Vad är skillnaden mellan intyg, certifiering och diplomering?

Säkerhetsskydd - våra utbildningar

Intyg

Efter en utbildning får du ett intyg/utbildningsbevis vilket kan ses som ett kvitto på att du har närvarat på kursen.

Diplomering

Efter en utbildning kombinerad med kunskapstest får du ett diplom, och då kan du säga att du är ”diplomerad”. 

Grundkrav för diplomering:

 • Närvarokrav
 • Kunskapstest, med krav på andel rätta svar.

Övriga förutsättningar

 • För att kunna utfärda diplom om kunskap bör kursen vara uppdelad på minst två kurstillfällen med examenstillfälle. 
 • Man kan diplomeras på en ämneskurs, en kurs om ett specifikt avgränsat ämne, t ex Säkerhet i reception. Den mäter specifik kunskap inom ett litet avgränsat område. Vilket gör det möjligt att på kort tid förmedla och sedan mäta kunskapen som krävs. 
 • För att kunna diplomera grundläggande övergripande säkerhetskunskaper krävs längre utbildning som hinner ta upp helheten kring säkerhet.

Certifiering

Certifiering betyder att något överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard. Alltså är ett certifikat ett bevis på kravuppfyllnad. 

Certifiering innebär också att efterlevnaden måste följas upp, det vill säga, man ska regelbundet kontrollera att t ex en certifierad person vidmakthåller sina kunskaper eller, för en certifierad produkt, att alla tillverkade exemplar överensstämmer med det certifierade exemplaret.

Certifieringen är också tidsbegränsad. I säkerhetsbranschen är en giltighetstid på upp till fem år vanligast.

Dessutom sker certifiering under ”ackreditering” av ett ackrediteringsorgan som är en myndighet underställd regeringen. I Sverige heter ackrediteringsorganet SWEDAC. Enkelt uttryckt kan man säga att certifiering under ackreditering är jämställt med det gamla begreppet ”statlig auktorisation”.

Sammanfattningsvis, fyra kriterier ska vara uppfyllda för certifiering:

 • Kravuppfyllnad 
 • Efterlevandekontroll 
 • Tidsbegränsning 
 • Ackreditering 

Vad är inte certifiering – ”begreppsförvirring”

För att förstå vad certifiering är, kan det vara på sin plats att beskriva vad som inte är certifiering. Ordet certifiering har blivit väldigt populärt och något av ett modeord. Tyvärr används det ganska slarvigt, antagligen mest beroende på okunskap. 

Följande exempel beskriver vad som inte har så mycket med certifiering att göra:

 • Efter en utbildning får man ett diplom, alltså kan man säga att man är ”diplomerad”. 
 • Att bli utsedd som representant eller ombud för någon annan innebär att man blivit ”auktoriserad”. 
 • Så kallade ”Gröna Elcertifikat” är en obegriplig benämning i certifieringssammanhang.