Vinnare 2012

Polisinspektör Anders Enqvist får Stöldskyddsföreningens stipendium

Anders Enqvist

Anders Enqvist har samverkat med framförallt kommunen och hemvården för att lyckas nå ut med information till målgruppen med i vissa fall okonventionella metoder. Arbetet har bedrivits på ett kreativt och långsiktigt sätt med målet att kontinuerligt öka kunskapen hos äldre om hur man skyddar sig mot brott. Uppföljning visar att en hög andel av målgruppen känner till verksamheten.

– I allt brottsförebyggande arbete är samverkan en stark framgångsfaktor. Anders sätt att samverka med kommunen och hemvården skapar förutsättningar för ett minskat antal genomförda åldringsbrott och en ökad trygghetskänsla hos de äldre, säger Annika Brändström, vd på SSF.

– Det känns fantastiskt roligt att vårt arbete uppmärksammas. Det är de äldres utsatthet och i vissa fall också ensamhet när olyckan är framme som berört mig mest. Nästa steg när det gäller ökad trygghet för äldre är att detta arbete ingår som en egen punkt i 2013/14 års samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Landskrona stad, säger Anders Enqvist.

Motivering:
Polisinspektör Anders Enqvist vid polisen i Landskrona erhåller SSF:s Polisstipendium 2012 för sina insatser för att öka kunskapen hos äldre om hur man minskar risken för att utsättas för brott. Arbetet bygger på bred samverkan mellan kommun och polis och genomförs på ett för målgruppen tillgängligt sätt genom en rad olika kanaler och på olika språk. Arbetssättet bygger på metodiskt, uthålligt arbete med återkommande inslag av nytänkande och kreativitet vilket har visat på goda resultat. Att arbetet är väldokumenterat och löpande följs upp borgar för kontinuitet och möjlighet att sprida arbetssättet vidare till andra kommuner och polismyndigheter i Sverige.

– Sättet att angripa problematiken visar på ett äkta engagemang och vilja att samverka med andra aktörer för att nå resultat men också på vikten av att dokumentera verksamheten. Jag hoppas att detta ska inspirera andra att utveckla arbetsmetoder och samverkan ytterligare, säger Ulrika Herbst, t f Länspolismästare i Östergötland, tidigare avdelningschef Rikspolisstyrelsen och medlem i juryn för SSF:s polisstipendium.