Utbildningsserie i Säkerhetsskydd

Från teori till praktik med scenariobaserat lärande (SBL). För att förstå de förstärkta kraven gällande säkerhetsskydd behövs utbildning och kompetensutveckling. I våra SBL, scenariobaserat lärande, utbildningar lär du dig hantera olika scenarion gällande säkerhetsskydd.
Anmäl dig

Om utbildningsserien

Digitalisering, förändringar i omvärlden och teknisk utveckling har gjort samhället mer sårbart. Underrättelsehotet mot Sverige är mer omfattande idag än på många år, samtidigt som skyddet av det mest skyddsvärda har fortsatta brister. I utbildningen SBL – Säkerhetsskydd, erbjuder vi dig kompetensutveckling inom olika delar av säkerhetsskydd.

Vi på SSF har tagit fram en utbildningsserie som bygger på verklighetsnära scenarier med anknytning till säkerhetsskydd. Syftet med utbildningen är att kartlägga vanliga frågeställningar, få fördjupad kunskap samt visa metoder och verktyg som kan appliceras i liknande situationer.

Du kan själv välja om du vill gå en, två eller alla tre utbildningarna. Utbildningarna går igenom tips, råd, checklistor och rekommendationer.

Säkerhetsskyddsanalys, 5 oktober
– en del i utbildningsserien om säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddsanalysen utgör grunden för ett väl fungerande säkerhetsskydd. Du ska kunna använda redan genomförda arbeten som exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplaner. GAP-analyser gör arbetet med säkerhetsskyddsanalysen mer effektiv och integrerat med verksamhetens övriga planer och rutiner. 

Kursen ger dig en fördjupad förståelse för begreppet säkerhetskänslig verksamhet och du får verktyg som underlättar uppstarten av arbetet med säkerhetsskyddanalysen, bl a tar vi upp hur säkerhetsskyddsanalysen förhåller sig till andra områden inom säkerhet och hur MTO (människa, teknik, organisation) kan påverka arbetet. En viktigt del i kursen är att du lär dig hur man i arbetet med säkerhetsskyddsanalysen, kan dra nytta av och skapa synergieffekter med verksamhetens redan etablerade analyser och planer. 

Säkerhetsprövningsintervju, 12 oktober
– en del i utbildningsserien om säkerhetsskydd

En av de viktigaste delarna av en säkerhetsprövning är säkerhetsprövningsintervjun. Med den får du en uppfattning om en persons pålitlighet, lämplighet och eventuella sårbarheter. För att genomföra intervjun på ett effektivt sätt bör du känna till olika sätt att planera och lägga upp frågor, tolka svar samt använda lämpliga följdfrågor. Kompetens inom dessa områden ger dig ett tydligare underlag för bedömning och kan även vara tillämpligt i andra sammanhang, när du söker information genom samtal. 

Efter kursen förstår du innebörden av en grundutredning och hur du förbereder inför en säkerhetsprövningsintervju. Vi tar upp olika frågetyper och du får lära dig hur man utifrån syfte, använder dem. Kursen ger också förståelse för hur man tolkar och följer upp svar. 

Informationssäkerhet, 19 oktober
– en del i utbildningsserien om säkerhetsskydd

Sekretess är en viktig del av informationssäkerheten, men kan ha olika innebörd kopplat till olika lagkrav. Kunskap om dessa skillnader och förmågan att hantera information på rätt sätt är nödvändigt för att skydda informationen. Detta både för att det inte ska bli för låg nivå på sekretessen, vilket kan skapa sårbarheter, och för att det inte ska bli för  hög nivå, vilket kan resultera i försvårade rutiner och onödiga kostnader.

Efter kursen känner du till offentlighets- och sekretesslagens principer och du förstår skillnaden mellan sekretess och säkerhetsskyddsklassificering. Kursen tar också upp säkerhetsskyddsklassernas funktion och vi reder ut begreppen aggregerad och ackumulerad information. Kursen ger dig kunskap i hur klassning av information kan göras. 

