Säkerhetschef – Diplomutbildning

Arbetar du som säkerhetsansvarig och vill diplomera dig? Säkerhetschef – Diplomutbildning stärker dig i din yrkesroll och ger dig ett kvitto på din kompetens. Den pedagogiska modellen underlättar för dig att genomföra utbildningen samtidigt som du jobbar. Utbildningen startar den 8 oktober 2024.
Boka nu!

I takt med att säkerhetskrav ökar och förändras för företag och organisationer får den diplomerade säkerhetschefen en allt viktigare roll. Säkerhetschef Diplomutbildning tar dig vidare i karriären som säkerhetschef genom att fördjupa din befintliga kompetens inom såväl traditionella säkerhetsområden som inom exempelvis affärsmannaskap och ekonomi, läs mer och ladda ned PDF här.

Om Säkerhetschef – Diplomutbildning

SSF Stöldskyddsföreningen är Sveriges ledande säkerhetsutbildare. Vi har en stor kunskapsbank och ett stort nätverk inom det allt bredare området säkerhet som utvecklas i takt med nya behov. Under utbildningstiden undervisas du av säkerhetsbranschens bästa kursledare som är sakkunniga inom sina områden. Vi har tagit fram en pedagogisk modell som underlättar för dig att genomföra utbildningen samtidigt som du arbetar.

Varför en utbildning mitt i karriären?

Säkerhetsarbetet har förändrats och består idag av mycket mer än traditionella säkerhetsområden, som fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Du behöver ha inblick i och förståelse för verksamhetens processer samt på ett affärsmässigt sätt kunna påvisa säkerhetsarbetets mätbara effekter. Utöver detta förväntas du som säkerhetschef ha förståelse för hur säkerheten bidrar till organisationens övergripande och verksamhetsplan.

Framtidens säkerhetschef behöver ständigt vara öppen för nya utmaningar. Det här innebär att du behöver kunna omvärldsbevaka, följa med i teknikutvecklingen, analysera och bedöma risker och hotbilder – som ständigt är i förändring.

Säkerhetschef diplomutbildning ger dig en helhetssyn, kompetens och verktyg att lyfta din verksamhets säkerhet till en högre nivå.

Säkerhetschef Diplomutbildning är framtagen i ett nära samarbete med näringsliv och relevanta intresse­organisationer och är under ständig utveckling.

Det viktiga nätverket

Under utbildningstiden skaffar du dig ett oumbärligt nätverk med verksamma säkerhetschefer från olika branscher. Nätverket av diplomerade säkerhetschefer kan bidra med lösningar, spetskompetenser och unika erfarenheter och blir mycket viktiga kontakter under din kommande karriär.

Jag har kontinuerlig kontakt med mitt nätverk från utbildningstiden – det är så värdefullt.

Diplomering – varför då?

Genom att diplomera dig som säkerhetschef synliggör du din viktiga kompetens och fleråriga erfarenhet i yrket. Diplomeringen är din kvalitetsstämpel och ett bevis på att du håller dina kunskaper aktuella. Det skapar trygghet både för dig och din organisation. Vi på SSF samarbetar med True och erbjuder ett digitalt diplom som är framtaget med blockchain teknologi, vilket innebär att det är näst intill omöjligt att manipulera, mer information hittar du här.

Fördelar med diplomering för din organisation

 • Det bidrar till verksamhetens kvalitetssäkring.
 • Garant för att ni har aktuell kompetens och rätt verktyg i verksamheten.
 • Signalerar kvalitetssäkrat säkerhetsarbete för kunder/intressenter.
 • Garant för gällande metoder och rutiner i verksamhetens säkerhetsarbete.
 • Inhousekompetens minskar antal konsulttimmar.

Fördelar för dig som blir SSF-diplomerad Säkerhetschef

 • Breddar och fördjupar din kompetens.
 • Du får ett nätverk i branschen.
 • Du får verktyg/kompetens som hjälper dig att arbeta proaktivt.
 • Ger dig verktyg för att få fram säkerhetsfrågorna i din verksamhet.
 • Tar dig vidare i din karriär.
 • Det är en formell bekräftelse på din kompetens och erfarenhet.
 • Du kan enkelt lägga till diplomet på nätverk som LinkedIn under rubriken Licenser och certifikat.

Diplomeringen skapar trygghet för både dig själv och din organisation!

Vad innebär diplomerad säkerhetschef?

Genom att diplomera dig som säkerhetschef synliggör du din viktiga kompetens och fleråriga erfarenhet i yrket. Diplomeringen är din kvalitetsstämpel och ett bevis på att du håller dina kunskaper aktuella.

Krav för diplomering

Diplomeringen är frivillig men både du och din uppdragsgivare har mycket att vinna på att du genomför diplomeringen. För att få SSF-Diplom krävs att du har uppfyllt utbildningsprogrammets uppsatta kriterier.

