Företagsanpassade utbildningar i säkerhet

Det finns en växande efterfrågan på våra företagsanpassade utbildningar och därför satsar vi just nu stort på att erbjuda våra utbildningar även digitalt – allt för att anpassa vårt utbud till företagens behov!
Ta reda på mer

Står ni inför nya utmaningar eller har er verksamhet behov av unik kompetens inom säkerhet? Investera i en av SSF:s utbildningar skräddarsydda för just er verksamhet.

SSF har 50 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar och kan erbjuda en utbildning anpassad till er verksamhet efter behov, miljö och säkerhetskultur. SSF:s utbildningar omfattar allt från kurser inom säkerhetsskydd och skyddsplanering till krishantering och kameraövervakning. Genom vårt nätverk och egen sakkunskap erbjuder SSF utbildningar som förbereder för framtidens säkerhet.

Anledningar till att välja en SSF utbildning

• anpassas specifikt till er bransch och era behov
• ger samsyn i organisationen
• ger direkt resultat i verksamheten
• ger en gemensam plattform för ert säkerhetsarbete

Innan du bestämmer dig för någon av SSF:s utbildningar rekommenderar vi att du också tar del av alla recensioner från tidigare deltagare för att få en bättre bild av kurserna. 

Enkelt att göra en förfrågan

• Intresseförfrågan – kontakta oss för en behovsanalys
• Behovsanalys – tillsammans för vi en dialog om ert utbildningsbehov
• Kostnadsfri offert – utifrån behovsanalysen ger SSF förslag på innehåll, upplägg och pris

Se vårt utbud av utbildningar för företag

Här kan du läsa om alla SSF:s utbildningar anpassade för företag >>

Utbildningens längd

Företagsanpassad

Kursavgift

Offert mot förfrågan

Här finns exempel på kurser vi genomför på uppdrag. Kontakta oss, vi kommer gärna med förslag på inriktning, innehåll och upplägg.

Riskhantering och säkerhetskultur

Alla verksamheter står inför hot och risker och det är av vikt att det finns förståelse, både hos personal och ledning, om analys och hantering av dessa.
Läs mer >>

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd är något som berör både privat och offentlig verksamhet. Det gäller både skydd mot spioneri, sabotage, terrorism till att t.ex. säkerhetspröva sin personal.
Läs mer >>

Kamerabevakning

2018 infördes dataskyddsförordningen och reglerna för den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft. Detta innebär förändringar för dig som bedriver kamerabevakning.
Läs mer >>

Hot och våld – före, under och efter

Hur reagerar dina kollegor och du själv i en hotfull situation? Hur ska ni agera i den akuta situationen? Hur tar ni hand om drabbade efteråt? Det är några frågor som tas upp i kursen.
Läs mer >>

Säkerhet i reception

För att du ska vara säker i din yrkesroll måste det finnas fungerande rutiner och en förberedelse för hur du ska agera i olika situationer. Vår utbildning ger dig verktyg för att nå ett bra samspel mellan service och säkerhet.
Läs mer >>

Skyddsplanering

Skyddsplanering är grunden till ett bra inbrottsskydd. Vad är viktigt och i vilken ordning ska åtgärderna prioriteras? Avskräcka, upptäcka, fördröja och åtgärda är viktiga delar i skyddsplaneringen.

Krishantering

Verksamheter är i behov av att få en gemensam syn på centrala frågor rörande krishantering. Vad är en kris? Vilka riktlinjer ska gälla för den egna verksamheten i händelse av en kris? Vilken organisation ska finnas och vilka ska ingå i den?

”Krishanteringsutbildningen med SSF var väldigt bra och nyttig för oss. Hjälper oss vidare i vårt arbete gällande säkerhet och krishantering – säkerhet är ju vår första prioritering. Bra kursledare som på ett tydligt och förståeligt sätt såg till att vi fick ett otroligt bra utbyte av denna dag.” //Nina Tano, VD Furuviksparken

Läs mer >>

Säkerhetsutbildning – regelverk och teknik

Vill ni höja kompetensen i säkerhetsfrågor, inom exempelvis mekanisk säkerhet, larm, kameraövervakning, värdeförvaring eller värdetransporter?

Konkurrenskraft genom risk- och behovsanalys

För dig som är leverantör av säkerhet är kunskap i riskanalys ett viktigt verktyg för att öka försäljningen.