Förkunskapskrav

Samtliga utbildningar utgår från att deltagarna har en grundkompetens inom respektive ämne.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningsserien med fördjupning i säkerhetsskydd riktar sig till dig som ansvarar för eller handlägger säkerhetsfrågor och vill fördjupa dig i några specifika ämnen inom säkerhetsskydd. Du kanske är säkerhetschef, säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetschef eller bara vill få en ökad kompetens inom området. Du har grundkompetens och erfarenhet inom säkerhetsskydd och tar med dig frågeställningar som du vill diskutera och reda ut i något (eller alla tre) av områdena. Du vill dela med dig av din erfarenhet och ta del av andras funderingar och lösningar.

Säkerhetsskyddsanalys riktar sig till dig som vill fördjupa dig i hur du kan dra nytta av andra analyser och planer genomförda i verksamheten, vilket kan underlätta arbetet med säkerhetsskyddsanalysen och ge synergieffekter i verksamheten.

Säkerhetsprövningsintervju är lämplig för dig som vill fördjupa dig i och få konkreta tips om hur man planerar och genomför en säkerhetsprövningsintervju.

Informationssäkerhet passar dig som vill få en bättre förståelse för sekretesshantering, lagkraven och hur olika typer av klasser förhåller sig till varandra samt hur du ska tänka vid klassning av information.

Varför borde du utbilda dig inom säkerhetsskydd?

 • Kompetent personal stärker organisationens säkerhetsskydd genom att identifiera och åtgärda brister. 
 • Enligt förslaget på skärpning av säkerhetsskyddslagen kan brister i säkerhetsskyddet resultera i höga viten. 
 • Efter genomförd utbildning kommer du ha god kunskap om hur din verksamhet praktiskt ska jobba med säkerhetsskydd.
 • För dig som arbetar med säkerhetsskydd finns det  lagkrav på att du ska ha utbildning och kompetens inom ämnet.
 • SSF är en erkänd och trovärdig aktör i säkerhetsbranschen med kompetenta kursledare som jobbat länge med säkerhetsskydd. 

Kursstart och plats

5 okt 2021, Online

12 okt 2021, Online

19 okt 2021, Online

Utbildningens längd

3 h

Kursavgift

3 900 kr exkl. moms (per utbildning). 15% rabatt vid köp av alla tre.

Säkerhetsskyddsanalys
– en del i utbildningsserien om säkerhetsskydd

 • Förstå begreppet säkerhetskänslig verksamhet.
 • Hur inleder man en säkerhetsskyddsanalys?
 • Vilken påverkan har MTO (människa, teknik, organisation)?
 • Hur förhåller sig säkerhetsskyddsanalysen till andra områden inom säkerhet?
 • Lär dig dra nytta av tidigare genomförda analyser och planer.

Förkunskapskrav:
Du som deltagare ska ha läst igenom Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd, säkerhetsanalys.

 

Säkerhetsprövningsintervju
– en del i utbildningsserien om säkerhetsskydd

 • Förstå innebörden av en grundutredning.
 • Förberedelser inför en säkerhetsprövningsintervju.
 • Olika frågetyper.
 • Lära dig använda olika frågetyper utifrån syfte.
 • Få förståelse för tolkning och uppföljning av svar.

Förkunskapskrav:

Du som deltagare ska ha läst igenom Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd, personalsäkerhet.

 

Informationssäkerhet
– en del i utbildningsserien om säkerhetsskydd

 • Känna till offentlighets- och sekretesslagens principer.
 • Förstå skillnaden mellan sekretess och säkerhetsskyddsklassificering.
 • Säkerhetsskyddsklassernas funktion.
 • Förstå begreppen aggregerad och ackumulerad information.
 • Kunskap i hur klassning av information kan göras.

Förkunskapskrav:

Du som deltagare ska ha läst igenom Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd, informationssäkerhet.