Kriterier för titeln Diplomerad Säkerhetschef:

 • Samtliga e-learningmoduler genomförda
 • Samtliga digitala inlämningsuppgifter genomförda
 • 70% närvaro, högt engagemang och väl förberedd vid de lärarledda kurstillfällena
 • Samtliga delprov godkända
 • Godkänt projektarbete*

*Projektarbetet löper under utbildningen och redovisas skriftligt och muntlig för examinatorerna i slutet av utbildningen.

Kursstart och plats

8 okt 2024, Stockholm och 1/3 på distans

Utbildningens längd

27 dagar, där 1/3 genomförs som e-learning på distans.

Kursavgift

99 500 exkl. moms

Kontakt

Utbildningsavdelningen
utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetens inom följande områden:

 • Kunna leda och genomföra organisationens säkerhets- och riskhanteringsarbete.
 • Göra säkerhetsfrågan till en viktig del av din organisations verksamhet.
 • Kunna tillämpa aktuell lagstiftning inom säkerhetsområdet.
 • Kunna driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete.

Innehåll

Säkerhetschefens roll omfattar ett allt bredare område vilket innebär att kompetensbehov uppstår inom såväl traditionella säkerhetsämnen som ämnen inom affärsmannaskap.

Kursämnena som ingår i utbildningen speglar de områden dagens säkerhetschefer hanterar och ger säkerhetschefen goda förutsättningar och en helhetssyn där säkerheten ingår som en naturlig del i organisationens övergripande verksamhetsplan.

Utbildningen består av ett tjugotal kursämnen. Varje kursämne innebär såväl lärarledd undervisning som egna studier, huvudsakligen i form av e-learnings.

Ämnen

Introduktion • Riskhantering och riskanalys • Projektering • Försäkring • Fysisk säkerhet • Brandsäkerhet • Inköp och upphandling • Ekonomi • Utredning och straffrätt • Affärsmannaskap • Informationssäkerhet • Personsäkerhet • Arbetsrätt • Organisation • Säkerhetschefens roll • Presentationsteknik • Kamerabevakning • Säkerhetsskydd • Krishantering • Kontinuitetshantering • Omvärldsanalys

Läs mer om varje ämne nedan.

Introduktion

I introduktionsavsnittet presenteras utbildningens helhet och kursplaner. Kursdeltagarna får möjlighet att lära känna såväl SSF-representanter som varandra. Vi tar också en guidad tur i utbildningsportalen som fungerar som ett nav under hela utbildningstiden.

Kursinnehåll

 • Övergripande bild och förståelse för utbildningens delar och helhet
 • Lära känna kurskollegor och kursansvariga på SSF
 • Förståelse för hur utbildningsportalen kommer att användas
 • Introduktion av projektarbetet

Kursledare

Maria Dahlstedt, utbildningsansvarig Säkerhetschef Diplomutbildning

Riskhantering och riskanalys

Allt mer fokus läggs på risker och riskhantering och för många verksamheter finns dessutom lagkrav, regelverk och styrdokument att förhålla sig till. Riskhanteringsarbetet behöver vara en effektiv process och väl förankrad i både ledning och verksamhet. Genom ett systematiskt riskhanteringsarbete ökar verksamhetens möjligheter att fastställa strategier, nå uppsatta mål och fatta kloka beslut.

Riskanalysen en viktig komponent i det löpande riskhanteringsarbetet. I en väl genomförd riskbedömning identifieras, analyseras och utvärderas både kända och okända risker, vilket säkerställer att de åtgärder som vidtas är baserade på analysresultat och fakta.

Kursinnehåll

 • Innebörden av risk management
 • Begrepp inom RM
 • RM som en del av verksamhetens övriga ledningsprocesser
 • RM och säkerhetspolicy
 • Val av riskanalysmetod och relevanta skyddsåtgärder
 • ISO 31000

Kursledare

Ulrik Odén, Oden & Oden

Projektledning

Att arbeta i projektform är ett effektivt sätt att driva arbete framåt, oavsett om det sker individuellt, avdelningsinternt eller som ett företags- eller aktörsgemensamt uppdrag.

Säkerhetsarbete är oftast något som sker tvärs över hela verksamheten. Just detta innebär att säkerhetschefens förmåga att koordinera och samverka är särskilt viktigt – oavsett om projektet leds från säkerhetsavdelningen eller om en säkerhetsfunktion ingår som expertkompetens i en projektorganisation.

Kursinnehåll

 • Projektorganisation
 • Projektledarrollen
 • Självledarskap
 • Projektledningsverktyg
 • Målformulering och uppdragsdialog
 • Framgångsfaktorer och fallgropar

Kursledare

Johanna Williams, Murphy Solution

Försäkring

Att ha ekonomiskt försvarbara och optimala skyddsåtgärder är grunden i allt riskhanteringsarbete. En väsentlig del av detta rör försäkringar.

