Riskhantering och riskanalys

Att ha en effektiv riskhantering, är ett måste för alla typer av företag och organisationer, oavsett storlek och verksamhet.

Viktigt med effektiv riskhantering

Att ha en effektiv riskhantering, är ett måste för alla typer av företag och organisationer, oavsett storlek och verksamhet. Det är helt enkelt en nödvändig förutsättning för att säkerhetsarbetet i ditt företag ska fungera bra.

Syftet med riskhantering

Själva syftet med risk management, eller riskhantering, är att reducera framtida förluster, skador och störningar. Ett bra sätt är att börja med att göra en riskanalys

Vad är en riskanalys?

En riskanalys är en metod för att hitta bra balans och rätt nivå på säkerhetsarbetet, och på så vis kunna motivera de nödvändiga åtgärderna, investeringarna och insatserna.

Vilka är riskerna, vad ska vi fokusera på och hur mycket kommer det att kosta?

Ofta har den säkerhetsansvarige en bra uppfattning om de uppenbara riskerna och vad som måste skyddas. Men det är viktigt att hela organisationen också är med på tåget. En riskanalys består av tre faser; riskidentifiering, riskvärdering och riskbehandling.

Riskidentifiering och riskvärdering

Det första steget är att identifiera organisationens risker. Därefter ska varje specifik risk värderas var för sig. Här krävs såväl fakta och statistik, som kunskap och erfarenhet för att kunna bedöma hur sannolika de olika riskerna är för organisationen ifråga, och vilka konsekvenserna av dem blir.

Riskbehandling

När riskerna är identifierade och värderade är det dags för själva riskbehandlingen.

Det finns tre sätt att hantera en risk på:

  • Förebygga – försöka se till att ingenting händer.
  • Begränsa – om något skulle hända, blir skadan inte lika stor.
  • Överföra – genom att ex. ha en försäkring kan skadorna minimeras.

Säkerhetspolicy

Riskanalysen ska utgå från organisationens säkerhetspolicy, som är företagsledningens verktyg för att styra säkerhetsarbetet. Det är inte ovanligt att säkerhetspolicyn kan komma att justeras utifrån det man kommit fram till i riskanalysarbetet.

Därefter kan företaget med hjälp av riskanalysen och säkerhetspolicyn göra en effektiv planering av de nödvändiga skyddsåtgärderna.

Läs mer om vår utbildningar här!