Jobba säkert digitalt – Mikrokursprogram

- sätter hela organisationens digitala säkerhet på agendan.
Kontaka oss

Att hålla it-säkerheten på en ständigt hög nivå i hela organisationen är idag högprioriterat inom alla typer av företag och organisationer. Risken att utsättas för digitala brott och dataintrång ökar, vilket gör att chefer och medarbetare ständigt behöver hålla sig uppdaterade.

Så ökar du det digitala säkerhetstänket i hela organisationen

Är du ansvarig för kompetensutveckling eller den digitala säkerheten inom er organisation? SSF:s mikrokursprogram Jobba säkert digitalt ger dig ett effektivt verktyg som förbättrar medarbetarnas digitala säkerhetsbeteende och höjer hela organisationens digitala medvetandegrad.

Jobba säkert digitalt riktar sig till samtliga medarbetare och belyser digital säkerhet ur medarbetarnas perspektiv. Mikrokurserna genomförs individuellt under en sju-veckorsperiod i Stöldskyddsföreningens utbildningsportal. De guidar medarbetare till ett säkrare digitalt beteende inom områden som säkra lösenord, mobila enheter, nätverk, surf, mail, program och appar – vilket leder till en gemensam syn på digitalt ansvar inom verksamheten.

Kurserna är komprimerade och därmed tidseffektiva, varje mikrokurs tar ca 15 minuter att genomföra. Organisationens riktlinjer och policys inom digital säkerhet vävs in i mikrokursernas grundstomme för att stämma överens med verksamhetensspecifika krav.

I mikrokursprogrammet ingår två självskattningstest som synliggör status för organisationens digitala säkerhetsbeteende. Medarbetarna genomför samma självskattningstest både före och efter utbildningen. Jämförelser av resultaten påvisar om utbildningsinsatsen uppnått avsedd effekt – d v s skapat en beteendeförändring på organisationsnivå.

Sammanställningen från självskattningstesten tydliggör dessutom inom vilka områden organisationen är mest sårbar och kan behöva sätta in ytterligare resurser för att förebygga risker för digitala intrång och it-incidenter.

Mikrokursprogrammet är utformat för att:

  • Ge organisationen ett effektivt verktyg som sätter den digitala säkerheten på agendan
  • Leda medarbetarna mot ett mer säkert digitalt beteende
  • Vara tidseffektivt, företagsanpassat och dessutom lite roligt att genomföra
  • Kunna identifiera inom vilka digitala områden organisationen är mest sårbar
  • Ge mätbar och påvisbar effekt

Företagsanpassning

För att överensstämma med verksamhetens rutiner och krav för digital säkerhet, vävs verksamhetens IT-policy, rutiner och riktlinjer in i programmets grundstomme. Här ges även utrymme att tydliggöra verksamhetsspecifika frågeställningar. Företagsanpassningen sker i samarbete mellan Stöldskyddsföreningens digitala utbildningsproducenter och uppdragsgivarens representanter.

Målet med mikrokursprogrammet

Målsättningen med utbildningsinsatsen är att utveckla ett förbättrat digitalt säkerhetsbeteende och öka medvetandegraden kring it-säkerhet på organisationsnivå.  Ambitionen är också att stimulera medarbetarna att fortsättningsvis söka kunskaper och färdigheter som går i linje med ett säkert digital beteende.

Den pedagogiska modellen med komprimerat format och återkommande frekvens, ger medarbetarnas digitala beteende små och återkommande ”knuffar” i rätt riktning på ett roligt och engagerande sätt.

Varför är utbildning inom it-säkerhet viktigt?

De flesta organisationer och företag är sårbara för social engineering-attacker eftersom bedragare utnyttjar svagheter i människans beteende.

En vanligt förekommande missuppfattning bland medarbetare är att deras datorer eller konton inte är lika stor säkerhetsrisk som it- eller ekonomichefens. Om hackare får en väg in i företagets it-miljö, genom exempelvis en hackad företagsmejl, kan de i värsta fall ta över hela företaget.

– Det är viktigt att öka medvetenheten om digitala brott. Medarbetare behöver kompetensutvecklas och att förstå vad som utgör säkerhetsrisker i det dagliga arbetet. Bedragare utnyttjar den mänskliga psykologin lika mycket som de utnyttjar tekniska brister. Även små förändringar, som att använda starka och unika lösenord, gör skillnad, säger Paul Pintér, rådgivningsexpert på Stöldskyddsföreningen.

Kompetensutveckling och kontinuerliga informationsinsatser skapar ”mänskliga brandväggar” inom organisationen och bidrar till att förebygga digitala brott riktade mot organisationen, såväl som mot den enskilda medarbetaren.

Mikrokursprogrammet lyfter fram den digitala säkerheten på ett roligt och engagerande sätt.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Offert mot förfrågan

Kontakt

Utbildningsavdelningen
utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Vem riktar sig mikrokursprogrammet till?

Mikrokursprogrammet riktar sig till samtliga medarbetare i organisationen och belyser digital säkerhet ur medarbetarnas perspektiv.

Vad får vi som organisation ut av utbildningsinsatsen?

Mikrokursprogrammet hjälper organisationen att sätta den digitala säkerheten på agendan. Det är en effektiv och annorlunda utbildningsinsats med det tydliga målet att utveckla ett förbättrat säkerhetsbeteende i organisationen. Det stimulerar samtidigt medarbetarna att skaffa vidare kunskaper inom digital säkerhet.