Säkerhetschefen behöver därför grundläggande kompetens kring olika former av försäkringar anpassade för näringsliv och offentlig verksamhet. Utöver detta krävs förståelse för hur försäkringsskydd bör anpassas utifrån olika risker.

Kursinnehåll

 • Centrala begrepp och definitioner
 • Krav från försäkringsgivaren – premier och risk
 • Egendomsförsäkring
 • Avbrottsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring (Crime)
 • VD & styrelseförsäkring (D&O) Kidnap & Ransom (K&R) försäkring
 • Tjänstereseförsäkring

Kursledare

Ulrik Odén, Oden & Oden

Fysisk säkerhet

I kursen Fysisk säkerhet definieras fysisk säkerhet som de enskilda åtgärder, eller de system av åtgärder som vidtas med syfte att förhindra, försvåra, fördröja eller förvarna om obehörigt tillträde, eller försök till obehörigt tillträde till ett objekt eller en lokal.

Att som säkerhetschef ha kännedom om de olika delarna av fysisk säkerhet är fundamentalt. Inte minst eftersom det är en hel del regelverk, standarder, klasser och nivåer som beskrivs och hänvisas till i samband med kravformuleringar.

Grundläggande är också att förstå regelverken och nyttan med att använda och hänvisa till normer och standarder.

Kursinnehåll

 • Mekaniskt skydd och förvaring
 • Besökshantering
 • Inbrottslarm, tillträdeskontroll
 • Personella skydd och bevakning
 • Lösningar och kombination av lösningar
 • Lagar, regler och normer

Kursledare

Mikael Hammarström, Knowit

Brandsäkerhet

Enligt Lag om skydd mot olyckor omfattas företag och verksamheter av skyldigheten att vidta förebyggande åtgärder för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Förutom lagkrav vilar också ett moraliskt ansvar på företag och organisationer att med förebyggande och systematiskt brandsäkerhetsarbete skydda såväl liv som verksamhet.

Kursinnehåll

 • Byggnads- och verksamhetsklasser
 • Brandorsaker och brandförlopp
 • Brandskyddsåtgärder
 • Egenkontroll av brandskydd
 • Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken
 • Regelverk och relevant lagstiftning
 • Hantering och föreskrifter kring brand­farliga varor

Kursledare

Lars Brodin, Brandskyddsföreningen Sverige

Inköp och upphandling

Upphandling av säkerhetslösningar är en lagreglerad process för verksamheter inom stat och kommun. Även företag har mycket att vinna på att effektivisera sina upphandlingsprocesser och därmed undvika dyra och negativa konsekvenser.

En väl genomtänkt och genomarbetad upphandlingsprocess utformas efter den egna säkerhetsorganisationens krav och är inte styrd av produktleverantörens lösningar, vilket ger erfarenhet och engagemang i organisationen och skapar förutsättningar för anbud på samma villkor.

Under avsnittet beskrivs de olika regelverken och centrala begrepp förklaras. Viktiga punkter att tänka på i samband med anskaffningsprocessen presenteras. Syftet med normer och standarder och nyttan med att använda sig av dessa förklaras. Fokus i detta avsnitt är att säkerhetschefen ska bli en bra kravställare.

Kursinnehåll

 • Inköp och upphandling – historisk och juridisk bakgrund
 • Grundprinciperna
 • Tröskelvärde
 • Upphandlingsförfarande
 • Upphandlingsprocessen

Kursledare

Martin Järbur, VD på SLR

Ekonomi

Säkerhetschefen behöver kunna delta i ekonomiska diskussioner och motivera den ekonomiska nyttan i samband med investeringar. Att väga säkerhetsinsatser mot dess ekonomiska konsekvenser eller ”räkna hem” säkerhetsinvesteringar för att jämföra olika typer av finansieringslösningar är andra exempel. Men, vad är det för skillnad på inkomst och intäkt, när uppstår kassaflödet i en affärsuppgörelse och vad betyder det egentligen?

Ekonomiavsnittet ger kompetens för att kunna föra resonemang med ett affärsmässigt perspektiv på säkerhetsarbetet.

Kursinnehåll

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Företagsekonomiska samband
 • Lönsamhetsbedömningar
 • ROI – räkna hem säkerhetsinvesteringar
 • Finansieringsalternativ
 • Nyckeltal
 • Ekonomisk riskbedömning av säkerhetsleverantörer

Kursledare

Marinette Patriksson, Managementkonsult

Utredning och straffrätt

Säkerhetsarbetet måste alltid drivas på ett juridiskt korrekt sätt – samtidigt är lagstiftningen som berör säkerhetsområdet omfattande och ibland komplicerat.

