsarbetets syfte och dess olika roller och ansvarsförhållanden. Därefter kommer grundläggande kriminologiska teorier att behandlas, du kommer även få lära dig mer kring betydelsen av riskhantering och en verksamhets säkerhetspolicy. Målet är att du redan efter den första delen av utbildningen Säkerhetssamordnare kommer besitta kunskap för att kunna genomföra egna riskanalyser.

Den andra delen av utbildningen tar avstamp i riskanalysen för att du ska få kunskap i hur du väljer de mest relevanta skyddsåtgärderna för din verksamhet. Vidare syftar utbildningen till att ge dig kunskap och information gällande krav, lagar och regler kopplade till säkerhetsarbetet för att du bl.a. ska känna till dina juridiska befogenheter och kunna medverka i din verksamhets brandskyddsplanering. Målet är att du efter den andra delen också ska kunna bedöma värdet av olika skyddsinsatser och besitta kunskap om vikten av informationssäkerhet.

Den tredje och sista delen i utbildningen Säkerhetssamordnare ger dig kunskap i krishantering, säkerhetsupphandling och hur du upprättar ett förebyggande skydd mot hot och våld. Sist men inte minst ger utbildningen dig värdefulla insikter i hur du kan förbättra motivationen kring säkerhetsarbetet på din egen arbetsplats, både bland medarbetare och ledning.

Vem riktar sig diplomutbildningen Säkerhetssamordnare till?

Utbildningen vänder sig till dig som inom privat eller offentlig verksamhet fått ansvar för eller på andra sätt kommer att handlägga säkerhetsfrågor och önskar bli diplomerad säkerhetssamordnare.

Utbildningen kan beställas som företagsanpassad efter er verksamhets behov.

Kursstart och plats

1 okt 2024, Stockholm och 1/3 online

Utbildningens längd

9 dagar, uppdelat på 3 avsnitt. Avsnitt 2 är online

Kursavgift

44 500 kr exkl. moms

Kontakt

Staffan Augustsson
E-post: [email protected]

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att ge kunskaper för att kunna möta utmaningar i rollen som Säkerhetssamordnare. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetens inom följande områden:

 • Kunna leda och genomföra organisationens säkerhetsarbete.
 • Kunna driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete.
 • Ha en bred kännedom om säkerhetsfrågor
 • Ha en god kunskap om riskanalys.

Innehåll

Avsnitt 1

Du får;

 • kunskap om säkerhetsarbetets allmänna mål och inriktning, roller och ansvarsförhållanden.
 • kännedom om grundläggande kriminologiska teorier om brottslighet och dess orsaker.
 • kunskap om vikten av en säkerhetspolicy och betydelsen av riskhantering.
 • kunskap för att genomföra riskanalyser med avseende på riskidentifiering, riskvärdering samt fastställande av risknivå.

Avsnitt 2

Du får;

 • med utgångspunkt från genomförd riskanalys kunskaper i att välja relevanta skyddsåtgärder för aktuell verksamhet.
 • fördjupade kunskaper om det mekaniska och elektroniska skyddet samt gällande krav och regler.
 • information om de lagar som styr en verksamhets brandskydd, samt beskrivning av och exempel på åtgärder för att hantera  problematiken med motstridiga krav gällande låsning och utrymning.
 • kunskap för att bedöma värdet av olika skyddsinsatser i förhållande till förväntad skyddseffekt.
 • kännedom om relevant lagstiftning och kunskap om juridiska befogenheter.
 • kunskap om vikten av informationssäkerhet och informationssäkerhetsklassificering.

Avsnitt 3

Du får;

 • kunskap för att kunna etablera ett bra förebyggande skydd mot hot och våld.
 • kunskap i hur man agerar i olika krissituationer.
 • kunskap i de olika momenten inom säkerhetsupphandling.
 • insikt om olika möjligheter/vägar att väsentligt förbättra medarbetarnas och ledningens motivation för säkerheten i den egna verksamheten.

Utbildningens längd

Nio dagar, uppdelat på tre avsnitt.

Datum och plats

Utbildningsstart – 1 oktober 2024
Avsnitt 1, 1-3 oktober, Stockholm
Avsnitt 2, 6-8 november, online
Avsnitt 3, 3-5 december, Stockholm

Kursledare

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult och anlitad av SSF Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet med att delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters säkerhetsarbete, bl.a. för kommuner, stora myndigheter, kärnkraftverk, landsting, mm. Tomas har även under lång tid genomfört utbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl.a. inom hot och våld, konflikt-, kris- och risk-hantering samt säkerhetsskydd. Han driver även bloggen ”Om säkerhet..” som b.la. tar upp frågor rörande säkerhetsskydd.

Tommy Sköld, Senior säkerhetskonsult Combitech har drygt 25 års erfarenhet av fysiska och elektroniska skyddsåtgärder för byggnader och lokaler. Han är en ofta sedd föreläsare på olika utbildningar, mässor och andra evenemang i säkerhetsbranschen. Tommy har ett förflutet som konsult, rådgivare och utbildare hos SSF och han har fortsatt att stötta oss med sin kunskap även efter sin anställning. Idag arbetar han som senior säkerhetskonsult hos Combitech.

Jeanette Lesslie Wikström, VD Säkerhetsbranschen har mångårig och gedigen erfarenhet av strategisk och operativ ledning inom verksamheter med höga krav på leverans av service och säkerhet. Jeanette har haft roller som säkerhetschef för Grand Hôtel i Stockholm, chef verksamhetsskyddet för Swedavias 10 flygplatser och som VD för säkerhetsföretagen 2Secure och Nordic LEVEL Security Advisory. Jeanette är en uppskattad föreläsare inom området säkerhet och brinner för att tydliggöra och skapa förståelse för säkerhet och vikten av god riskhantering inom verksamheter.

Avgift

44 500 kr exkl. moms.

Kurslitteratur

Handboken Praktisk säkerhet ingår som kurslitteratur (värde 518 kr).

Diplomering

I utbildningen ingår även möjligheten att bli SSF-diplomerad Säkerhetssamordnare. För att få SSF-diplom krävs godkänt resultat på samtliga prov, godkänt projektarbete samt minst 80% närvaro under utbildningen.

Mer information

E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se
Telefon: 0771-773 773

Boka utbildningen