Datum och upplägg

Varje utbildning består av tre steg:

Steg 1 – Egna förberedelser (e-learning)
Steg 2 – Lärarlett utbildningstillfälle (webbsänt)
Steg 3 – Repetition och summering (e-learning)

För att få ut så mycket som möjligt av den lärarledda delen i utbildningen, genomför du en förberedande e-learningmodul. Genomförandetid ca 1 timme. Läs mer om upplägget nedan under Pedagogisk modell.

Säkerhetsskyddsanalys

– en del i utbildningsserien om säkerhetsskydd
Datum: 5/10, kl 9-12, online
Kursledare: David Jacoby

Säkerhetsprövningsintervju

– en del i utbildningsserien om säkerhetsskydd
Datum: 12/10, kl 9-12, online
Kursledare: Tomas Devenyi, Ancoris Security

Informationssäkerhet

– en del i utbildningsserien om säkerhetsskydd
Datum: 19/10, kl 9-12, online
Kursledare: Mattias Wadsten, Keolis

Avgift:

3 900 kr per utbildning.

Du kan själv välja om du vill gå en eller fler SBL utbildningar. Vid köp av alla tre erhåller du en rabatt om 15% på samtliga tillfällen. 

Föreläsare:

Säkerhetsskyddsanalys: David Jacoby

David Jacoby
David Jacoby
har över 20 års erfarenhet av IT-säkerhet och har framför allt arbetat med penetrationstest, sårbarhetsanalyser och forskning för att förbättra och göra internet till en säkrare plats. Hans forskning och unika föreläsningsstil har tagit honom till de största scenerna inom IT-säkerhetsbranschen. David har även ett stort medialt avtryck då han brinner för att förmedla IT-säkerhet till allmänheten. Han har varit med i flertal TV-framträdande exempelvis Veckans Ord med Kristian Luuk, HACKAD och Stoppa Tjuven.

Utöver detta så är han ofta anlitad som rådgivare för olika projekt exempelvis David Lagercrantz Millenniumböcker och andra böcker som exempelvis Svenska Hackare, Security ABCs, Kernel Exploitation m.fl

År 2021 erhöll David Stöldskyddsföreningens årliga förtjänsttecken för sitt samarbete med SSF, i SSFs utveckling till att bli en ledande brottsförebyggande aktör mot digitala brott.


Säkerhetsprövningsintervju: Tomas Devenyi


Tomas Devenyi
 är säkerhetskonsult och anlitad av Stöldskyddsföreningen. Han har mångårig erfarenhet med att delta i planeringen och utvecklingen av olika verksamheters säkerhetsarbete, bl.a. för kommuner, stora myndigheter, kärnkraftverk, landsting, mm.

Tomas har även under lång tid genomfört utbildningar för företag, myndigheter och högskolor bl a inom hot och våld, konflikt-, kris- och riskhantering samt säkerhetsskydd. Han driver även bloggen ”Om säkerhet..” som b.la. tar upp frågor rörande säkerhetsskydd.


Informationssäkerhet: Mattias Wadsten


Mattias Wadsten
har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och brinner för säkerhet och att få säkerhet att bli en naturlig del i bolagets business och affärsmannaskap. Under sina år har han bland annat arbetat som polis i Stockholm, säkerhetschef på Stockholms universitet och just nu som säkerhets-, trygghets- och informationssäkerhetschef på Keolis Sverige AB.

Att hitta innovativa säkerhetslösningar som bidrar till att bolaget blir effektivare och minimerar oönskade kostnaderna är ett av Mattias mål. Att arbeta med hög kvalitet med tydliga processer samt att säkerställa att bolagets information skyddas tillräckligt väl är hörnstenarna till att bygga en säker och effektiv verksamhet.

Pedagogisk modell:

Utbildningsserien består av tre fristående utbildningstillfällen där varje utbildning ger fördjupande kunskaper inom ett centralt område kopplat till säkerhetsskydd. 

Utbildningarna sker helt på distans och är en blandning  av individuella förberedelser, lärarledd undervisning, repetition och summering. Varje utbildning bygger på verklighetsbaserade scenarier med tillhörande reflektionsfrågor.