Att säkerhetschefen har kunskap om relevant lagstiftning, förmåga att tolka juridiska dokument och hantera juridiska frågeställningar inom sin verksamhet är helt och hållet avgörande i yrkesrollen.
Ett exempel är rättigheten och möjligheten att utföra interna utredningar vid misstanke om, eller vid redan inträffad brottslig aktivitet. Hur går man till väga för att en utredning ska vara juridiskt korrekt, effektiv och samtidigt underlätta för polisen?

En intern utredning omfattar dessutom ett stort mått av psykologiska aspekter vilket kräver stor förståelse för hur människor reagerar i olika situationer.

Kursinnehåll – Utredningar

 • Utredningsmetoder
 • Arbetsmiljölagen
 • Kognitiv intervju
 • Bevishantering
 • Polisanmälan
 • Befogenheter

Kursledare

Magnus Persson och Elin Franzén, Länsförsäkringar

Kursinnehåll – Straffrätt

 • Sveriges domstolar
 • Juridiska tolkningsmodeller och verktyg
 • Rättskällornas funktion
 • Straffrätten och brottsbalken
 • Balansen mellan kontrollåtgärder och skyddet för den personliga integriteten

Kursledare

Mikael Bron, Säkkon

Affärsmannaskap

Hur säkerheten bidrar till organisationens övergripande affärsidé och verksamhetsplan ligger i säkerhetschefens uppdrag.

Genom att ha inblick och förståelse för verksamhetens processer och på ett affärsmässigt sätt kunna påvisa och synliggöra säkerhetsarbetets mätbara effekter, kan säkerhetsarbetet skapa organisationsnytta och därmed bidra till organisationens övergripande målsättningar.

Kursen skapar förståelse för betydelsen av ett affärsorienterat synsätt i säkerhetsarbetet.

Kursinnehåll

 • Samband mellan vision, affärsidé, mål och strategi.
 • Analys av förutsättningar för säkerhetsarbete i den egna verksamheten utifrån affärslogik, bransch och andra relevanta omvärldsfaktorer
 • Säkerhetsarbetet som konkurrensmedel.
 • Sambandet mellan säkerhetsarbetet och organisationens övergripande mål
 • Nulägesanalys
 • Strategisk som taktisk planering

Kursledare

Hans Fornwall, konsult affärsutveckling

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är ett snabbrörligt område. Attacker mot organisationens informationstillgångar blir mer sofistikerade, angriparna blir smartare och datamängden ökar. Gränserna mellan arbetsplatsen och hemmet raderas ut och mer och mer data sparas i molntjänster.

Informationssäkerhet handlar om att bedöma hot, skydda verksamhetens informationstillgångar och dess informationsbehandlande resurser samt vidta relevanta säkerhetshöjande åtgärder. De tre begreppen tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet utgör grunden för vilka skyddsåtgärder och rutiner som krävs för hantering av verksamhetens tillgångar.

Ett systematiskt och dynamiskt informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för en effektiv och korrekt informationshantering.

Kursinnehåll

 • Hotbilder
 • Organisation av informationssäkerheten
 • Hantering av informationstillgångar
 • Styrning av åtkomst
 • Hantering av informationssäkerhets­incidenter
 • Personalresurser och säkerhet
 • Datorer och mobila enheter
 • Mjukvaror och applikationer
 • Nätverk
 • Externa IT-tjänster och molnlagring
 • Behörigheter

Kursledare

Olle Segerdahl, WithSecure

Personsäkerhet

Det är sannolikt inte säkerhetschefen som främst riskerar att bli fysiskt angripen eller förväntas ingripa i en hotfull situation. Men i yrkesrollen ligger ansvaret att känna till de skyldigheter som åligger arbetsgivaren kring en säker och trygg arbetsmiljö och hur hot och våldssituationer ska och får hanteras, ur ett legalt perspektiv.

Säkerhetschefen har ett mycket viktigt uppdrag i att få ledningen att uppmärksamma och stödja det säkerhetsarbete som inriktar sig på en trygg och säker arbetsmiljö.

Det ingår också i rollen att säkerställa att det finns kompetens inom organisationen kring hur hot- och våldssituationer ska förebyggas och hanteras.

Inom området personsäkerhet finns såväl legala krav på arbetsgivaren som ett moraliskt ansvar.

Kursinnehåll

 • Lagstiftning och arbetsgivarens skyl­digheter
 • Risk och sårbarhetsanalys
 • Konkreta förebyggande åtgärder
 • Hantering av hot över telefon och internet
 • Hantering av bombhot
 • Stalkning
 • Resesäkerhet; till fots, bil, flyg, hotell, allmänna platser

Kursledare

Fredrik Hammarström, Valtam Group

Arbetsrätt

Arbetsrätten är ett område som såväl berör frågor kring den enskildes anställningsförhållande som frågor kring kollektivavtal och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Arbetsrättens bidrar till att skapa en rimlig balans mellan arbetsgivare och anställda.

