Stadgar

SSF:s stadgar

§ 1 Juridisk form
Svenska Stöldskyddsföreningen är en ideell förening.

§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja trygghet och säkerhet för person och egendom genom förebyggande arbete mot brott samt att verka som opinionsbildare och informationsspridare i det brottsförebyggande arbetet.

§ 3 Medlemskap
Till medlem i föreningen kan inväljas aktiva medlemmar med rösträtt eller stödjande medlemmar utan rösträtt.

Aktiva medlemmar:
Rikstäckande organisationer som företräder en bred allmänhet
Branschorganisationer
Försäkringsbolag
Centrala myndigheter (stat, landsting)
Bankföreningen

Stödjande medlemmar:
Övriga organisationer med intresse som främjar SSF:s ändamål
Lokala myndigheter (kommun)
Enskilt företag
Fysiska personer

Medlem, som handlar i strid mot stadgarna eller föreningens beslut eller som på annat sätt motverkar föreningens ändamål kan uteslutas ur föreningen.

Beslut om antagande respektive uteslutande av medlem fattas av styrelsen.

Medlem som inte är nöjd med styrelsens beslut om uteslutande, får hänskjuta frågan till avgörande vid närmast kommande årsmöte.

Medlem kan utträda ur föreningen efter skriftlig uppsägning av medlemskapet.

Medlem som ej erlagt fastställda avgifter anses har utträtt ur föreningen.

Medlem, som utträtt eller uteslutits ur föreningen, äger inte rätt att återfå gjorda insatser eller få ut någon del av föreningens tillgångar.

§ 4 Finansiering
Föreningens verksamhet finansieras genom avgifter från föreningens medlemmar samt genom verksamhetens intäkter.

Avgifterna utgörs av årsavgift fastställd av årsmötet och serviceavgifter fastställda av styrelsen.

§ 5 Verksamhetsråd
För att säkerställa ett aktivt inflytande av föreningens intressenter ska ett verksamhetsråd finnas. Verksamhetsrådet ska uttala sig om föreningens pågående och planerade verksamhet och inriktning på kort och lång sikt. 
I verksamhetsrådet ska, förutom föreningens styrelse, följande intressenter inbjudas att ingå:

-Polisen

-Brottsförebyggande Rådet

-Sveriges Kommuner och Landsting

-Svenskt Näringsliv

-Försäkringsbranschen

-Bankväsendet

-SWESEC

-Säkerhetsbranschen

-Lokalstyrelserna

-Övriga intressenter som bjuds in av ordföranden eller vd

Inbjuden intressent utser själv representant till verksamhetsrådet.

Föreningens ordförande är också ordförande i verksamhetsrådet.

Verksamhetsrådet sammanträder minst en gång årligen. Kallelse med dagordning utsänds till deltagarna senast två veckor före sammanträdet.

§ 6 Valberedning
Valberedningen, som består av 3 ledamöter varav en är sammankallande, väljs av årsmötet för en mandatperiod av två år.

Om ledamot i valberedningen avgår i förtid företas fyllnadsval vid nästkommande årsmöte för dennes återstående mandattid.

Valberedningen skall till årsmötet lämna namnförslag till ordförandepost, leda möter och revisor för kommande mandatperiod.

Valberedningen ska sträva efter att föreslå personer som kan förutsättas ha relevant kompetens avseende för föreningen aktuella frågor.

Ledamot i valberedningen bör inte väljas för mer än fem mandatperioder (10 år)

§ 7 Styrelse
7.1 Ledamöter och suppleanter

Föreningen biträds av en styrelse bestående av lägst fem högst elva ledamöter, varav en ordförande.

Årsmötet utser ordförande och ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Föreningens ordförande utses för en mandatperiod av 1 år och är tillika styrelsens ordförande, övriga ledamöter utses för en mandattid av 2 år.

Ledamot ska väljas så, att mandattiden för cirka hälften av dessa utgår vid varje ordinarie årsmöte.