”SSF har tagit fram ett skräddarsytt utbildningspaket som vi använder när vi utbildar inom skyddsklasser och inbrottsskydd för säljande personal inom if. SSF har under planeringen varit både lyhörda och flexibla för våra önskemål. Vidare har genomförandet varit mycket proffsigt och utvärderingen som sker efter varje pass har varit relevant och utvecklat utbildningen ytterligare”.
// Anders Gistrand, Försäljningschef, if

 

”SSF har drivit igenom en säkerhetskultur och ett säkerhetstänk med sina välutbildade lärare i Tunnelsäkerhet. Det har gynnat oss i fortsatt säkerhetsarbete inom andra områden på företaget.”
// Tomas Helenius, Utbildning & Materialsamordnare, Stockholm vatten AB

 

”Krishanteringsutbildningen med SSF var väldigt bra och nyttig för oss. Hjälper oss vidare i vårt arbete gällande säkerhet och krishantering – säkerhet är ju vår första prioritering. Bra kursledare som på ett tydligt och förståeligt sätt såg till att vi fick ett otroligt bra utbyte av denna dag.”
//Nina Tano, VD Furuviksparken

 

”Som ett led i att höja kompetensen inom hela svenska ABB och få en enhetlig nivå på vårt säkerhetsarbete så valde vi att ta fram en säkerhetsutbildning i samverkan med Stöldskyddsföreningen.

Konceptet blev lyckat då det blev både en generell säkerhetsutbildning och en företagsanpassad utbildning. Utbildningen ökade kompetensen hos våra säkerhets-koordinatorer och förtroende för deras kompetens ökade hos våra linjechefer och därigenom får vi en tryggare och säkrare arbetsplats på alla våra etableringar.”
// Lars Svärd Security Manager ABB Sweden

 

”Vi anlitar SSF löpande för att utbilda vår personal inom hot och våld, SSFs skräddarsydda kurs och professionella kursledare är ett mycket lyckat koncept. Kursen lär oss att hantera besvärliga eller hotfulla situationer och därmed öka tryggheten både för vår personal och våra passagerare.”
// Daniel Almgren Stockholms Sjötrafik

 

”Kursledaren har på ett inspirerande och pedagogiskt sätt utbildat en grupp medarbetare inom Regeringskansliet i säkerhetskultur och motivation. Gruppen fick många tips och idéer att använda i arbetet med att etablera säkerhetskulturen inom organisationen.”
// Kate Almkvist Departementsekreterare Regeringskansliets Förvaltningsavdelning Beredskaps- och Säkerhetsenheten

 

”Som leverantör av CCTV och måna om våra kunder och deras kunder, ser vi givetvis nyttan av att fler utbildar sig inom området. Tillsammans med SSF arrangerade vi därför en anpassad certifieringskurs för våra kunder. Arrangemanget var uppskattat och tack vare att vi kunde använda våra lokaler och garantera ett visst antal platser så kunde vi också erbjuda kursen till ett rabatterat pris.”
// Rebeca Neuman-Comrie, marknadsansvarig Siemens AB Building technologies Security Product

 

”Helsingborgs stad bedriver just nu ett omstruktureringsarbete avseende larm- och övervakningsanläggningar i kommunen, vilket syftar till att få en bättre överblick och kontroll av kostnader och material. Inför arbetet utbildade SSF oss chefer och operativ personal, i säkerhetsarbetets övergripande regelverk. Det gav oss en bra gemensam plattform att arbeta utifrån. Utbildningen hölls på plats i Helsingborg av en erfaren lärare, som engagerat och metodiskt lotsade oss igenom lagar, standarder och regelverk.”
// Sten Orre Projektledare Helsingborgs stad

 

”SSF har genomfört en företagsanpassad utbildning för Norrbottens läns Landsting. en bra inblick i hur vi kan agera när ett internt brott har begåtts. Vi kommer att ha nytta av SSF:s utbildning i vårt interna utredningsarbete”.
// Petter Nordqvist Landstingsdirektörens stab Säkerhetssektionen Norrbottens läns Landsting

 

”Kursen har hållits på ett lugnt och metodiskt sätt av en lärare som genom en nära och naturlig kontakt med medarbetarna givit oss en god och övergripande insikt om säkerhet och skydd. Medarbetarna har fått en grund att stå på och talar samma språk, de kan nu gå vidare i sitt arbete med att ”säkra” trafik- och varuflöde över våra gränser.”
// Jan-Ivar Andersson Verksamhetsansvarig Tullverket, Brottsbekämpningen