Som säkerhetschef kan situationer där medarbetare har misskött sig eller brutit mot gällande lagar behöva hanteras. Sådana situationer kräver lagmässigt korrekt hantering och därför kunskaper kring det juridiska regelverket.

Kursinnehåll

 • Övervakning och kontroll
 • Lojalitets- och tystnadsplikt
 • Diskrimineringslagen
 • Anställningsformer
 • Att avsluta ett anställningsförhållande

Kursledare

Thomas Wiberg, ledamot av Sveriges advokatsamfund

Organisation

Organisationens kultur och organisatoriska mognadsgrad påverkar säkerhetschefens arbete, varför ett avsnitt som berör detta ämnesområde ingår i utbildningen.

Säkerhetschefen behöver i sin roll utveckla ett gott ledarskap då rollen i normalfallet innebär att säkerhetschefen måste verka genom andra för att nå uppsatta mål.

Vidare behöver säkerhetschefen vara orienterad i förändringsledningens utmaningar. Detta då många initiativ att utveckla säkerhetsarbetet kräver olika typer av förändringsinsatser, och kan mötas av olika grader av mellanmänskligt och organisatoriskt motstånd.

Det är också av största vikt att säkerhetschefen förstår organisationers uppbyggnad och beslutsvägar samt lednings- och styrsystem för att kunna bedriva säkerhetsarbetet med god effekt. Samarbetet med eller i ledningsgrupp är en viktig parameter i detta.

Kursinnehåll

 • Vad är en organisation?
 • Organisation och struktur, kultur och motivation
 • Förändringsledning
 • Hur fungerar ledningsgruppen
 • Hur påverkas säkerhetschefens arbete av ledningsgruppsarbetet?
 • Organisation och motivation
 • Introduktion till ledarskap
 • Säkerhetschefens ledarutmaningar på managementnivå
 • Förändringsledning
 • Hur fungerar en ledningsgrupp och hur kan säkerhetsarbetet påverkas via ledningsgruppsarbetet?

Kursledare

Günther Hiltmann, konsult organisation- och verksamhetsutveckling

Säkerhetschefens roll

Att förstå innebörden av en yrkesroll kräver ofta ingående kunskap om ett flertal ämnesområden och metoder. Att leda, styra och utföra säkerhetsarbete utgör därvidlag inget undantag.

Samtidigt sker inget säkerhetsarbete isolerat – det är alltid underställt övergripande mål som sätts av den aktuella verksamheten och omgivningen. Att på ett djupare plan förstå säkerhetschefens roll och betydelse bör därmed även innefatta möjligheten att betrakta säkerhetschefens bild från utsidan.

I vilket sammanhang sker säkerhetsarbetet, vilka utmaningar ställs säkerhetsfunktionen inför, hur ser samspelet ut mellan funktionsansvaret och linjeverksamheten, vilket systemstöd är typiskt och hur ser relationen ut till säkerhetsleverantörer? Det är exempel på några av de frågor som berörs i avsnittet. Utifrån ett forskningsbaserat perspektiv berörs även frågeställningar som är kopplade till relationen forskning-praktik och teknikförändring.

Kursinnehåll

 • Ett ekonomiskt-tekniskt forskningsperspektiv på säkerhetsledning och säkerhetsarbete.
 • Jämförelse mellan svenska och internationella säkerhetschefer.
 • Lednings- och teknikforskningens betydelse för säkerhetsarbete.
 • Innebörden av teknikförändring med avseende på säkerhetsarbete.
 • Organisation, marknad och omgivning.
 • Det goda och föredömliga säkerhetsarbetet och säkerhetschefers självbild.

Kursledare

Markus Lahtinen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Presentationsteknik

En viktig parameter i säkerhetschefens arbete är att få ledningen att förstå betydelsen av ett väl genomtänkt säkerhetsarbete. Därför är det värdefullt att kunna motivera och sälja in sina idéer om hur säkerhetsarbetet ska bedrivas.

Att få företagets medarbetare med sig och få dem att förstå nödvändigheten med säkerhet är också helt avgörande för att säkerhetsarbetet ska bli framgångsrikt.

Avsnittet behandlar hur man trovärdigt och effektivt kommunicerar vad man vill åstadkomma samt hur man involverar och engagerar medarbetare/arbetsgrupper och därigenom skapar bättre förutsättningar för att nå uppsatta mål.

Kursinnehåll

 • Grundläggande kommunikationsteori och argumentation/intern marknadsföring
 • Presentationsteknik, muntlig
 • Förutsättningar för koncept-/ idéför­säljning
 • Att skapa engagemang för valda mål – awarenessprogram
 • Taktisk införsäljning gentemot ledning

Kursledare

Günther Hiltmann, konsult organisation- och verksamhetsutveckling

Kamerabevakning

Det är viktigt att förstå kamerabevakningens roll i ett säkerhetssystem och vilka skyldigheter respektive möjligheter som gäller i samband med kamerabevakning relaterat till kamerabevakningslagen och GDPR.