Genom att företagsanpassa det befintliga innehållet i mikrokursprogrammet ges möjlighet till ytterligare förankring av verksamhetsspecifika policys, riktlinjer och rutiner med koppling till digital säkerhet.

Utöver detta, indikerar resultaten från självskattningstesten inom vilka av verksamhetens digitala områden eventuella svagheter och sårbarheter kan finnas.

Vad är syftet med det pedagogiska upplägget?

Den pedagogiska modellen med komprimerade mikrokurser, som distribueras under en sju-veckorsperiod, syftar till att skapa engagemang och diskussioner under en längre period, vilket bidrar till att sannolikheten till förbättrat säkerhetsbeteende ökar.

Mikrokurserna ger återkommande små mentala knuffar och guidar medarbetarna i rätt riktning och höjer därmed medvetandegraden kring it-säkerhet i det dagliga arbetet.

I slutänden handlar det om att minska risken för it-incidenter och digital brottslighet, både på arbetsplatsen och privat.

Hur går det till att genomföra mikrokurserna?

Varje enskild medarbetare får ett användarkonto till SSF:s utbildningsportal där mikrokurserna genomförs. Mikrokurserna distribueras en gång i veckan under sju veckor och genomförs individuellt under tid som passar den enskilda medarbetaren.

Går det att genomföra mikrokurserna i mobilen?

Ja, det går att genomföra samtliga moment i mikrokursprogrammet via mobil, surfplatta eller dator.

Kan vi som organisation lägga upp mikrokursprogrammet i vår egen utbildningsportal?

Mikrokurserna är scorm-anpassade och kan läggas upp i kundens egen kursportal med motsvarande tekniska standard.

Hur länge pågår mikrokursprogrammet?

Mikrokursprogrammet pågår under sju veckor.

Hur lång tid tar det att genomföra en mikrokurs?

Varje mikrokurs tar ca 10-15 minuter att genomföra.

Vilka ämnesområden ingår i mikrokursprogrammet?

Innehållet i mikrokurserna guidar kursdeltagarna mot ett mer säkert beteende inom såväl nya, som mer bekanta IT-säkerhetsområden.

Organisationens gemensamma ansvar, lösenord, mobila enheter, nätverk, surf, mail, program och appar är de huvudsakliga ämnesområdena. Här finns även utrymme för företagsspecifika frågeställningar, förankring av IT-policys, riktlinjer och rutiner med koppling till digital säkerhet.

Vi vill företagsanpassa mikrokurserna – hur går det till?

Med företagsanpassningen vävs verksamhetens IT-policy, rutiner och riktlinjer för digital säkerhet in i programmets grundstomme, för att överensstämma med verksamhetens rutiner och krav. Här ges även utrymme att tydliggöra verksamhetsspecifika frågeställningar.

Företagsanpassningen sker i samarbete mellan Stöldskyddsföreningens digitala utbildningsproducenter och uppdragsgivarens representanter.

Vad innebär självskattningstesterna?

I mikrokursprogrammet ingår två självskattningstest som genomförs först och sist i programmet. Självskattningstesterna innebär att medarbetarna skattar sitt digitala beteende i ett tjugotal verksamhetsrelaterade situationer kopplade till digital säkerhet.

Självskattningstesten är anonyma och sammanställning av resultat visas på verksamhets- och frågetypsnivå.

Hur vet vi att utbildningsinsatsen får avsedd effekt?

Sammanställningen av självskattningstesten synliggör nulägesstatus för hela organisationens digitala säkerhetsbeteende, både före och efter utbildningsinsatsen. Jämförande resultat visar om det skett någon förflyttning i verksamhetens säkerhetsbeteende.

Självskattningstesterna indikerar även inom vilka digitala områden som organisationen har eventuella svagheter och var ytterligare informations- eller kompetensutvecklingsinsatser bör sättas in för att förebygga incidenter.

Mikrokursprogrammet avslutas med ett digitalt quiz – vad innebär det?

Mikrokursprogrammet avslutas med en livesänd gamification av typen Kahoot som genomförs i egen regi. Det ger tillfälle att repetera innehållet i utbildningsinsatsen på ett roligt och socialt sätt. Tävlingsmomentet höjer kursdeltagarnas engagemang och öppnar samtidigt upp för frågor.

Ett annat alternativ är att använda självrättande quiz som genomförs i utbildningsportalen.

Kan man använda mikrokursprogrammet som del i ett on-boarding program?

Mikrokursprogrammet är även konstruerat för att fungera som en del i verksamhetens on-boardingprogram för nyanställda/konsulter etc.

Varför kompetensutveckla organisationen med SSF:s mikrokursprogram?

SSF har Sveriges största utbildningsutbud inom säkerhet och har stort fokus på digitalisering och höga krav på utbildningskvalitet. Mikrokursprogrammet Jobba säkert digitalt är framtaget i nära samarbete med kunniga ämnesexperter, SSF:s digitala utbildningsproducenter och referenskundföretag.

Vad ni kan förvänta er:

  • Träffsäkert och kundanpassat innehåll.
  • Effektivt och lite roligt utbildningskoncept.
  • Pedagogik som är utvecklad och anpassad för optimal funktion i digitala utbildningskanaler.
  • Ökat fokus på organisationens digitala säkerhetstänk.
  • Mätbara resultat.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter nedan så hör vi av oss och berättar mer om mikrokursprogrammet Jobba säkert digitalt. *Uppgifterna är obligatoriska.
Kontaka oss