Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Verksamheter är i behov av att få en gemensam syn på centrala frågor rörande krishantering. Vad är en kris? Vilka riktlinjer ska gälla för den egna verksamheten i händelse av en kris? Vilken organisation ska finnas och vilka ska ingå i den?

Rutiner för kontakt med massmedia, anställda och berörda. Vilken information ska lämnas ut och genom vilka kanaler? Behöver krisledningen ledas från någon annan plats? Hur kommer medarbetare, krisledare och övriga berörda att reagera? Detta är exempel på frågor som kommer att tas upp under utbildningsdagen och som måste vara besvarade innan en eventuell kris inträffar.

Kursen omfattar teoretisk kunskap tillsammans med relevanta exempel och anpassas utifrån er verksamhets specifika behov. Vi kan även utföra krisövningar anpassade efter just er verksamhet.

Målgrupp

Personal som berörs av verksamhetens krishantering, krisledningsgrupp eller vill ha mer kunskap om krishanteringsfrågor samt ansvariga chefer, skyddsombud, HR etc.

Kursstart och plats
Rikstäckande
Utbildningens längd
Företagsanpassad
Kursavgift
34 000 kr
Cirka 34 000 kr exkl. moms per dag. Lärares eventuella resor och logi, samt eventuella kostnader för kurslokal tillkommer.
Krishanteringsutbildningen med SSF var väldigt bra och nyttig för oss. Hjälper oss vidare i vårt arbete gällande säkerhet och krishantering- säkerhet är ju vår första prioritering. Bra kursledare som på ett tydligt och förståeligt sätt såg till att vi fick ett otroligt bra utbyte av denna dag.
Nina Tano
VD
Furuviksparken