Avgår ledamot i förtid företas fyllnadsval för dennes återstående mandatperiod.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av samtliga ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordförande ansluter sig till.

Fastställande av antalet ledamöter sker efter förslag av valberedningen.

7.2 Kallelse
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse ska utfärdas när ordföranden så finner lämpligt eller om så påfordras av minst två ledamöter i styrelsen.

7.3 Styrelsens uppgifter
Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att:

– handha ledningen och förvaltningen av föreningens angelägenheter

– utse föreningens verkställande direktör

– utse den eller de som äger rätt att teckna föreningens firma

– inom sig utse vice ordförande

– besluta om inrättande eller upplösande av lokalstyrelse

Styrelsen får besluta att föreningens verksamhet helt eller delvis bedrivs genom särskilda bolag.

§ 8 Lokalstyrelser
Lokalstyrelse har till uppgift att genom samverkan mellan polis, försäkringsbolag och andra organisationer lokalt verka för föreningens ändamål.

Lokalstyrelsernas verksamhet rapporteras till verkställande direktören som också utanordnar budgeterade medel.

§ 9 Löpande förvaltning
Föreningens verkställande direktör ansvarar för den löpande förvaltningen.

§ 10 Räkenskaper och revision
Föreningen ska ha en av årsmötet utsedd, auktoriserad revisor.

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

Revisionsberättelsen ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen ska revisorerna uttala sig om deras inställning till att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelse och vd.

§ 11 Årsmöte
11.1 Kallelse

Kallelse till årsmöte ska tillställas varje föreningsmedlem senast två veckor före mötet. Kallelse ska innehålla uppgift om de ärenden, som ska behandlas.

11.2 Omröstning

Varje aktiv medlem i föreningen har en röst. Ingen vid årsmötet deltagande äger företräda mer än en röst.

Omröstning sker öppet, om ej någon medlem påkallar sluten omröstning.

Vid omröstning gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av årsmötets ordförande utom vid val, då avgörandet sker genom lottning.

För beslut i ärenden som avser föreningens stadgar respektive föreningens upplösning gäller § 12.

11.3 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte med föreningens medlemmar hålls före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid årsmötet
 4. Val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om årsmötet blivit utlyst i enlighet med stadgarna
 7. Föredragning av föreningens årsredovisning och av revisorns berättelse
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
 10. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av förlust
 11. Bestämmande av eventuella arvoden åt ledamöter i styrelse och revisorer
 12. Val av ordförande för styrelsen
 13. Val av ledamöter föreslagna av valberedningen
 14. Eventuellt fyllnadsval enligt § 6
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning (vartannat år)
 17. Fråga om årsavgift ska utgå samt i så fall fastställande av avgiftens storlek
 18. Övriga ärenden
 19. Årsmötets avslutande

Övriga ärenden kan väckas av styrelsen eller av medlem. Sådana ärenden ska skriftligen vara inkomna till för eningen senast 20 dagar före årsmötet.

11.4 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen så finner erforderligt eller minst 10 medlemmar gjort skriftlig framställan därom, med angivande av ärende.

Vid extra årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid årsmötet
 2. Val av sekreterare vid årsmötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om sammanträdet blivit utlyst i enlighet med stadgarna
 5. Ärende som föranlett det extra årsmötet

Inga övriga ärenden utöver de som föranlett det extra årsmötet får tas upp.

§ 12 Ändring av stadgarna, föreningens upplösning
För beslut om ändring av föreningens stadgar fordras antingen enhälligt beslut vid ett ordinarie årsmöte eller minst 2/3 av de avgivna rösterna vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader förde det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga aktiva medlemmar beretts tillfälla att yttra sig. För beslut om föreningens upplösning fordras beslut med minst 3/4 av de avgivna rösterna vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Om föreningen ska upplösas ska samtidigt fattas beslut om hur föreningens tillgångar ska hanteras.