Under avsnittet går vi igenom innehållet i de lagar som reglerar kamerabevakning, bl a vad dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen innebär för den som bedriver kamerabevakning. Vi tar upp praktiska tillämpningar, diskuterar och belyser problem. Även resultat från forskningen om effekten av kamerabevakning presenteras.

Kursinnehåll

 • Kamerabevakningslagen
 • Dataskyddsförordningen

Kursledare

Tomas Devenyi,  Ancoris Security

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd är något som berör både privat och offentlig verksamhet, såväl där det ställs krav på den egna verksamheten, samt för leverantörer med säkerhetsskyddsavtal. Första frågan att ställa är; Är någon del av er verksamhet säkerhetskänslig?

Att arbeta med säkerhetsskydd kan kännas avlägset, komplicerat eller tidskrävande. Det blir då lätt att man slarvar eller tar medvetna genvägar och glömmer att det faktiskt är Sveriges säkerhet det handlar om. Exempel på sådana brister är otillräcklig kunskap om, alternativt ofullständigt genomförande av, säkerhetsprövning samt bristfällig hanteringen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Det är viktigt att veta vad som krävs av en verksamhet för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer, t ex hur man säkerställer skyddet av informationstillgångar?

Avsnittet ger en bakgrund till säkerhetsskyddslagen, centrala begrepp och frågor om praktiska konsekvenser för vad det lagen innebär.

Kursinnehåll

 • Lagstiftningen
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Informations- och IT-säkerhet
 • Personalsäkerhet – Säkerhetsprövning
 • Fysisk säkerhet
 • SUA

Kursledare

Tomas Devenyi, Ancoris Security

Krishantering

För att förstå krishantering i ett vidare perspektiv behöver vi sätta in krisbegreppet i ett sammanhang kopplat till företagets eller organisationens nuläge. Vi skapar en grund utifrån tre övergripande begrepp: organisatorisk kompetens (planer, rutiner, utrustning och infrastruktur), individuell kompetens (förmågan att tillämpa ledningsfilosofin) samt förståelse för företagets vitala processer och verksamhet.

Utbildningen syftar till att ge säkerhetschefen en övergripande bild av krishanteringens omfattning utifrån att förbereda sig, manövrera i- samt efterarbetet kopplat till kris. Dagen ger en teoretisk grund för krishantering i stort och säkerhetsorganisationens roll specifikt.

Innehåll

 • Vad definierar en kris?
 • Ledning och ledarskap och grundläggande stabsarbete
 • Det svenska krishanteringssytemet (MSB)
 • Att förstå och visualisera en lägesbild
 • Framgångsfaktorer och fallgropar – handlingskraftig organisation
 • Mediahantering och kriskommunikation – kommunikativa målbilder
 • Stressreaktioner, psykosocialt stöd samt utvärdering

Kursledare

Elin Richarz, Murphy Solution

Kontinuitetshantering

Vad händer om en kritisk del av verksamheten utsätts för ett avbrott? Kontinuitetsplaneringen ses här som ett komplement till riskhantering.
I avsnittet hanteras vilka åtgärder som behöver vidtas före under och efter ett oplanerat avbrott av något slag. Utgångspunkten är att minimera riskerna för ett avbrott samt planera för att med så liten skada som möjligt återuppta verksamheten.

Avsnittet ska även leda till att deltagarna tar fram ett utkast till kontinuitetsplan. Utgångspunkten är standarden ISO 22301.

Innehåll

 • Organisationsförståelse
 • Konsekvensanalys
 • Riskvärdering
 • Kontinuitetsstrategier/planer
 • Uppföljning

Kursledare

Elin Richarz, Murphy Solution

Omvärldsanalys

Allt beslutsfattande sker baserat på faktiska händelser eller en bedömd risk för att de skulle kunna uppstå. Som en del i beslutsunderlag ingår omvärldsanalys, vilket är ett förhållandevis brett begrepp.

I stort kan man tala om två tidsskalor när det kommer till omvärldsanalys: händelser som inträffat och skulle kunna påverka vår verksamhet, och/eller trender som vi behöver ta hänsyn till för att stå beredda vid förändring.

Avsnittet syftar till att diskutera och teoretisera begreppet omvärldsanalys samt se hur den knyter an till vår kort- och långsiktiga lägesbild. Vi sätter omvärldsanalysen i sitt sammanhang och förmedlar vikten av att regelbundet arbeta underrättelsebaserat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för proaktivitet och effektivitet.