 • Steg 1 – individuellt lärande

Inför respektive utbildningstillfälle får deltagarna inloggningsuppgifter till SSFs utbildningsportal där inläsningsmaterial finns tillgängligt. Det finns exempelvis en sammanfattning av ämnet och underlag för att kunna sätta sig in i olika scenario. 

 • Steg 2- lärarledd undervisning via länk

Med utgångspunkt från scenarierna tydliggörs och sammanfattas regelverk, hanteringsmetoder och synsätt i det aktuella området. Konsekvenser, tolkningsproblematik och vanliga fallgropar belyses och vävs samman med deltagarnas reflektioner, frågeställningar och utmaningar. 

 • Steg 3 – repetition och summering

Efter undervisningstillfället får du som deltagare tillgång till checklistor, fördjupningsmaterial, mallar, verktyg samt en sammanfattning av utbildningsinnehållet. Varje utbildning avslutas med ett quiz som repeterar och befäster de viktigaste frågorna från varje utbildningsmoment.

Frågor?
Kontaka oss!

 Maria Dahlstedt
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se
08-783 7534

Många verksamheter omfattas av lagkrav och regleringar gällande säkerheten i respektive verksamhet. Säkerhetsskydd handlar om det mest skyddsvärda gällande Sveriges säkerhet. Lagstiftningen inom säkerhetsskydd ställer krav på kompetens och dokumenterad utbildning för de som deltar i säkerhetsskyddsarbetet.

5 kap. 1 §  Säkerhetsskyddsförordning

 • Den som är ansvarig för en säkerhetskänslig verksamhet ska se till att den som anställs eller på annat sätt deltar i verksamheten får utbildning i säkerhetsskydd.
 • Behovet av utbildning ska följas upp under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

Det är dock viktigt att vara medveten om att säkerhetsskydd inte är totalt annorlunda från traditionellt säkerhetsarbete. Skillnaden är perspektivet på varför verksamheten ska skyddas. När du jobbar med säkerhetsskydd i din verksamhet, är utgångspunkten att du ska skydda verksamheten eftersom den på något sätt har betydelse för Sveriges säkerhet.

Anmälan: Utbildningsserie i Säkerhetsskydd

*uppgifterna är obligatoriska
  Vid köp av alla tre får du 15% rabatt på alla utbildningar. *Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser via respektive kurssida. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på SSF Utbildning.

Telefon: 0771-773 773
E-post: utbildning@stoldskyddsforeningen.se

Din kursanmälan tar vi gärna emot så snart som möjligt, helst senast 30 dagar före kursstart. Vi bekräftar din kursanmälan så snart vi fått den. Kallelse till kurs skickar vi dig ett par veckor före kursstart. Du ombesörjer själv din vistelse på kursorten.

Betalningsvillkor

Priserna är angivna exkl. moms. Vi tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto.

Avbokning

Din anmälan är bindande! Vid avbokning som inkommer senare än 30 dagar före kursstart debiterar vi hela kursavgiften samt i förekommande fall uppkomna kostnader för kost och logi mm. Denna regel gäller också deltagare som utan avbokning uteblir från kurs. För utbildningar uppdelade på flera avsnitt avser en anmälan hela kursen, dvs samtliga avsnitt. Om sjukintyg uppvisas utgår inga kostnader för kursavgiften. Om du får förhinder kanske någon annan på din arbetsplats kan nyttja din kursplats. För SSF Säkerhetschef gäller särskilda anmälningsvillkor och avbokningsregler.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella förändringar när det gäller priser, föreläsare, kursupplägg mm. Om vi tvingas ställa in kursen pga för lågt deltagarantal, meddelar vi dig så snart vi kan samt återbetalar ev. inbetald kursavgift.

Integritetspolicy

I och med att den nya Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, har vi förtydligat dina villkor och rättigheter i en integritetspolicy. Här kan du läsa mer om vilken personlig information som sparas och varför, hur vi hanterar dina uppgifter, samt hur du går tillväga om du vill ta del av, ändra eller radera dina uppgifter ur våra register.

Anmäl dig