Rekommenderade konsulter – vi tar fram de bästa alternativen för dig

Dagens säkerhetsarbete kräver en kontinuerlig uppdatering av kunskapsnivån hos beställare, leverantör och användare. Kraven på avancerade lösningar ökar och därmed även kraven på att säkerställa kompetens hos beställare, projektörer och installatörer. Det blir allt svårare att, i egen regi, upprätthålla en bred kompetens inom hela säkerhetsområdet.

Stöldskyddsföreningens rekommenderade säkerhetskonsulter har lång erfarenhet inom sina områden både teknisk säkerhet och inbrottsskydd men även andra områden som konflikthantering, hot och våld samt säkerhetsskydd. Genom att ständigt uppdatera sig inom de senaste normerna, standarderna, lagarna samt förändringar i omvärlden kan konsulter i vårt nätverk  ta fram en lösning som uppfyller ställda krav och som passar kundens behov.

Några exempel på områden där våra rekommenderade konsulter kan bistå din verksamhet:

Upphandling

Konsulten kan i samband med upphandling skapa en tydlig kravspecifikation, som är en förutsättning för att den önskade säkerhetslösningen uppfyller beställarens krav. Tillsammans med kunden planeras att de system som ska upphandlas, exempelvis CCTV, larm, lås eller passersystem uppfyller både kundens behov samt normer, regler och standarder.

Därigenom ges bättre möjlighet att erhålla jämförbara anbud och minska risken för tilläggsbeställningar i efterhand. Detta gör att kostnader blir lättare att kalkylera och att tidsplan för installation och driftsättning blir lättare att följa.

Byggprojekt

Konsulter i våra rekommenderade nätverk kan som oberoende säkerhetskonsulter vara en naturlig medaktör i hela bygg- eller installationsprocessen och bland annat ansvara för kontakter med kravställare, fastställande av kravspecifikationer och verifiera att projektering av tex väggar, golv, tak, dörrar och fönster byggs på ett sådant sätt att de har rätt skyddsklass och uppfyller av kravställaren ställda krav.

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd ska ses som en kombination av åtgärder av informationssäkerhet, fysiskt skydd samt personalsäkerhet där dessa som helhet utgör skyddet av den säkerhetskänsliga verksamheten eller den säkerhetsskyddsklassificerade informationen. Vad som skall skyddas och mot vilka hot läggs fast i säkerhetsskyddsanalysen. Konsulten kan bistå med genomförande av en säkerhetsskyddanalys samt vara rådgivande i planering och genomförande av säkerhetsskyddsåtgärderna, i dess helhet eller avseende delar, tex hur en säkerhetsprövning ska genomföras.

Konflikthantering, hot och våld

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att arbetsmiljön är tillräckligt bra. Det innebär bl. a att den ansvarige ska identifiera och dokumentera de risker som finns, informera och utbilda medarbetarna om riskerna i arbetet och hur dessa risker kan förebyggas eller undvikas. I ansvaret ingår också att upprätta särskilda säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter som är riskfyllda.

Riskhantering och riskanalys

Att ha en effektiv riskhantering, är ett måste för alla typer av företag och organisationer, oavsett storlek och verksamhet. Syftet med risk management, eller riskhantering, är att reducera framtida förluster, skador och störningar. Konsulten kan stötta i planering och genomförande av riskanalysen samt vara rådgivande i åtgärdsförslag baserat på riskanalysens resultat.

För mer information, rådgivning och rekommendation av lämpliga parter, kontakta utbildningsavdelningen: [email protected].

Konsulttjänster

Upphandling

• Förstudie med analys av behov
• Kravspecifikation inför upphandling
• Anbudsutvärdering av inkomna anbud
• Tekniskt sakkunnig vid projektering
• Verifiering av projektering

Besiktning

• Förbesiktning
• Slutbesiktning

Utredningar

• Säkerhetsbesiktning av verksamheten
• Inventering av befintliga säkerhetssystem och inbrottsskydd
• Riskanalys

Säkerhetsskydd

• Genomföra säkerhetskyddsanalys
• Bistå i en säkerhetsskyddsplanering
• Genomföra säkerhetsprövningsintervju
• Tekniskt sakkunnig vid projektering
• Rådgivande i tolkning av lagkrav

Hot och våld

• Genomföra riskanalys
• Stöd eller framtagande av åtgärdsplaner och checklistor
• Samtalsmetodik och konflikthantering
• Besiktning av lokaler, besöksrum
• Rådgivande i tolkning av lagkrav

Riskhantering och riskanalys

• Genomföra riskanalys
• Framtagande av åtgärdsplaner, rutiner, checklistor, kopplat till resultat av riskanalys.

Här kan du läsa mer om våra företagsanpassade utbildningar!