Innehåll

 • Begreppet lägesbild och dess beståndsdelar som underlag för beslutsfattande
 • Källor för omvärldsbevakning; sociala medier, trendbevakning etc
 • Påverkan från främmande makt, informationspåverkan (FOI, MSB)
 • Realistisk bedömning av vad som är möjligt att uppnå med en omvärldsanalys.
 • Systematik och metod. Att utarbeta sin plan utifrån organisationens mål och förutsättningar.

Kursledare

Andreas Wadström, ApoLogic

Säkerhetschef Diplomutbildning sträcker sig över ett år och motsvarar totalt 27 utbildningsdagar. Utbildningen består av ett tjugotal ämnen och är uppdelad i sju avsnitt. Varje ämne innebär såväl lärarledd undervisning som egna studier, huvudsakligen i form av e-learnings.

Den pedagogiska modellen

Den pedagogiska modellen underlättar väsentligt för dig som kursdeltagare att genomföra utbildningen samtidigt som du arbetar. Vissa delar av utbildningen är på distans, där du själv kan styra över din tid, medan andra ligger på fastställda datum.

 • E-learningmoduler genomförs i huvudsak före de lärarledda kurstillfällena och består av en mix av korta videoföreläsningar, fakta, interaktiva övningar, quiz, reflektionsfrågor, checklistor, relevanta länkar och fallbeskrivningar. De utgör dessutom en fantastisk kunskapsbank som man alltid kan gå tillbaka och repetera om man behöver. E-learningmodulerna genomför du på tider som passar dig.
 • Vid läraledda kurstillfällen fördjupas de redan inhämtade kunskaperna. Tillsammans sätter kursledare och kursdeltagare teorier i sitt sammanhang, lyfter och diskuterar frågeställningar. Den lärarledda undervisningen består av en mix av föreläsningar och socialt lärande som till exempel gruppövningar, erfarenhetsutbyten, diskussioner, lagtolkningar och fallbeskrivningar. Detta utgör grundfundamenten i undervisningen. Den lärarledda undervisningen sker på fastställda tider och datum.
 • Varje avsnitt avslutas med ett digitalt delprov som genomförs på tid som passar dig som kursdeltagare.
 • Under utbildningstiden arbetar du löpande med ett eget projektarbete som har någon form av koppling till ditt egna säkerhetsarbete. Projektarbetet utgör ett av grundkriterierna för diplomering.
  Projektarbetet genomför du på tider som passar dig.

Examinationen sker på fastställt datum.

Vilka förkunskaper behöver jag?

För att söka till Säkerhetschef Diplomutbildning behöver du ha flerårig erfarenhet inom säkerhetsarbetet samt haft en ledande befattning minst två år. Din nuvarande yrkesroll kan vara exempelvis som Säkerhetschef eller Säkerhetssamordnare.

Antagning sker efter individuell prövning. I samband med din ansökan genomgår du en intervju i formen av en enkät kompletterad med en kortare telefonintervju.

Utbildningens omfattning

Diplomutbildningen Säkerhetschef är en mix av lärarledd undervisning på fasta datum och interaktiva e-learningmoduler. Utbildningen motsvarar totalt 27 utbildningsdagar där 1/3 genomförs på distans.

Datum och plats

Utbildningsstart – 8 oktober 2024 

18 dagar på plats i Stockholm.
6 avsnitt fördelade på vardera 3 dagar
8-10 okt, 12-14 nov, 14-16 jan, 11-13 feb, 11-13 mar och 6-8 maj

2 halvdagar online
17 okt och 20 maj

Examination online
27 maj alternativt 28 maj

Avgift

99 500 exkl. moms.
Tidigare deltagare på SSF Säkerhetssamordnare får 15% rabatt på kursavgiften.

Kurslitteratur

Det ingår ett års abonnemang på SSFs digitalt norm­paket med de mest centrala SSF normerna för säkerhetschefsrollen, Säkerhetsansvarig – Inbrottsskydd abonnemang (värde 3 999 kr).

 

Vill du prata med någon av oss direkt?

Staffan Augustsson
073-371 00 83
[email protected]

Vill du veta mer om diplomutbildningen SSF Säkerhetschef?

Fyll i det här formuläret så kontaktar vi dig. *Uppgifterna är obligatoriska.

Ovan: Vi träffar Henrik Pihlblad, Teknisk Chef på Skandia Fastigheter AB, och pratar om hur det är att gå vår Säkerhetschef Diplomutbildning.

 

”Nyttan med utbildningen SSF Säkerhetschef har varit stor då den har gett mig en stärkt plattform att stå på. Utbildningen tar upp vad vi som säkerhetschefer till stor del möter i vår vardag och den lyckades mycket bra med att kombinera säkerhetsavsnitt med ämnen inom affärsmannaskap. Titeln Diplomerad Säkerhetschef är ett formellt bevis på ett yrkeskunnande som jag är stolt över.”

Stefan Persson
Säkerhetschef
Ekerö kommun

Ovan: Vi träffar Kristian Adolfsson, sakkunnig säkerhet, Lidingö Stad, och pratar om hur det är att gå vår Säkerhetschef Diplomutbildning.