 

”Vi anlitar SSF löpande för att utbilda vår personal inom hot och våld, SSFs skräddarsydda kurs och professionella kursledare är ett mycket lyckat koncept. Kursen lär oss att hantera besvärliga eller hotfulla situationer och därmed öka tryggheten både för vår personal och våra passagerare.”
// Daniel Almgren, Stockholms Sjötrafik

 

”Parks and Resorts Scandinavia med parkerna AB Gröna Lunds Tivoli, Kolmårdens Djurpark, Skara Sommarland, Furuvik och Aquaria genomförde utbildningen Hot och Våld i SSFs regi. Utbildningen gav oss dels nödvändiga uppdateringar inom området men också många konkreta och användbara tips för att förebygga men också hantera hotfulla situationer. Dessutom så kunde vi i hela koncernen få en bra och samlad syn kring var vi står idag samt hur vi ska prioritera när vi nu ska gå vidare internt med att utveckla vårt eget arbete.”
// Fredrik Gemzell, säkerhetschef Parks and Resorts Scandinavia

 

”Vi fick önskemål från flera håll i kommunen om att anordna en utbildning i hur man förebygger och hanterar situationer som innefattar hot & våld. Utbildningen uppskattades och fick bra betyg av våra utbildningsdeltagare eftersom den hade ett brett innehåll, upplevdes relevant och innehöll tänkvärda exempel. Föreläsaren anpassade innehållet efter deltagarnas önskemål, förkunskaper och arbetsrelaterade risker.”
// Carina Bengtsson, Säkerhetshandläggare, Kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun

Utbildningssamverkan

SSF genomför ett flertal företagsanpassade säkerhetsutbildningar per år. Här presenteras några aktuella exempel på utbildningssamverkan.

En av Sveriges storbanker

Tillsammans med en av Sveriges större banker har SSF tagit fram en säkerhetsutbildning för säkerhetsansvariga vid den centrala säkerhetsavdelningen samt de säkerhetsansvariga på bankens regionbanker i Sverige. Utbildningen är ett led i att skapa en gemensam plattform för bankens säkerhetsarbete.

Tunnelsäkerhetsgruppen

Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms brandförsvar, Stockholms trafikkontor, Stockholms stadsbyggnadskontor, Stockholm Vatten, AB Fortum Värme och Telia Sonera.
SSF genomför säkerhetsutbildning för de som arbetar i ledningstunnlar, på uppdrag av Tunnelsäkerhetsgruppen. Utbildningen är ett krav, för att en person ska bli behörig att arbeta i Stockholms tunnelsystem.

Länsstyrelsen i Stockholm

Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm har vi genomfört utbildningar för inspektörer och handläggare hos myndigheten. Syftet med samarbetet var att höja kompetensen inför inspektioner och utfärdande av tillstånd, inom mekanisk säkerhet, larm och kameraövervakning.

SLR

SSF Stöldskyddsföreningen och SLR, Sveriges Låsmästares Riksförbund samarbetar i utbildnings- och standardiseringsfrågor. Bl a medverkar vi och erbjuder säkerhetskurser inom SSFs kompetensområden vid SLRs årliga utbildningsdagar. Kurser som Certifierad låsmästare, Värdeförvaring, Merförsäljning genom riskanalys, Utrymning & tillgänglighet, IT-säkerhet och kunskap om standarder för mekaniska skydd, är exempel på kurser som är intressanta för låsbranschen att utvecklas inom. Läs mer om SLR.

Visita

Utifrån SSFs kompetens inom säkerhetsfrågor och Visitasbranschkunskap samverkar vi för att hjälpa branschföretagen att skapa en tryggare miljö för gäster och medarbetare. Tillsammans arrangerar vi utbildningar och tar fram material med säkerhetsinformation, för Visitas medlemmar. SSF erbjuder även Visitas medlemmar rabatt på utvalda utbildningar av SSFs ordinarie kursutbud.

Stockholms Sjötrafik och Blidösundsbolaget

För att öka säkerheten för både personal och passagerare utbildar SSF personalen på Stockholms Sjötrafik och Blidösundsbolaget i konflikthantering och hantering av hot och våld. Genom ett bra förebyggande arbete och rutiner för hur man hanterar olika situationer, ökar tryggheten på arbetsplatsen.

Om du vill bli kontaktad fyller du i formuläret nedan.

*uppgifterna är obligatoriska

Ta reda på mer