Praktisk säkerhetsskyddsanalys– 1 dag

En fördjupning om hantverket med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys.
Gör din förfrågan

Vet ni hur ni arbetar fram en väl genomförd säkerhetsskyddsanalys för er verksamhet? Är er verksamhet medveten om riskerna med att ha bristfälligt säkerhetsskydd och vad det kan kosta er på sikt? Om inte är denna uppdragsutbildning något för er!

Som ni säkerligen redan vet är en grundläggande princip inom säkerhetsskyddsområdet att allt säkerhetsskyddsarbete ska utgå ifrån verksamhetens säkerhetsskyddsanalys. Det är verksamhetens ansvar både att genomföra säkerhetsskyddsanalysen för att utreda behovet av säkerhetsskydd samt att hålla analysen uppdaterad. Men hur ska ni tänka i framtagandet, genomförandet och tillämpningen av den? Erfarenheter från många verksamheter visar att om bedömningar och slutsatser i analysen inte är välgrundade och genomförda utifrån rätt förutsättningar och perspektiv, är sannolikheten stor att säkerhetsskyddet i slutändan varken blir rätt dimensionerat eller inriktat. Det riskerar att bli kostsamt på många sätt, både genom att onödiga eller felriktade säkerhetsåtgärder vidtas, genom att bristerna upptäcks av tillsynsmyndigheterna och sanktioner utfärdas samt slutligen naturligtvis genom att bristerna innebär sårbarheter i skyddet av Sveriges säkerhet. Att er verksamhet har insikt i hur processen med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys ser ut och hur de olika processtegen är tänkta att genomföras i praktiken, är således direkt avgörande.

Utbildningen kommer förse er med en ökad förståelse för säkerhetsskyddsanalysens betydelse inom säkerhetsskyddet och syftet bakom dess olika delar. Kursledaren och tillika experten inom säkerhetsskyddsanalys kommer med handfast ledning och konkreta exempel, råd och övningar leda er genom samtliga processteg så att ni efter genomförd kurs kan känna er trygga i att ta flera steg framåt i ert fortsatta arbete.

Genom utbildningen kommer ni bland annat att få ökade kunskaper och förståelse om:

 • Vad är syftet bakom säkerhetsskyddsanalysen och dess betydelse inom säkerhetsskyddsarbetet?
 • Vad innefattar en verksamhetsanalys i sammanhanget?
 • Hur tar man reda på om verksamheten är av betydelse för Sveriges säkerhet eller i övrigt träffas av säkerhetsskyddslagen?
 • Hur identifierar, avgränsar och värderar verksamheten sina skyddsvärden?
 • Hur bryter man ned verksamhetens skyddsvärden i beståndsdelar på vilka säkerhetsskyddet senare kan appliceras? 
 • Hur genomför man en analys av säkerhetshotet mot den egna verksamheten?
 • Vilken betydelse har en DAF, d.v.s. en beskrivning av dimensionerande, antagonistiska förmågor?
 • Vad innebär sårbarhetsanalysen av det befintliga skyddet och hur går man bäst till väga?
 • Hur skiljer sig säkerhetsskyddsanalysen från en allmän risk- och sårbarshetsanalys?
 • Finns det någon modell för värdering av sårbarheter?
 • Vilka säkerhetsskyddsåtgärder kan komma i fråga?
 • Hur tar man säkerhetsskyddsanalysen vidare till en säkerhetsskyddsplan?
 • Vad innebär en särskild säkerhetsskyddsbedömning och i vilka situationer krävs det?
 • Hur ser verksamheten till att säkerhetsskyddsanalysen inte bara blir en skrivbordsprodukt?

Mål

Efter genomförd utbildning förväntas ni ha utvecklat kunskaper, förståelse och färdigheter om:

 • Hantverket med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys.
 • De olika processtegen i genomförandet av en säkerhetsskyddsanalys.
 • En praktisk förståelse för säkerhetsskyddsanalysen.
 • Upprättandet av en säkerhetsskyddsplan.
 • Vad särskilda säkerhetsskyddsbedömningar innebär.
 • Verktyg för att själva kunna genomföra en välgrundad säkerhetsskyddsanalys efter genomförd kurs.

Målgrupp

De som på olika sätt deltar i framtagande av en säkerhetsskyddsanalys eller i övrigt behöver ha förståelse för processen och analysens betydelse inom säkerhetsskyddet..

Förkunskapskrav

De som bokar uppdragsutbildningen avgöra själva vilka som ska delta, men en rekommendation är att de har genomgått FHS grundutbildning eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Plats och datum

Kursen kan genomföras online, på plats hos er eller i SSF:s kurslokaler och datum bestäms i samråd mellan er, SSF och kursledare.

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Offert, som baseras på antal deltagare och eventuella anpassningar av innehållet.

Sven Johnard är en mycket erfaren jurist som har arbetat med kvalificerad juridisk rådgivning i både privat och offentlig sektor under 20 års tid. Han är en van föreläsare och utbildare och besitter unik erfarenhet inom säkerhetsskyddslagstiftningen genom sin tidigare tjänst som verksjurist vid Säkerhetspolisens rättsenhet. Sven har lett myndighetens upphandlingar men även bidragit till lagstiftningsarbetet till den gällande säkerhetsskyddslagen och har djup kunskap inom området. Han är även författare till Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd: säkerhetsskyddad upphandling och deltog viss tid som expert i Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (SOU 2018:82). Sedan 2020 arbetar Sven som senior jurist och säkerhetsskyddskonsult hos Knowit där han hjälper kunder med deras säkerhetsskydd.

Knowit Cybersäkerhet & juridik är en av Nordens största leverantörer inom cybersäkerhet med en unik satsning inom juridik. De har bl.a ett stort utbud av tjänster inom området säkerhetsskydd där de genom en kombination av strategisk, operativ och juridisk kompetens stöttar kunder och deras säkerhetskänsliga verksamheter med allt ifrån säkerhetsskyddsanalyser och rättsutredningar till implementation och granskning av säkerhetsskyddsåtgärder.

Intresseanmälan Praktisk säkerhetsskyddsanalys– 1 dag

*uppgifterna är obligatoriska

Gör din förfrågan