 

”Utbildningen har gett mig ett bredare perspektiv över säkerhet och utökad förståelse för mina kunders utmaningar.”

Fredrik Doverot,
Key Account Manager
Gunnebo Nordic AB

 

”Att göra säkerhet till en viktig och naturlig del av affären är och kommer bli en viktig framgångsfktor för många av dagens företag.”

Fredrik Gemzell,
Säkerhetschef
Gröna Lunds Tivoli

 

”Utbildningen har gett mig ökat självförtroende och öppnat många dörrar. Ska du gå en Säkerhetschefsutbildning så är det den här!”

Maria Fast
Hjo kommun

Varför borde jag gå SSF säkerhetschef?

Du får lära dig allt som en säkerhetsansvarig behöver kunna, bland annat lär du dig hur du kommunicerar säkerhet som en investering, alltså hur ditt företag kan tjäna pengar på bättre säkerhet. Något av det mest uppskattade med utbildningen är att träffa och byta erfarenheter med andra deltagare, som har samma typ av befattning och som brottas med liknande frågor som du.

Varför ska jag välja SSF?

SSF erbjuder aktuella utbildningar i modernt format, som förbereder dig för säkerhetschefens morgondag. SSF är en ledande aktör inom säkerhetsområdet, med 50 års erfarenhet av säkerhetsutbildningar. Våra lärare är ämnesexperter och utbildningen är framtagen i ett nära samarbete med näringslivet och intresse­organisationer.

Vad innebär diplomeringen?

Idag ställs det höga krav för att möta utvecklingen på marknaden och säkerhetsarbetet mycket mer än bara lås och larm. Du ska även ha förståelse för företagets processer och ha kunskaper i affärsmannaskap. En verksamhet med en diplomerad Säkerhetschef visar att man tar säkerhetsfrågan på allvar – man är en trygg partner att samarbeta med och vara kund hos. Med ett SSF-diplom får både du att din arbetsgivare ett kvitto på att du har rätt kompetens för din uppgift! Diplomet är säkrat via blockchain och kan enkelt delas på exempelvis Linkedin – läs mer här.

Vad krävs för att klara diplomeringen?

För att få SSF-diplom krävs; – att samtliga e-learningmoduler och digitala inlämningsuppgifter är genomförda – att samtliga delprov är godkända, – att ditt projektarbete godkänns. Projektarbetet löper under utbildningen och det redovisas skriftligt och muntligt för examinatorerna i slutet av utbildningen. att du vid undervisningen; – är väl förberedd, – har högt engagemang, – och minst 70 % närvaro. När du uppfyller kraven blir du SSF-diplomerad Säkerhetschef!

Villkor för utbildningen Säkerhetschef Diplomutbildning

Bokning/beställning

Du bokar dig till diplomutbildningen Säkerhetschef här. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta Staffan Augustsson.

Telefon: 073-371 00 83
E-post: [email protected]

Din bokning tar vi gärna emot så snart som möjligt, se antagningskrav nedan. Du ombesörjer själv din vistelse på utbildningsorten.

Antagningskrav

För att söka till Säkerhetschef Diplomutbildning behöver du ha flerårig erfarenhet inom säkerhetsarbetet samt haft en ledande befattning minst två år. Din nuvarande yrkesroll kan vara exempelvis som säkerhetschef eller säkerhetssamordnare.

Antagning sker efter individuell prövning. I samband med din ansökan genomgår du en intervju i formen av en enkät kompletterad med en kortare telefonintervju.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms och vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din bokning är bindande. Avbokning som sker senast åtta veckor före utbildningsstart medför ingen utbildningsavgift. Avbokning som sker senare än åtta veckor före utbildningsstart, men före startdatum medför betalningsskyldigheter för deltagaren motsvarande en halv utbildningsavgift. Om avbokning sker efter utbildningsstart är deltagaren betalningsskyldig för hel utbildningsavgift. Erlagda avgifter kan tillgodoräknas som delbetalning vid annan utbildningsstart, på samma eller någon annan av SSFs utbildningar, i det öppna kursutbudet och som påbörjas inom ett år. Avgifter för slutförande av utbildningen uppräknas till aktuell utbildningsavgift för årskullen. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en bokning hela utbildningen dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg kan uppvisas debiteras ingen utbildningsavgift.

Avbokning sker skriftligen. Utebliven betalning av utbildningsavgift gäller ej som avbokning. Deltagare som inte kan nyttja sin utbildningsplats kan efter överenskommelse med SSF överlåta platsen till en annan person, under förutsättning att denna uppfyller gällande antagningskrav.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, kursledare, utbildningsupplägg mm. Om vi av någon anledning tvingas ställa in utbildningen meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald utbildningsavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en Integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Boka nu!