Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Medlem äger rätt att utnyttja gällande medlemsförmåner. Aktuella medlemsförmåner meddelas medlem vid varje faktureringstillfälle avseende medlems- och serviceavgift och kan också beställas från SSF.

Våra medlemmar delas upp i två kategorier, aktiva samt stödjande medlemmar.

Aktiva medlemmar

Aktiva medlemmar är till exempel rikstäckande organisationer som företräder en bred allmänhet, branschorganisationer, försäkringsbolag och centrala myndigheter. Aktiv medlem äger rösträtt vid årsmöte och kallelse härtill senast två veckor innan aktuellt mötesdatum.

Stödjande medlemmar

Stödjande medlemmar är företag/organisationer med intressen som främjar SSF:s ändamål och lokala myndigheter. Stödjande medlemmar äger inte rösträtt och har eget ansvar för att kontrollera när årsmötet infaller.

Villkor för alla medlemmar

Medlemskapet pågår löpande årsvis till dess att medlem skriftligen säger upp medlemskapet alternativt meddelas att medlemskapet upphör från SSF:s sida (till exempel vid utebliven betalning av årlig medlems- och serviceavgift eller annan försummelse). Med annan försummelse avses brott mot medlemsvillkoren eller att medlemmen bedriver verksamhet alternativt handling som står i strid med SSF Stöldskyddsföreningens stadgar eller föreningens beslut alternativt på annat sätt motverkar föreningens ändamål.

Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen äger inte rätt att återfå gjorda insatser.

Medlem äger rätt att vid marknadsföring och annan kommunikation kommunicera att organisationen är medlem i/stöder SSF Stöldskyddsföreningen. Dock får medlem inte använda SSF Stöldskyddsföreningens logotyp eller andra märken som tillhör föreningens verksamhet utan att detta skriftligen medgivits från SSF Stöldskyddsföreningen.