Skapa en bra säkerhetskultur

Publicerad: juli 10, 2019 (Senast uppdaterad januari 26, 2024)

En bra säkerhetskultur kännetecknas av ett engagemang hos personalen. Det är viktigt att säkerhetsfrågorna är del av organisationens personalarbete; från rekrytering och under hela anställningstiden.

Bra säkerhetskultur på ditt företag

Ett företags säkerhetskultur är en kombination av medarbetarnas dagliga risk- och säkerhetsmedvetande, både fysiskt och digitalt.

En bra säkerhetskultur hjälper till att förebygga olyckor och skador på arbetsplatsen. Detta kan innebära att anställda undviker att skada sig själva eller andra, att utrustning och material inte skadas, eller att företaget undviker ekonomiska förluster. Det kan även bidra till ökad produktivitet eftersom att anställda som känner sig trygga och säkra i sin arbetsmiljö är mer benägna att arbeta effektivt.

Digital säkerhet är också en viktig komponent i en effektiv säkerhetskultur. I dagens alltmer digitaliserade värld är företag utsatta för en mängd olika hot, såsom dataintrång, nätfiske och ransomware. Genom att arbeta med digital säkerhet kan företagen minska risken för dessa hot och skydda sina data och system.

En bra säkerhetskultur är en förutsättning för en säker arbetsplats. Den innebär att alla medarbetare är medvetna om säkerhetsrisker och tar ansvar för att arbeta på ett säkert sätt.

Förväntningar på medarbetarna

 • Vara uppmärksamma på säkerhetsrisker: Medarbetarna bör vara uppmärksamma på potentiella säkerhetsrisker i sin arbetsmiljö och vidta åtgärder för att minimera dessa risker.
 • Veta hur man skall agera om risk eller skada uppstår: Medarbetarna vet hur de ska agera om en säkerhetsrisk uppstår eller om en olycka sker.
 • Själva vara delaktiga och förstå säkerhetsrisker i sitt arbete: Medarbetarna bör vara delaktiga i säkerhetsarbetet och förstå de säkerhetsrisker som är förknippade med deras arbete.
 • Reflektera över hur säkerheten kan förbättras: Medarbetarna bör reflektera över hur säkerheten på arbetsplatsen kan förbättras.
 • Känna till rutiner och policy: Medarbetarna bör känna till rutiner och policyer som gäller för säkerhetsarbetet.

Förväntningar på ledningen

 • Skapa motiverade medarbetare: Ledningen bör skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig motiverade att arbeta på ett säkert sätt.
 • Ha en rimlig, balanserad säkerhet, som alla kan förstå: Ledningen bör ha en säkerhetspolicy som är rimlig och balanserad, och som alla medarbetare kan förstå.
 • Skapa en bra arbetsmiljö och ett gott klimat på alla nivåer: Ledningen bör skapa en bra arbetsmiljö och ett gott klimat på alla nivåer, där medarbetarna känner sig trygga och säkra.
 • Ange och tillämpa de normer och värderingar som ska gälla i organisationen: Ledningen bör ange och tillämpa de normer och värderingar som ska gälla i organisationen, när det gäller säkerhet.
 • Implementera tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder: Företag bör ha säkerhetsåtgärder på plats för att skydda sina data och system, till exempel lösenords policyer, brandväggar och antivirusprogram. En säkerhetspolicy bör klargöra företagets förväntningar på medarbetarna när det gäller digital säkerhet.
 • Arbeta med attitydpåverkan: Ledningen bör arbeta med attitydpåverkan för att skapa en positiv inställning till säkerhet bland medarbetarna.
 • Informera regelbundet och i flera sammanhang: Ledningen bör informera regelbundet och i flera sammanhang om säkerhet, från rekryteringen och framåt.

Hur skapar du en bra säkerhetskultur på ditt företag?

För att skapa en bra säkerhetskultur på ditt företag behöver du arbeta med att skapa ett engagerat ledarskap, ge medarbetarna information och utbildning, och involvera dem i säkerhetsarbetet. Genom att arbeta med dessa områden kan du skapa en arbetsmiljö där alla känner sig trygga och säkra.

 • Ledarskap: Ledningens engagemang är avgörande för att skapa en bra säkerhetskultur. Ledningen bör sätta säkerhet högt på agendan och visa att de tar säkerheten på allvar.
 • Information och utbildning: Medarbetarna behöver ha information och utbildning om säkerhet för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Ledningen bör se till att det finns en kontinuerlig information och utbildning om säkerhet.
 • Involvering: Involverade medarbetarna i säkerhetsarbetet. De bör ha möjlighet att komma med förslag och idéer om hur säkerheten kan förbättras.

Vi hoppas att denna guide ger dig de verktyg du behöver för att skapa en säker och trygg arbetsplats för alla.

Företag kan certifiera sig enligt normen SSF 1101, som är vår norm för cybersäkerhet och finns tillgänglig kostnadsfritt för alla. Certifiering enligt SSF 1101 är ett sätt för företag att visa att de uppfyller grundläggande digital säkerhet.

Gå en utbildningar inom säkerhet