Krishantering – Utbildning

Utbildningstillfällen: enligt förfrågan
Gör din förfrågan

Verksamheter är i behov av att få en gemensam syn på centrala frågor rörande krishantering. Vad är en kris? Vilka riktlinjer ska gälla för den egna verksamheten i händelse av en kris? Vilken organisation ska finnas och vilka ska ingå i den?

Rutiner för kontakt med massmedia, anställda och berörda. Vilken information ska lämnas ut och genom vilka kanaler? Behöver krisledningen ledas från någon annan plats? Hur kommer medarbetare, krisledare och övriga berörda att reagera? Detta är exempel på frågor som kommer att tas upp under utbildningsdagen och som måste vara besvarade innan en eventuell kris inträffar.

Kursen omfattar teoretisk kunskap tillsammans med relevanta exempel och anpassas utifrån er verksamhets specifika behov. Vi kan även utföra krisövningar anpassade efter just er verksamhet.

Målgrupp

Personal som berörs av verksamhetens krishantering, krisledningsgrupp eller vill ha mer kunskap om krishanteringsfrågor samt ansvariga chefer, skyddsombud, HR etc.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Mot offert.

Kursens innehåll

 • Vad är en kris?
 • Hur man förbereder sig för en kris?
 • Krisens olika faser.
 • Ledarskap under en kris.
 • Kriskommunikation.
 • Mediehantering.

Kursens mål

Efter utbildningen har man fått sådana kunskaper att man på sin arbetsplats;

 • kan organisera en effektiv krisledningsgrupp,
 • känner till olika typer av kriser,
 • kan skapa en beredskap för att ta hand om kriser,
 • har kunskap om grundläggande mediehantering,
 • kan förbereda och skriva en krisplan för verksamheten,
 • har kännedom om mänskliga reaktioner,
 • kan upprätta en kriskommunikationsplan.

Praktisk information

Kursen beställs som företagsanpassad, efter er verksamhets behov!
Valda delar av kursen kan ges som halvdag eller seminarium, kontakta oss för förslag.

Föreläsare

Tomas Devenyi, säkerhetskonsult på Ancoris Security.

Mer information

Staffan Augustsson
E-post: [email protected]

SSF erbjuder att leda en övning i krishantering för verksamhetens personal. En praktisk övning genomförs där deltagarna ställs inför ett fiktivt men realistiskt scenario. Övningen baseras på befintlig organisation, existerande planer och checklistor för krishantering.

Scenariot tas fram i samråd med beställaren.

Krisövning – upplägg och innehåll

Krisövningen omfattar 1 dag inklusive förberedelser.

Förmiddag

 • Inledning, instruktioner och förutsättningar för övningen.
 • Skrivbordsövning genomförs.

Eftermiddag

 • Genomgång av övning.
 • Reflektioner. Hur fungerade organisationen, rollerna, beslutsfattandet?
 • Lärdomar – vad gick bra, vad gick dåligt, hur kan vi bli bättre?

Sagt om kursen

Krishanteringsutbildningen med SSF var väldigt bra och nyttig för oss. Hjälper oss vidare i vårt arbete gällande säkerhet och krishantering- säkerhet är ju vår första prioritering. Bra kursledare som på ett tydligt och förståeligt sätt såg till att vi fick ett otroligt bra utbyte av denna dag. // Nina Tano, VD Furuviksparken

Intresseanmälan Krishantering

*uppgifterna är obligatoriska

Gör din förfrågan